Νέα

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για ανάθεση του έργου της εκ των προτέρων αξιολόγησης του Συμφώνου Εταιρικής Σχέσης για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020

26/4/2013

Η Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής, Σχεδιασμού και Αξιολόγησης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΕΥΣΣΑΑΠ) του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, ως Αναθέτουσα Αρχή, εξέδωσε τεύχος πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου "Eκ Tων Προτέρων Αξιολόγηση του Συμφώνου Εταιρικής Σχέσης (Σ.Ε.Σ.) για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020".

Στόχος της εκ των προτέρων αξιολόγησης του Σ.Ε.Σ. είναι η «βελτίωση της ποιότητας του σχεδιασμού» (Άρθρο 48 παρ. 1) του υπό διαπραγμάτευση νέου Γενικού Κανονισμού για το Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας κλπ.

Προϋπολογισμός:  έως 100.000 ευρώ (πλέον ΦΠΑ) 

Διάρκεια έργου:  6 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης  

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών:  20/5/2013 και ώρα 15:00

Τόπος υποβολής προσφορών:  Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής, Σχεδιασμού και Αξιολόγησης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΕΥΣΣΑΑΠ), Μητροπόλεως 3, 5ος όροφος, 105 57 Αθήνα

Το τεύχος της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και τα συνοδευτικά αρχεία, έχουν αναρτηθεi στα Σχετικά Αρχεία στην ενότητα Διαγωνισμοί ΓΓ ΕΣΠΑ, στον σύνδεσμο www.espa.gr/el/Pages/GGEAFS.aspx?item=110


 

Φορέας

Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής, Σχεδιασμού και Αξιολόγησης (ΕΥΣΣΑ)

Σχετικά αρχεία

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 7/8/2013