Περιοχή μελών

Αναλυτική αναζήτηση
Υποβολή ερωτημάτων Ηλεκτρονικά και Τηλεφωνικά Προγράμματα και δράσεις για επιχειρήσεις

Προσκλήσεις - Προκηρύξεις

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας
  • RSS
Αφορά


Αναζήτηση με περισσότερα κριτήρια
Εξαγωγή αποτελεσμάτων
Αποτελέσματα 171 - 180 από 439 από 44

Δημοσιεύσεις, ανακοινώσεις, εκτυπώσεις, αναπαραγωγές κλπ. για την εφαρμογή του ΕΠ

Πολλαπλές εκτυπώσεις, έκδοση ηλεκτρονικών και έντυπων μέσων και μεταφράσεις που αφορούν την υλοποίηση και την εφαρμογή του ΕΠ.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ "Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση"

Περιοχή εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα

Περίοδος υποβολής: 24/9/2010 έως εξαντλήσεως προϋπολογισμού

Δίκτυα αποχέτευσης ακαθάρτων και Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) στην Περιφέρεια Αττικής

Κατασκευή δικτύων αποχέτευσης ακαθάρτων και Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) στους οικισμούς Β΄ προτεραιότητας της Ανατολικής Αττικής, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Οδηγίας 91/271/ΕΟΚ και της καταδικαστικής απόφασης του ΔΕΚ της 25ης Οκτωβρίου 2007.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ "Αττικής"

Περιοχή εφαρμογής: Νομαρχία Ανατολικής Αττικής

Περίοδος υποβολής: 22/10/2010 έως εξαντλήσεως προϋπολογισμού

Ενίσχυση των επιτελικών φορέων του συστήματος διοίκησης και συντονισμού των Ε.Π. - 1η τροποποίηση

Ενίσχυση των επιτελικών φορέων του συστήματος διοίκησης και συντονισμού των Ε.Π. για τη διενέργεια ελέγχων, επιθεωρήσεων και πιστοποιήσεων.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ "Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής"

Περιοχή εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα

Περίοδος υποβολής: 8/2/2011 έως εξαντλήσεως προϋπολογισμού

Ενίσχυση των επιτελικών φορέων του συστήματος διοίκησης και συντονισμού των Ε.Π. για την προπαρασκευή, την εφαρμογή και την παρακολούθηση των Ε.Π.

Ενίσχυση των επιτελικών φορέων του συστήματος διοίκησης και συντονισμού των Ε.Π. για την προπαρασκευή, την εφαρμογή και την παρακολούθηση των ΕΠ καθώς και δράσεις συμβουλευτικής υποστήριξης και εκπόνησης μελετών και αξιολογήσεων. Ενίσχυση των μέτρων που αναλαμβάνονται από την ΕΕ σχετικά με την προπαρασκευή, παρακολούθηση, διοικητική και τεχνική στήριξη, αξιολόγηση, έλεγχο και επιθεώρηση της εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΚ) 1083/2006.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ "Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής"

Περιοχή εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα

Περίοδος υποβολής: 23/9/2010 έως εξαντλήσεως προϋπολογισμού

Aνάπτυξη της καταναλωτικής συνείδησης του Έλληνα πολίτη, του παραγωγού και του επαγγελματία

Σχεδιασμός μιας ολοκληρωμένης πολιτικής ενημέρωσης, εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης του καταναλωτή, με στόχο την ανάπτυξη καταναλωτικής συνείδησης στον Έλληνα πολίτη, αλλά και στον παραγωγό και τον επαγγελματία

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ "Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα"

Περιοχή εφαρμογής: Περιφέρεια Αττικής

Περίοδος υποβολής: 5/10/2010 έως εξαντλήσεως προϋπολογισμού

Στήριξη και ανάδειξη των πολυνησιωτικών ΑΕΙ σαν διεθνείς πόλοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και έρευνας

Δράσεις για την βιωσιμότητα και την καινοτομικότητα των πολυνησιωτικών ΑΕΙ, με σκοπό την ενίσχυση και τη σύνδεση έρευνας, παραγωγής και τοπικής επιχειρηματικότητας.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ "Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση"

Περιοχή εφαρμογής: Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου

Περίοδος υποβολής: 28/9/2010 έως εξαντλήσεως προϋπολογισμού

Βελτίωση της ασφάλειας των θαλασσίων μεταφορών

Εκσυγχρονισμός των συστημάτων ασφαλείας και διαχείρισης της ναυσιπλοΐας, με την ενίσχυση των μηχανισμών παρακολούθησης και πρόληψης των κινδύνων ασφαλείας καθώς και με τη βελτίωση της έρευνας και διάσωσης στη θάλασσα για την αντιμετώπιση των θαλάσσιων περιβαλλοντικών ατυχημάτων.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ "Ενίσχυση της Προσπελασιμότητας"

Περιοχή εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα

Περίοδος υποβολής: 22/8/2009 έως εξαντλήσεως προϋπολογισμού

Ενέργειες πληροφόρησης και δημοσιότητας του Προγράμματος

Εξειδίκευση, προγραμματισμός και υλοποίηση άμεσων ενεργειών δημοσιότητας, προβολής και πληροφόρησης, στα πλαίσια των νέων πολιτικών του ΥΠΕΚΑ. Εφαρμογή του Επικοινωνιακού Σχεδίου Δράσης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2007-2013, από εξειδικευμένο Σύμβουλο Δημοσιότητας.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ "Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη"

Περιοχή εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα

Περίοδος υποβολής: 7/6/2010 έως εξαντλήσεως προϋπολογισμού

Εξοπλισμός για Πανεπιστήμια - ΤΕΙ στην Περιφέρεια Αττικής

Προμήθεια και εγκατάσταση εργαστηριακού και τεχνολογικού εξοπλισμού, ή αναβάθμιση του υπάρχοντος εργαστηριακού και τεχνολογικού εξοπλισμού των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (Πανεπιστήμια - ΤΕΙ).

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ "Αττικής"

Περιοχή εφαρμογής: Περιφέρεια Αττικής

Περίοδος υποβολής: 15/10/2010 έως εξαντλήσεως προϋπολογισμού

Ενίσχυση της πολιτιστικής ανάπτυξης και του τουρισμού στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας

Έργα και ενέργειες προώθησης ειδικών μορφών τουρισμού και σύνδεση του τουρισμού με την τοπική παραγωγή και τη σύγχρονη πολιτιστική πραγματικότητα.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ "Θεσσαλίας- Στερεάς Ελλάδας- Ηπείρου"

Περιοχή εφαρμογής: Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας

Περίοδος υποβολής: 18/8/2010 έως εξαντλήσεως προϋπολογισμού

Αποτελέσματα 171 - 180 από 439 από 44