Προσκλήσεις - Προκηρύξεις

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Ολοκληρωμένες αστικές αναπλάσεις ευρείας κλίμακας στον Δήμο Ρεθύμνου Κρήτης

Έχουν λήξει

Πλέγμα αλληλοσυμπληρούμενων δράσεων ολοκληρωμένης και βιώσιμης αστικής ανάπτυξης στην επιλέξιμη περιοχή «Μασταμπά»  του Δήμου Ρεθύμνου, όπως αυτές προσδιορίζονται στην με την 3683/9-8-2010 απόφαση του Γ. Γ. Περιφέρειας Κρήτης για την έγκριση του σχεδίου.

Σε ποιους απευθύνεται

Δήμος Ρεθύμνου

Περίοδος υποβολής

από 15/9/2010 έως 1/4/2013

Είδος ενίσχυσης

Περιοχή εφαρμογής

Νομός Ρεθύμνης

Όροι και προϋποθέσεις

Η υποβολή των αιτήσεων περιλαμβάνει τα ακόλουθα: (i) Αίτηση Χρηματοδότησης, υπόδειγμα της οποίας επισυνάπτεται ...

Τι χρηματοδοτείται

 Οι παρεμβάσεις που θα χρηματοδοτηθούν περιγράφονται αναλυτικά στο εγκεκριμένο ΟΣΑΑ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ «ΜΑΣΤΑΜΠΑ» ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ». Ειδικότερα προβλέπεται να χρηματοδοτηθεί ένα πλέγμα αλληλοσυμπληρούμενων δράσεων ολοκληρωμένης και βιώσιμης αστικής ανάπτυξης στην επιλέξιμη περιοχή του Σχεδίου όπως αυτές προσδιορίζονται στην με την 3683/9-8-2010 απόφαση του Γ. Γ. Περιφέρειας Κρήτης για την έγκριση του σχεδίου.

Οι προτάσεις που θα υποβληθούν θα πρέπει να συμβάλλουν στους ειδικούς στόχους του Άξονα Προτεραιότητας 7 και της συγκεκριμένης θεματικής προτεραιότητας 61, οι οποίοι είναι:

  • Η προστασία του φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος.
  • Η βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων της Περιφέρειας Κρήτης με την αναβάθμιση των συνθηκών διαβίωσης (υγεία, πρόνοια, εκπαίδευση, περιβάλλον) στα αστικά κέντρα.
  • Η ανάδειξη – αναβάθμιση του ρόλου επιλεγμένων αστικών κέντρων με γνώμονα τη βιώσιμη ανάπτυξη και ενοποίηση / συνοχή του γεωγραφικού, κοινωνικού, οικονομικού χώρου της Κρήτης.

Προϋπολογισμός

€ 5.690.000

Προτάσεις οι οποίες θα υποβάλλονται εκτός των ανωτέρω προθεσμιών δεν θα γίνονται δεκτές. Η ανωτέρω ημερομηνία λήξης υποβολής των προτάσεων μπορεί να προσδιοριστεί σε συντομότερο χρόνο από την ΕΔΑ, εφόσον εξαντληθεί η συνολικής προς διάθεση δημόσια δαπάνη της παρούσας πρόσκλησης.

Πληροφορίες - Στοιχεία επικοινωνίας
Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Κρήτης
Ηλεκτρονική διεύθυνση
Διεύθυνση
Δουκός Μποφώρ 7, 712 02 Ηράκλειο
Φαξ
2810 335040

Ιωάννης Μπαλαντινάκης

2813 404501
 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης


Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 2/4/2013