Περιοχή μελών

Αναλυτική αναζήτηση
Υποβολή ερωτημάτων Ηλεκτρονικά και Τηλεφωνικά Προγράμματα και δράσεις για επιχειρήσεις

Προσκλήσεις - Προκηρύξεις

 • Ενέργειες
 • Εκτύπωση σελίδας

Πρόγραμμα "Κοινωφελής Εργασία" - Θέσεις απασχόλησης για ανέργους σε προγράμματα κοινωφελούς χαρακτήρα σε όλες τις Περιφέρειες της χώρας

Έχουν λήξει

Το πρόγραμμα "Κοινωφελής Εργασία" αφορά την πρόσληψη ανέργων σε θέσεις απασχόλησης που δημιουργούνται σε Δικαιούχους - Φορείς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα (Σωματεία, Ιδρύματα, Εταιρείες Αστικού Δικαίου κ.α.) Οι θέσεις απασχόλησης δημιουργούνται σε συνεργασία με συμπράττοντες φορείς (Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης κ.α.) προκειμένου να υλοποιηθούν προγράμματα κοινωφελούς χαρακτήρα. Η απασχόληση είναι ορισμένου χρόνου και ο κάθε ωφελούμενος - άνεργος  συμμετέχει σε μία θέση εργασίας έως πέντε (5) μήνες (μέσα σε διάστημα 12 μηνών). Η καταβαλλόμενη αμοιβή στα άτομα, ανεξαρτήτως ειδικότητας και επαγγελματικής εξειδίκευσης, που θα απασχολούνται σε προγράμματα κοινωφελούς εργασίας, τα οποία υλοποιούνται από φορείς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και χρηματοδοτούνται από το ΕΠ "Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού", ορίζεται σε 25 ευρώ ημερησίως και δεν θα ξεπερνάει τα 625 ευρώ μηνιαίως. Οι ασφαλιστικές εισφορές (εργοδότη και εργαζόμενου) των μισθωτών, στο σύνολό τους θα καλυφθούν από ειδικό Πρόγραμμα Απασχόλησης του ΟΑΕΔ.

Το πρόγραμμα υλοποιείται σταδιακά σε όλες τις Περιφέρειες της χώρας. Με την ολοκλήρωση της πρώτης φάσης του προγράμματος, έχουν ήδη αξιολογηθεί και εγκριθεί οι θέσεις απασχόλησης ανά φορέα. Στα σχετικά αρχεία έχουν αναρτηθεί οι πίνακες θέσεων που έχουν εγκριθεί ανά Φορέα και Περιφέρεια. Οι ενδιαφερόμενοι άνεργοι μπορούν από τις λίστες να ενημερωθούν για το ποιοι φορείς στην Περιφέρειά τους θα προκηρύξουν θέσεις.

Η επιλογή των ωφελουμένων ανέργων πραγματοποιείται μετά από πρόσκληση-ενημέρωση του δικαιούχου προς τους δυνητικούς ωφελουμένους, η οποία περιλαμβάνει συνοπτική περιγραφή της δράσης, το χρονικό διάστημα απασχόλησης, τις απαιτούμενες δεξιότητες/προσόντα των ωφελουμένων, τα κριτήρια επιλογής, τον τόπο και καταληκτικό χρόνο υποβολής των αιτήσεων.

Οι προκηρύξεις τελούν υπό τον έλεγχο και την έγκριση του ΑΣΕΠ. Η λίστα των προκηρύξεων που εγκρίνονται από το ΑΣΕΠ δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ στην ενότητα Θέσεις εργασίας στην επιλογή ΚΟΧ.

Μετά την έγκριση του ΑΣΕΠ οι φορείς δημοσιοποιούν την έκδοση Προκήρυξης τουλάχιστον με Δελτία Τύπου στα τοπικά μέσα ενημέρωσης της Περιφέρειας, καταχώρηση σε τοπική εφημερίδα, ανάρτηση ανακοίνωσης στα δημοτικά καταστήματα του Δήμου που υλοποιείται η δράση και ανάρτηση ανακοίνωσης σε όλα τα γραφεία του ΟΑΕΔ της Περιφέρειας.

Οι προκηρύξεις είναι διαθέσιμες στους ενδιαφερόμενους από τις διευθύνσεις και τις ιστοσελίδες των φορέων. Επίσης, αναρτώνται στην ιστοσελίδα του ΕΠ "Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού" στην ενότητα Νέα και Ανακοινώσεις - Πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας στον ακριβή σύνδεσμο. Στα σχετικά αρχεία υπάρχει κατάλογος με τα στοιχεία επικοινωνίας των δικαιούχων φορέων ανά Περιφέρεια. Σημειώνεται ότι οι προκηρύξεις των επιμέρους φορέων  δεν αναρτώνται στο espa.gr.

Οι αιτήσεις για το πρόγραμμα διατίθενται στους ενδιαφερόμενους από τις διευθύνσεις και τις ιστοσελίδες των φορέων και τις ιστοσελίδες του ΕΠΑΝΑΔ και του ΑΣΕΠ.

Τα προγράμματα κοινωφελούς χαρακτήρα θα έχουν τοπικό χαρακτήρα και ενδεικτικά περιλαμβάνουν:

 • έργα κοινωφελούς χαρακτήρα και φροντίδας όπως π.χ. διαμόρφωση και φροντίδα πάρκων και λοιπών έργων πρασίνου, αναδάσωση
 • δασοπροστασία και φύλαξη περιοχών υψηλού φυσικού κάλους, καθαριότητα παραλίων περιοχών, καθαρισμούς και μικρές αντιπλημμυρικές παρεμβάσεις ρεμάτων κλπ.
 • υπηρεσίες φροντίδας, μέριμνας ηλικιωμένων, ΑμεΑ και παιδιών κλπ.
 • κοινωνικές δράσεις όπως κοινωνικά παντοπωλεία, συλλογή και διάθεση χρησιμοποιημένου ρουχισμού
 • δράσεις για παιδιά και νέους, εξωσχολικά προγράμματα για μαθητές και παιδιά, οδική ασφάλεια μαθητών, σίτιση σε ολοήμερα σχολεία φτωχών περιοχών
 • δράσεις διατήρησης της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς κ.α.

Σε ποιους απευθύνεται

Οι ωφελούμενοι/ες  θα πρέπει αθροιστικά να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

 • να είναι άνεργοι με δελτίο ανεργίας σε ισχύ ή
 • αγρότες, ασφαλισμένοι στον ΟΓΑ που δεν διαθέτουν ή δεν δικαιούνται δελτίο ανεργίας και έχουν ατομικό εισόδημα έως 10.500,00€ το οικονομικό έτος 2010 (εισοδήματα που αποκτήθηκαν από 1/1/2009 έως 31/12/2009), θα προσκομίζουν βεβαίωση από τον ΟΑΕΔ, αφού καταχωρηθούν σε ειδική κατάσταση συμμετοχής στη δράση
 • να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες άλλου κράτους μέλους της ΕΕ ή να είναι ομογενείς ή μετανάστες που έχουν δικαίωμα διαμονής και απασχόλησης στη χώρα μας.

Περίοδος υποβολής

από 1/2/2012 έως 8/2/2013 (Οι θέσεις προκηρύσσονται σταδιακά ανά Περιφέρεια και Φορέα)
έως εξαντλήσεως προϋπολογισμού

Περιοχή εφαρμογής

Όλη η Ελλάδα

Όροι και προϋποθέσεις

Οι ωφελούμενοι/ες  θα πρέπει να πληρούν αθροιστικά τις παρακάτω προϋποθέσεις: να είναι άνεργοι ...

Τι χρηματοδοτείται

Το ποσό της επιχορήγησης που θα λαμβάνει ο φορέας για κάθε ημέρα πλήρους απασχόλησης ανέρχεται στο ποσό των 25,00€. Η καταβαλλόμενη αμοιβή στα άτομα, ανεξαρτήτως ειδικότητας και επαγγελματικής εξειδίκευσης, που θα απασχολούνται σε προγράμματα κοινωφελούς εργασίας, τα οποία υλοποιούνται από φορείς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και χρηματοδοτούνται από το ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού», ορίζεται σε 25 ευρώ ημερησίως και δεν θα ξεπερνάει τα 625 ευρώ μηνιαίως. Οι ασφαλιστικές εισφορές (εργοδότη και εργαζόμενου) των μισθωτών, στο σύνολό τους θα καλυφθούν από ειδικό Πρόγραμμα Απασχόλησης του ΟΑΕΔ (έχει ήδη δημοσιευτεί η σχετική πρόσκληση στο σύνδεσμο www.oaed.gr/Pages/SN_1598.pg). Εκτός των αναφερομένων καταβαλλόμενων ποσών, οι δικαιούχοι φορείς δεν υποχρεούνται να καταβάλλουν τίποτε  άλλο στους απασχολούμενους.

Προϋπολογισμός

€ 188.000.000

Η λίστα των προκηρύξεων που εγκρίνονται από το ΑΣΕΠ δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ, στην ενότητα Θέσεις εργασίας ,στην επιλογή ΚΟΧ.

Οι προκηρύξεις είναι διαθέσιμες στους ενδιαφερόμενους από τις διευθύνσεις και τις ιστοσελίδες των φορέων. Επίσης, αναρτώνται στην ιστοσελίδα του ΕΠ "Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού", στην ενότητα Νέα και Ανακοινώσεις – Πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας. Στα σχετικά αρχεία υπάρχει κατάλογος με τα στοιχεία επικοινωνίας των δικαιούχων φορέων ανά Περιφέρεια. Σημειώνεται ότι οι προκηρύξεις των επιμέρους φορέων  δεν αναρτώνται στο espa.gr.

Οι αιτήσεις για το πρόγραμμα διατίθενται στους ενδιαφερόμενους από τις διευθύνσεις και τις ιστοσελίδες των φορέων και τις ιστοσελίδες του ΕΠΑΝΑΔ και του ΑΣΕΠ όπως αναφέρονται παραπάνω.

Σχετικά αρχεία

Πληροφορίες - Στοιχεία επικοινωνίας
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού»
Ηλεκτρονική διεύθυνση
Διεύθυνση
Κοραή 4, 105 64 Αθήνα
Τηλ
210 5201200
Φαξ
210 5241311

Κωνσταντίνος Σπυρόπουλος για την Περιφέρεια Αττικής

210 5271342
  

Γιώργος Αβδάλας για τις Περιφέρειες Κεντρ. Μακεδονίας και Στερεάς Ελλάδας

210 5271303
  

Νικόλαος Μουρούκης για τις Περιφέρειες Δυτ. Ελλάδας και Πελοποννήσου

210 5271363
  

Μαρία Ανδρέου για τις Περιφέρειες Ιονίων Νήσων, Ηπείρου, Δυτ. Μακεδονίας

210 5271311
  

Μαρία Κουλούρη για τις Περιφέρειες Ανατ. Μακεδονίας-Θράκης, Βορ. Αιγαίου, Νοτ. Αιγαίου

210 5201200
  

Ευθύμιος Αδραμύτογλου για τις Περιφέρειες Θεσσαλίας και Κρήτης

210 5271341
 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης


Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 24/4/2013