Ηλεκτρονική βιβλιοθήκη

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

ΠΔ 336/2002 (ΦΕΚ 281/Α/20.11.2002) Τροποποίηση του ΠΔ 334/2000 "Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας για τα δημόσια έργα προς τις διατάξεις της οδηγίας 93/37/Ε.Ο.Κ

Ημερομηνία δημοσίευσης: 20/11/2002

Προεδρικό Διάταγμα υπ’ αριθμ. 336 Τροποποίηση του ΠΔ 334/2000 "Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας για τα δημόσια έργα προς τις διατάξεις της οδηγίας 93/37/Ε.Ο.Κ, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την Οδηγία 97/52 του Ευρωπαικού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου (ΦΕΚ Α' 279) σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 2001/78/ΕΚ της 13 Σεπτεμβρίου του 2001

  • PDF (985,75 Kb)

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 22/5/2012