Περιοχή μελών

Αναλυτική αναζήτηση
Υποβολή ερωτημάτων Ηλεκτρονικά και Τηλεφωνικά

Σχετικοί σύνδεσμοι


 Νέα Προγραμματική Περίοδος για την Πολιτική της Συνοχής 2014-2020 

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

----------------------------------------------------------------------------
Στρατηγική-Κανονισμοί | Εκδηλώσεις | Ex ante - ΣΠΕ | Ενιαίο Σύστημα Δεικτών | Δίκτυο Αξιολόγησης
----------------------------------------------------------------------------

Στην προσπάθεια καλύτερης κατανόησης του πλαισίου για τη νέα προγραμματική περίοδο καθώς και τη μεγαλύτερη δυνατή συμμετοχή όλων των εταίρων και όλων των πολιτών στον διάλογο που ανοίγει για τον προγραμματικό σχεδιασμό, ερωτήματα και απόψεις μπορούν να υποβάλλονται στο ηλεκτρονικό Helpdesk του ΕΣΠΑ.
----------------------------------------------------------------------------

Υποβλήθηκαν τα Επιχειρησιακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020

Στις 17 Ιουλίου 2014 υποβλήθηκαν επίσημα από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τα νέα Επιχειρησιακά Προγράμματα για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) 2014-2020.

Δείτε στα Σχετικά αρχεία τα υποβληθέντα κείμενα για όλα τα ΕΠ.

Σχετικά αρχεία

Υποβληθέντα Τομεακά Προγράμματα (ZIP - 5,95 Μb)

Υποβληθέντα Περιφερειακά Προγράμματα 1 (ZIP - 6,25 Mb)

Υποβληθέντα Περιφερειακά Προγράμματα 2 (ZIP - 6,43 Mb)

Υποβληθέντα Περιφερειακά Προγράμματα 3 (ZIP - 6,98 Mb)

Υποβληθέν Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 (PDF - 11,4 Mb)

----------------------------------------------------------------------------

Εγκρίθηκε το νέο ΕΣΠΑ 2014 - 2020 

Εγκρίθηκε στις 23/5/2014 το νέο ΕΣΠΑ 2014 – 2020 συνολικού π/υ €20,84 δις (κοινοτική συνδρομή), €26 δις (δημόσια δαπάνη), το οποίο συγχρηματοδοτείται από τα Ταμεία ΕΤΠΑ, ΕΚΤ, Ταμείο Συνοχής, ΕΓΤΑΑ και ΕΤΘΑ.

Οι προτεραιότητες που θα υποστηριχτούν από το νέο ΕΣΠΑ είναι η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων, η ανάπτυξη και αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού, η προστασία του περιβάλλοντος και η μετάβαση σε μια οικονομία φιλική στο περιβάλλον, η ανάπτυξη, ο εκσυγχρονισμός και η συμπλήρωση των υποδομών πρόσβασης και η βελτίωση της θεσμικής επάρκειας και της αποτελεσματικότητας της δημόσιας διοίκησης και της τοπικής Αυτοδιοίκησης. 

Σχετικά αρχεία

 Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης-ΕΣΠΑ 2014-2020 (PDF - 1,73 MB)

 Εγκριτική Απόφαση νέου ΕΣΠΑ 2014-2020 (PDF - 205,21 Kb)

----------------------------------------------------------------------------

Υποβλήθηκε το νέο ΕΣΠΑ 2014 - 2020 

Στις 17 Απριλίου 2014 υποβλήθηκε επίσημα από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή το νέο Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) 2014-2020. Στα Σχετικά αρχεία επισυνάπτεται το υποβληθέν κείμενο του ΕΣΠΑ 2014-2020 και το Παράρτημα για τις εκ των προτέρων αιρεσιμότητες.

Σχετικά αρχεία

 Κείμενο ΕΣΠΑ 2014-2020 (ZIP - 565,77 Kb)

  Παράρτημα εκ των προτέρων αιρεσιμότητες (ZIP - 323,28 Kb)

----------------------------------------------------------------------------

Στρατηγική - Κανονισμοί

Η συζήτηση για το μέλλον της πολιτικής συνοχής μετά το 2013 ξεκίνησε με τη δημοσίευση της «5ης Έκθεσης για την Πολιτική της Συνοχής» της Ευρωπαϊκής Επιτροπής το 2010. To Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο 2014-2020 εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις 19 Νοεμβρίου 2013. Το νομοθετικό πλαίσιο, το οποίο διέπει τον προγραμματισμό και την υλοποίηση των Διαρθρωτικών Ταμείων και του Ταμείου της Αγροτικής Ανάπτυξης εγκρίθηκε στις 20 Δεκεμβρίου 2013 με εξαίρεση την έγκριση του Ταμείου Θάλασσας και Αλιείας:

 

Σημαντικά πολιτικά κείμενα τα οποία συμβάλλουν στη διαμόρφωση των βασικών στρατηγικών επιλογών - προτεραιοτήτων, καθώς συνιστούν κεντρικές μακροπρόθεσμες επιλογές για την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ελλάδα είναι:

 

Ο σχεδιασμός του ΕΣΠΑ και των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 2014-2020 βρίσκεται σε εξέλιξη. Στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης με τις αρμόδιες εθνικές, περιφερειακές και τοπικές υπηρεσίες καθώς και με τους κοινωνικούς, οικονομικούς και περιβαλλοντικούς εταίρους, έχει αποσταλεί η Πρώτη, η Δεύτερη και η Τρίτη Εγκύκλιος και έχει πραγματοποιηθεί η οργάνωση του Πρώτου Εθνικού Αναπτυξιακού Συνεδρίου, στις 4 Απριλίου 2013 και των αντίστοιχων Τομεακών και Περιφερειακών που ακολούθησαν.

Οι απόψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη νέα προγραμματική περίοδο αποτυπώθηκαν στο «κείμενο θέσεων» (Position paper) και παρουσιάστηκαν σε Ημερίδα - Σεμινάριο με θέμα το Κοινό Στρατηγικό Πλαίσιο 2014-2020, στις 14 Νοεμβρίου 2012 στην Αθήνα (παρουσιάσεις Hμερίδας) καθώς και στα αναπτυξιακά συνέδρια.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Πολιτική της Συνοχής, πατήστε εδώ.

 

Σχετικά αρχεία

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 19/09/2014