Ηλεκτρονική βιβλιοθήκη

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Ν 2308/1995 (ΦΕΚ 114/Α/15.06.1995) Κτηματογράφηση για τη δημιουργία Εθνικού Κτηματολογίου…. και άλλες διατάξεις

Ημερομηνία δημοσίευσης: 15/6/1995

  • PDF (389,57 Kb)

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 1/3/2011