Έργα ΕΣΠΑ

 • Ενέργειες
 • Εκτύπωση σελίδας

Προστασία και ανάδειξη Εθνικού Πάρκου Λίμνης Κερκίνης

Προστασία και ανάδειξη Λίμνης Κερκίνης

Η λίμvη Κερκίvη δημιoυργήθηκε τo 1932 με τηv κατασκευή εvός φράγματoς στov πoταμό Στρυμόvα, με σκοπό την αvάσχεση τωv πλημμυρικώv παρoχώv τoυ ποταμού, τη συγκράτηση τωv φερτώv υλώv και την άρδευση της πεδιάδας τωv Σερρώv. Αποτελεί έναν από τoυς 10 Υγρότoπoυς Διεθvoύς Σημασίας της Ελλάδας, μία από τις 196 Σημαvτικές Περιoχές για τα Πoυλιά της Ελλάδας (IBA), Περιoχή Ειδικής Πρoστασίας και περιλαμβάνεται στο δίκτυο Natura 2000.

Στο πλαίσιο του έργου κατασκευάστηκαν 7 γεωνησίδες με ενίσχυση της βλάστησης γύρω από αυτές. Γύρω από το σύμπλοκο 5 γεωνησίδων μήκους 2.000μ, προβλέφθηκε περίφραξη που περιλαμβάνει περιοχή φύτευσης δένδρων έκτασης 22 στρεμμάτων, με σκοπό τον αποκλεισμό της βόσκησης στην περιοχή. Ακόμα, έγιναν ενέργειες βελτιστοποίησης των συνθηκών διατήρησης των υπαρχόντων δένδρων του παραποτάμιου δάσους σε έκταση 2 στρεμμάτων (βαθιά άρωση). Επίσης, κατασκευάστηκε προσωρινό δίκτυο οδών πρόσβασης στην περιοχή του έργου. Στο έργο περιλαμβάνεται η ανακατασκευή του 2ου ορόφου του κτιρίου της πρώην κοινότητας Κερκίνης, στον οικισμό Κερκίνης του δήμου Σιντικής στην Περιφερειακή Ενότητα Σερρών και η μετατροπή του σε ένα λειτουργικό χώρο φιλοξενίας εθελοντών.

Οφέλη: Ο υγρότοπος έχει πλήθος αξιών, λειτουργιών και χρήσεων, μεταξύ των οποίων:

 • Αντιπλημμυρική: Συγκρατεί τα νερά του Στρυμόνα και αποτρέπει τον κίνδυνο πλημμυρών στην πεδιάδα των Σερρών.
 • Αρδευτική: Παρέχει νερό για άρδευση σε μεγάλο μέρος του νομού Σερρών.
 • Αλιευτική: Είναι από τις πλουσιότερες σε ψάρια λίμνες της χώρας.
 • Βιοποικιλότητα: Η λίμνη με την υγροτοπική της βλάστηση και τα βουνά που την περιβάλουν, προσφέρει καταφύγιο και τροφή σε πολλά είδη άγριας ζωής.
 • Επιστημονική: Αποτελεί σπουδαίο πεδίο επιστημονικής έρευνας για τους υγρότοπους, τη διαχείρισή τους και τις ανθρωπογενείς επιδράσεις πάνω στις λειτουργίες τους, εξαιτίας της ποικιλότητας του βιολογικού της πλούτου και των δραστηριοτήτων που αναπτύσσονται στην περιοχή.
 • Εκπαιδευτική: Ο υγρότοπος και η γύρω περιοχή προσφέρονται για περιβαλλοντική εκπαίδευση και αγωγή για μαθητές και ενήλικες.
 • Αναψυχής - οικοτουρισμού: Μπορεί να προσελκύσει επισκέπτες και να αποτελέσει πόλο ανάπτυξης ήπιων δραστηριοτήτων αναψυχής.
 • Οικονομική: Ο υγρότοπος είναι πηγή σημαντικού εισοδήματος για γεωργούς, κτηνοτρόφους και ψαράδες, ενώ με τη συνεχόμενη ανάπτυξη του οικοτουρισμού, ευδοκιμούν νέα επαγγέλματα στην ευρύτερη περιοχή (υπηρεσίες ενημέρωσης, εστίασης, ύπνου κ.ά.)

 

Προϋπολογισμός: €580.000

 

Προγραμματική περίοδος

 • ΕΣΠΑ 2007-2013

Επιχειρησιακό πρόγραμμα

 • ΠΕΠ Μακεδονίας - Θράκης 2007-2013

Ταμεία συγχρηματοδότησης

 • Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)

Περιοχή εφαρμογής

 • Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Τομέας ενδιαφέροντος

 • Περιβάλλον
 • Τουρισμός
Πληροφορίες - Στοιχεία επικοινωνίας

Φορέας υλοποίησης: Φορέας Διαχείρισης Λίμνης Κερκίνης
Διεύθυνση
http://kerkini.gr/

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 7/2/2018