Στοιχεία και πληροφορίες 

 • Ενέργειες
 • Εκτύπωση σελίδας

ΕΣΠΑ 2014-2020 Fact sheet

ΕΣΠΑ 2007-2013:

Η Ελλάδα κατέκτησε την 1η θέση μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ σε απορρόφηση κονδυλίων.

1st prize

ΕΣΠΑ 2014-2020
Το Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) 2014-20 είναι το στρατηγικό σχέδιο για την ανάπτυξη της χώρας που επιδιώκει την επίτευξη των στόχων της πολιτικής Συνοχής και της Στρατηγικής «Ευρώπη 2020». Η Ελλάδα ενεργοποίησε τα προγράμματα της νέας περιόδου πριν από κάθε άλλη χώρα της ΕΕ.

Κατανομή πόρων ΕΣΠΑ 2014-2020

 Επιχειρησιακά Προγράμματα


Έως το τέλος Απριλίου έχουν δημοσιευθεί Προσκλήσεις δράσεων 2,522 δις ευρώ για Τομεακά Επιχειρησιακά Προγράμματα και 1,357 δις ευρώ για Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα.

 

Αντιμετωπίζουμε τις διαρθρωτικές αδυναμίες της οικονομίας. Μετατρέπουμε το παραγωγικό μοντέλο σε ένα καινοτόμο και εξωστρεφές σύστημα που βασίζεται:
 • στη δυναμική επιχειρηματικότητα
 • στην αύξηση της εγχώριας προστιθέμενης αξίας
 • στο σεβασμό του περιβάλλοντος
 • στην αντιμετώπιση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού
 • στην αναβάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού
 • στη δημιουργία βιώσιμων θέσεων εργασίας

 

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) – Ταμείο Συνοχής (ΤΣ)
8 τομείς για την αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου και τη στρατηγική της «έξυπνης εξειδίκευσης»:

 • Αγρο-διατροφή
 • Υγεία – φάρμακα
 • Τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών
 • Ενέργεια
 • Περιβάλλον και βιώσιμη ανάπτυξη
 • Μεταφορές
 • Υλικά – κατασκευές
 • Τουρισμός, πολιτισμός, δημιουργικές βιομηχανίες

 

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ): Μια ευκαιρία για όλους μας
4 μεγάλες κατηγορίες δράσεων:

 • Στήριξη της απασχόλησης και καταπολέμηση της ανεργίας
 • Υποστήριξη της εκπαίδευσης και της δια βίου μάθησης
 • Στήριξη της μεταρρύθμισης του Δημόσιου Τομέα
 • Καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού

 

ΕΠ Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία

Τον Φεβρουάριο ξεκίνησαν δράσεις ενίσχυσης:

ΕΠΑνΕΚ 2014-2020

Θα ενεργοποιηθεί δράση για τη δικτύωση επιχειρήσεων (clusters, meta-clusters) με στόχο τη δημιουργία εγχώριων αλυσίδων αξίας (22,5 εκατ. ευρώ)


Μεταξύ άλλων ακολουθούν δράσεις για:

 • Σχέδια κατάρτισης και πιστοποίησης γνώσεων εργαζομένων (25 εκατ. ευρώ)
 • Διακρατικές συνεργασίες σε έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη (50 εκατ. ευρώ)
 • Επιχειρηματικές επενδύσεις στην Έρευνα και Καινοτομία για την ανάπτυξη συνεργασιών και δικτύωσης μεταξύ επιχειρήσεων και ερευνητικών φορέων (280 εκατ. ευρώ)
 • Υποστήριξη ευρυζωνικών υποδομών και υπηρεσίες αξιοποίησής τους (67 εκατ. ευρώ)
 • Νέο πρόγραμμα "Εξοικονόμηση Κατ’ Οίκον" για την ενεργειακή αναβάθμιση κατοικιών, δημοσίων και δημοτικών κτιρίων (248 εκατ. ευρώ)

 

ΕΠ Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη 
Στον τομέα του Περιβάλλοντος μεταξύ άλλων ενεργοποιούνται δράσεις για:

 • Ολοκληρωμένη διαχείριση απορριμμάτων (270 εκατ. ευρώ)
 • Ολοκλήρωση των υποδομών συλλογής και επεξεργασίας αστικών λυμάτων σε οικισμούς πληθυσμού 2.000-15.000 κατοίκων (49 εκατ. ευρώ)
 • Κατασκευή ταμιευτήρων νερού, έργων υδροληψίας, διυλιστηρίων νερού καθώς και κατασκευή νέων εξωτερικών υδραγωγείων (30 εκατ. ευρώ)
 • Έργα μείωσης διαρροών δικτύων ύδρευσης (20 εκατ. ευρώ)
 • Προστασία, ανάπτυξη και προβολή δημόσιων τουριστικών κεφαλαίων με ιδιαίτερο περιβαλλοντικό, τουριστικό, πολιτιστικό και αρχαιολογικό ενδιαφέρον (22 εκατ. ευρώ)
 • Περιβαλλοντικές μελέτες για τις περιοχές του εθνικού δικτύου NATURA (17,5 εκατ. ευρώ)
 • Εφαρμογή συστημάτων αφαλάτωσης νησιωτικών-παράκτιων περιοχών (16 εκατ. ευρώ)
 • Αποκατάσταση ρυπασμένων χώρων (13 εκατ. ευρώ)

Στον τομέα των Υποδομών μεταξύ άλλων ενεργοποιούνται δράσεις για:

 • Κατασκευή αυτοκινητοδρόμων στο Διευρωπαϊκό Οδικό Δίκτυο (513,3 εκατ. ευρώ)
 • Κατασκευή σιδηροδρομικών και οδικών συνδέσεων με λιμάνια (41 εκατ. ευρώ)
 • Εγκατάσταση ηλεκτροκίνησης και σύγχρονων συστημάτων σηματοδότησης και τηλεπικοινωνιών σε τμήματα του σιδηροδρομικού δικτύου (215 εκατ. ευρώ)
 • Εξασφάλιση διαλειτουργικότητας στο σιδηροδρομικό δίκτυο (35 εκατ ευρώ)
 • Συστημάτα αεροναυτιλίας και διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας (35 εκατ. ευρώ)
 • Συστημάτα διαχείρισης της θαλάσσιας κυκλοφορίας, ασφάλειας ναυσιπλοΐας και έρευνας και διάσωσης στη θάλασσα (35,9 εκατ. ευρώ)

 

ΕΠ Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση
Στον τομέα της Απασχόλησης και της Εκπαίδευσης μεταξύ άλλων ενεργοποιούνται δράσεις:

 • Για την καταπολέμηση της ανεργίας (400 εκατ. ευρώ)
  Από τα μέσα του 2015 υλοποιούνται δράσεις κοινωφελούς εργασίας με 52.818 ωφελούμενους. Σταδιακά, μέχρι το τέλος του 2016, θα πραγματοποιηθούν πρόσθετες παρεμβάσεις με στόχο την δημιουργία 91.000 νέων θέσεων εργασίας
 • Για τη στήριξη των νέων επιστημόνων (105 εκατ. ευρώ)
  Απόκτηση ακαδημαϊκής διδακτικής εμπειρίας για κατόχους διδακτορικού, υποτροφίες για υποψήφιους διδάκτορες και μετά-διδακτορικούς ερευνητές (3.000 ωφελούμενοι ανά κύκλο). Πρακτική άσκηση φοιτητών (6.000 ωφελούμενοι ανά έτος)
 • Για τη στήριξη του σχολείου και την καταπολέμηση της σχολικής διαρροής (190 εκατ. ευρώ), με απασχόληση πάνω από 10.000 εκπαιδευτικών κάθε έτος
 • Για τη δια βίου μάθηση και επαγγελματική εκπαίδευση (34 εκατ. ευρώ)
 • Για την Κοινωνική Οικονομία (55 εκατ. ευρώ), μέσω δράσεων υποστήριξης της απασχόλησης σε κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις
 • Για την Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής (185 εκατ. ευρώ)
  Έχουν ήδη τοποθετηθεί σε βρεφονηπιακούς σταθμούς 81.000 παιδιά χωρίς καμία επιβάρυνση των οικογενειών

 

ΕΠ Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα
Στον τομέα αναβάθμισης των δημόσιων υπηρεσιών και αποτελεσματικότερης εξυπηρέτησης του πολίτη μεταξύ άλλων ενεργοποιούνται δράσεις για:

 • Δημιουργία 30 Κέντρων Ενημέρωσης Δανειοληπτών που θα παρέχουν οικονομικές-νομικές συμβουλές και υπηρεσίες διαμεσολάβησης (15 εκατ. ευρώ)
 • Σύστημα υγείας για τη ψηφιακή αναβάθμιση-διασύνδεση των νοσοκομείων, μεταρρύθμιση στην ψυχική υγεία και βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών (40 εκατ. ευρώ)
 • Απλοποίηση-εξορθολογισμό διαδικασιών μέσω της έκδοσης σύνταξης σε μία ημέρα, βελτίωσης της ροής στη Δικαιοσύνη και τη κωδικοποίηση νομοθεσίας (13,4 εκατ. ευρώ)

 

Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης  - ΕΠ Αλιείας και Θάλασσας
Στόχοι είναι η μετάβαση σε ένα ισχυρό αγροδιατροφικό σύστημα, η αύξηση της προστιθέμενης αξίας στην παραγωγή και τη μεταποίηση για τη δημιουργία ποιοτικών προϊόντων και η ολοκληρωμένη ανάπτυξη του αγροτικού χώρου.

Bασικές προτεραιότητες είναι:

 1. Η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας & της παραγωγικότητας του πρωτογενή τομέα
 2. Η αναβάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού και η ενίσχυση της επιχειρηματικότητας
 3. Η ενίσχυση της αξίας αλυσίδας των εγχώριων αγροτικών προϊόντων
 4. Η προστασία του περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων, η αντιμετώπιση και η προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή
 5. Η ενίσχυση του κοινωνικού ιστού στις αγροτικές περιοχές

 

Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα (ΠΕΠ)
Κάθε μία από τις Περιφέρειες αποτελεί αντικείμενο ενός περιφερειακού προγράμματος που περιλαμβάνει έργα και δράσεις που αξιοποιούν τα τοπικά πλεονεκτήματα με στόχους:

 • Την προώθηση της επιχειρηματικότητας, της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας της περιφερειακής οικονομίας
 • Την υποστήριξη της μετάβασης προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και η προώθηση της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή
 • Την προώθηση και την ολοκλήρωση των βιώσιμων μεταφορών και της άρσης των προβλημάτων σε βασικές υποδομές δικτύων
 • Τη διασφάλιση της κοινωνικής συνοχής και την ενίσχυση της βιώσιμης απασχόλησης
 • Την αξιοποίηση-βελτίωση της ερευνητικής υποδομής και του ανθρώπινου δυναμικού
 • Την ανάπτυξη της κοινωνικής οικονομίας
 • Την αντιμετώπιση της φτώχειας και της κοινωνικής περιθωριοποίησης των πληθυσμιακών ομάδων
 • Την αναβάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού και την ενίσχυση της απασχόλησης και της κοινωνικής συνοχής
 • Τη βελτίωση της διοικητικής ικανότητας
 • Την προώθηση της χωρικής συνοχής και συνεργασίας

 

Έμφαση δίνεται στις Ολοκληρωμένες Χωρικές Επενδύσεις, στο πλαίσιο των οποίων υλοποιούνται συνδυασμένες επενδύσεις, με στόχο την ολοκληρωμένη αντιμετώπιση των προβλημάτων ή την πλήρη αξιοποίηση των αναπτυξιακών δυνατοτήτων μιας περιοχής.

 

check

Μέχρι το τέλος Απριλίου έχουν εκδοθεί Προσκλήσεις για χρηματοδότηση έργων υποδομών, για το σύνολο των Περιφερειών με προϋπολογισμό άνω των 1,35 δισ. ευρώ
 

 

check Στο πλαίσιο των κοινωνικών δράσεων χρηματοδοτούνται στο σύνολο των Περιφερειών δομές αντιμετώπισης της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού

 

Μεταξύ άλλων ενεργοποιούνται δράσεις για:


 

Προγράμματα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας
Έχουν ήδη εκδοθεί προσκλήσεις 141 εκατ. ευρώ (από τα 435 εκατ. ευρώ συνολικά διαθέσιμα) που αφορούν τα διασυνοριακά προγράμματα με Κύπρο, Βουλγαρία, FYROM, Αλβανία, Ιταλία και το διακρατικό πρόγραμμα συνεργασίας Βαλκανικής-Μεσογείου.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Τα στοιχεία και οι πληροφορίες συντάχθηκαν με τη συμβολή της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας.

 

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 24/05/2016