Διαγωνισμοί ΓΓΔΕ ΕΣΠΑ

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος μέσω καταλόγου παρόχων υπηρεσιών για την ανάθεση του έργου: Επικαιροποίηση της εκ των προτέρων αξιολόγησης για τον εκ νέου σχεδιασμό και εφαρμογή των χρηματοδοτικών εργαλείων της ΠΠ 2014-2020

Έχει λήξει

Πρόσκληση εταιρειών, εγγεγραμμένων στον κατάλογο παρόχων υπηρεσιών, που τηρεί η Εθνική Αρχή Συντονισμού (ΕΑΣ), όπως αυτός ισχύει κατά την έκδοση της πρόσκλησης: για την υποβολή προσφοράς για την επιλογή Αναδόχου του έργου με τίτλο «Επικαιροποίηση της εκ των προτέρων αξιολόγησης (ex ante assessment) για τον εκ νέου σχεδιασμό και εφαρμογή των χρηματοδοτικών εργαλείων της ΠΠ 2014-2020 βάσει των νέων δεδομένων της ελληνικής οικονομίας», με κριτήριο ανάθεσης τη χαμηλότερη τιμή.

Ημερομηνία δημοσίευσης

16/6/2016

Κατηγορία διαγωνισμού

Μελέτες - Εμπειρογνωμοσύνες

Προϋπολογισμός

Εκατόν πέντε χιλιάδες ευρώ (105.000,00€) πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ

Διάρκεια έργου

Η διάρκεια του έργου ανέρχεται σε τρεις μήνες από την ημερομηνία σύναψης της σύμβασης.

Ημερομηνίες υποβολής προσφορών

27/6/2016 15:00

Τόπος υποβολής προσφορών

Στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. σε ηλεκτρονική μορφή.

Πληροφορίες - Στοιχεία επικοινωνίας
Ειδική Υπηρεσία Κρατικών Ενισχύσεων (ΕΥΚΕ)
Διεύθυνση
Νίκης 10, Αθήνα, 105 63
Τηλ
210 3742085, 210 3742070
Φαξ
210 3742063
E-mail

Σχετικά αρχεία

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 17/6/2016