Διαγωνισμοί ΓΓΔΕ ΕΣΠΑ

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ανάθεση του έργου καθαρισμού των χώρων γραφείων της Ειδικής Υπηρεσίας Στρατηγικής, Σχεδιασμού & Αξιολόγησης (ΕΥΣΣΑ) του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης & Τουρισμού

Έχει λήξει

Η Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής, Σχεδιασμού & Αξιολόγησης (ΕΥΣΣΑ) του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης & Τουρισμού προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με κριτήριο αξιολόγησης - κατακύρωσης, τη χαμηλότερη τιμή, για την επιλογή Αναδόχου που θα αναλάβει τον καθαρισμό των χώρων των γραφείων της Ειδικής Υπηρεσίας Στρατηγικής, Σχεδιασμού & Αξιολόγησης (ΕΥΣΣΑ) του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης & Τουρισμού.

Αναλυτικές πληροφορίες στην Προκήρυξη του Διαγωνισμού στα Σχετικά αρχεία.

Ημερομηνία δημοσίευσης

1/11/2016

Κατηγορία διαγωνισμού

Υπηρεσίες

Προϋπολογισμός

Η δαπάνη του έργου ανέρχεται στο ποσό των τριάντα έξι χιλιάδων ευρώ (36.000,00 €) μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ

Διάρκεια έργου

Η Απόφαση Ανάθεσης που θα υπογραφεί, θα έχει διάρκεια δεκαοκτώ (18) μηνών και προϋπολογισμό δέκα οκτώ χιλιάδων ευρώ. Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα επέκτασης των παρεχόμενων υπηρεσιών για άλλους δεκαοκτώ (18) μήνες - εφόσον το κρίνει απαραίτητο,- χωρίς αλλαγή φυσικού αντικειμένου και με τους οικονομικούς όρους που διέπουν την αρχική απόφαση ανάθεσης.

Ημερομηνίες υποβολής προσφορών

18/11/2016 15:00

Τόπος υποβολής προσφορών

Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής, Σχεδιασμού & Αξιολόγησης, Μητροπόλεως 3, 5ος όροφος, 105 57 Αθήνα

Πληροφορίες - Στοιχεία επικοινωνίας
Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής, Σχεδιασμού και Αξιολόγησης (ΕΥΣΣΑ)
Διεύθυνση
Μητροπόλεως 3, Αθήνα , 105 57
Τηλ
210 3726000
Φαξ
210 3726028
E-mail
Url

Σχετικά αρχεία

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 9/11/2016