Διαγωνισμοί ΓΓΔΕ ΕΣΠΑ

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος μέσω καταλόγου παρόχων υπηρεσιών για την ανάθεση του έργου "Τεχνική Υποστήριξη στο έργο της ΕΥΚΕ"

Έχει λήξει

Η Ειδική Υπηρεσία Κρατικών Ενισχύσεων προσκαλεί τις ακόλουθες εταιρείες, εγγεγραμμένες στον κατάλογο παρόχων υπηρεσιών, που τηρεί η Εθνική Αρχή Συντονισμού (ΕΑΣ), όπως αυτός ισχύει κατά την έκδοση της παρούσας:

  • ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΕ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ - HCONSULTING
  • ΚΑΝΤΩΡ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΕ
  • ΛΚΝ ΑΝΑΛΥΣΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΕ

 

για την υποβολή προσφοράς για την επιλογή Αναδόχου του έργου με τίτλο "Τεχνική Υποστήριξη στο έργο της ΕΥΚΕ", με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της χαμηλότερης τιμής.

Η επιλογή θα γίνει σύμφωνα με τους όρους που περιλαμβάνονται στο επισυναπτόμενο τεύχος
Πρόσκλησης.

Ημερομηνία δημοσίευσης

8/12/2016

Κατηγορία διαγωνισμού

Υπηρεσίες

Προϋπολογισμός

Έως εξήντα πέντε χιλιάδες ευρώ (65.000€) + εξήντα πέντε χιλιάδες ευρώ (65.000€) δικαίωμα προαίρεσης = εκατόν τριάντα χιλιάδες ευρώ (130.000€) πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ.

Διάρκεια έργου

Η διάρκεια του έργου ανέρχεται σε δώδεκα (12) μήνες από την ημερομηνία σύναψης της σύμβασης.

Ημερομηνίες υποβολής προσφορών

19/12/2016 00:00

Τόπος υποβολής προσφορών

Στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ σε ηλεκτρονική μορφή.

Πληροφορίες - Στοιχεία επικοινωνίας
Ειδική Υπηρεσία Κρατικών Ενισχύσεων (ΕΥΚΕ)
Διεύθυνση
Νίκης 10, Αθήνα, 105 63
Τηλ
210 3742085, 210 3742070
Φαξ
210 3742063
E-mail

Σχετικά αρχεία

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 21/2/2017