Διαγωνισμοί ΓΓΔΕ ΕΣΠΑ

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Αναθέσεις μέσω του καταλόγου παρεχόντων υπηρεσίες πληροφόρησης και επικοινωνίας της Ειδικής Υπηρεσίας Στρατηγικής, Σχεδιασμού και Αξιολόγησης (ΕΥΣΣΑ) για το έτος 2016

Ενεργό

Κατά το έτος 2016, μετά από πρόσκληση προς τρεις εγγεγραμμένες εταιρείες στον κατάλογο παρεχόντων υπηρεσίες πληροφόρησης και επικοινωνίας έγινε μία ανάθεση μέσω του εν λόγω καταλόγου από την Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής, Σχεδιασμού και Αξιολόγησης (ΕΥΣΣΑ):

Τίτλος του έργου: Αποδελτίωση με ηλεκτρονικά μέσα σε τηλεοπτικούς και ραδιοφωνικούς σταθμούς, σε διαδικτυακά μέσα και μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καθώς και σε ημερήσιο και περιοδικό τύπο, σχετικά με θέματα που αφορούν στο Υπουργείο και ιδιαιτέρως στην ελληνική οικονομία, στο ΕΣΠΑ και στα λοιπά συγχρηματοδοτούμενα από την ΕΕ προγράμματα.

Ανάδοχος: Α. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ, με διακριτικό τίτλο ENIMEROSI που εδρεύει στην Θεσσαλονίκη, Βάκχου 30, ΤΚ 546 29.

Αντικείμενο του έργου: Περιλαμβάνει την καθημερινή αποδελτίωση με ηλεκτρονικά μέσα καθώς και την παράδοση των παραδοτέων, για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους. Ειδικότερα, η εξειδικευμένη υποστήριξη περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

  • όλα τα αποκόμματα του ημερήσιου και του περιοδικού τύπου, πανελλαδικών και επιλεγμένων περιφερειακών μέσων
  • την παροχή ενημέρωσης και την αναπαραγωγή όλων των τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών αναφορών σχετικά με τα ανωτέρω θέματα ενδιαφέροντος
  • την κάλυψη των διαδικτυακών τόπων (portals, blogs) με τη μεγαλύτερη εγκυρότητα και επισκεψιμότητα στην Ελλάδα, στο Ηνωμένο Βασίλειο, στις ΗΠΑ, στην Γερμανία, στην Γαλλία, στην Ιταλία και στην Ισπανία
  • την κάλυψη των μέσων κοινωνικής δικτύωσης
  • την ανάλυση, επεξεργασία και κατηγοριοποίηση των δημοσιευμάτων σε γραφήματα και εβδομαδιαίες αναφορές, τα οποία θα παρέχουν συγκριτικά στοιχεία ανά μέσο, θεματολογία, τάσεις, προέλευση, δημογραφικά, κλπ.
  • την ηλεκτρονική αρχειοθέτηση των ανωτέρω σε προσωπικό ηλεκτρονικό φάκελο της Αναθέτουσας Αρχής.

 

Συνολική αμοιβή: €3.780 (τρεις χιλιάδες επτακόσια ογδόντα ευρώ) μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Ημερομηνία δημοσίευσης

21/2/2017

Κατηγορία διαγωνισμού

Υπηρεσίες

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 23/1/2018