Διαγωνισμοί ΓΓΔΕ ΕΣΠΑ

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών φιλοξενίας (ενοικίαση χώρων, εστίαση, βασικός οπτικοακουστικός εξοπλισμός) του 2ου Forum Μακρο-περιφερειακής Στρατηγικής Αδριατικής–Ιονίου (EUSAIR) στα Ιωάννινα

Έχει λήξει

Το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης διενεργεί συνοπτικό Διαγωνισμό σύμφωνα με το άρθρο 117 του ν. 4412/16 για την επιλογή αναδόχου για «Παροχή υπηρεσιών φιλοξενίας (ενοικίαση χώρων, εστίαση, βασικός οπτικοακουστικός εξοπλισμός) για τη διεξαγωγή του 2ου Forum της Μακρο-περιφερειακής  Στρατηγικής  Αδριατικής – Ιονίου (EUSAIR) της Ευρωπαϊκής Ένωσης», όπως προκύπτει από την αριθμ. πρωτ. 23447/ΕΥΣΣΑ489/24.02.2017 απόφαση έγκρισης της Προκήρυξης.

Αναλυτική περιγραφή των εργασιών και των υποχρεώσεων του αναδόχου περιλαμβάνεται στα Σχετικά αρχεία.

Ημερομηνία δημοσίευσης

24/2/2017

Κατηγορία διαγωνισμού

Υπηρεσίες

Προϋπολογισμός

Ο προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των εβδομήντα ένα χιλιάδων εννιακοσίων είκοσι ευρώ (71.920€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: πενήντα οκτώ χιλιάδες ευρώ 58.000€ και ΦΠΑ: δέκα τρεις χιλιάδες εννιακόσια είκοσι ευρώ 13.920€).

Διάρκεια έργου

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε τρείς (3) ημέρες: από 10/5/2017 έως 12/5/2017

Ημερομηνίες υποβολής προσφορών

8/3/2017 16:00

Τόπος υποβολής προσφορών

Οι προσφορές υποβάλλονται στα γραφεία της Ειδικής Υπηρεσίας Στρατηγικής Σχεδιασμού και Αξιολόγησης, Μητροπόλεως 3 (5ος Όροφος), 105 57 Σύνταγμα, Αθήνα από τους υποψήφιους το αργότερο μέχρι τις 08/03/2017 και ώρα 16:00, σε φυσικό φάκελο.

Αποσφράγιση προσφορών: 10 Μαρτίου 2017 ώρα 11:00 πμ

Πληροφορίες - Στοιχεία επικοινωνίας
Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής, Σχεδιασμού και Αξιολόγησης (ΕΥΣΣΑ)
Διεύθυνση
Μητροπόλεως 3, Αθήνα , 105 57
Τηλ
210 3726000
Φαξ
210 3726028
E-mail
Url

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 28/2/2017