Διαγωνισμοί ΓΓΔΕ ΕΣΠΑ

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Αναθέσεις μέσω του καταλόγου παρεχόντων υπηρεσιών μελετητών, συμβούλων και εμπειρογνωμόνων της Ειδικής Υπηρεσίας Στρατηγικής, Σχεδιασμού και Αξιολόγησης (ΕΥΣΣΑ)

Ενεργό

Κατά το έτος 2016, από την Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής, Σχεδιασμού και Αξιολόγησης (ΕΥΣΣΑ) μέσω του καταλόγου παρεχόντων υπηρεσιών μελετητών, συμβούλων και εμπειρογνωμόνων έγιναν οι εξής αναθέσεις:

1. Ανάθεση: Αρ. Πρωτ. 16092 / ΕΥΣΣΑ 353 / 12.02.2016 / ΑΔΑ: 7ΓΜ14653Ο7-8ΥΧ

Αντικείμενο: Εμπειρογνωμοσύνη με θέμα «The inclusive City – Approaches to combat urban poverty and social exclusion in Europe»

Συνολική αμοιβή: 12.300,00 €

Διάρκεια σύμβασης: 45 ημέρες

Ανάδοχος: European Urban Knowledge Network (EUKN EGTC)

 

2. Ανάθεση: Αρ. Πρωτ. 42136 / ΕΥΣΣΑ 795 / 18.04.2016 / ΑΔΑ: ΩΚ1Ζ4653Ο7-Γ4Β

Αντικείμενο: «Αναβάθμιση πληροφοριακού συστήματος λογιστικής παρακολούθησης των δαπανών Τεχνικής Βοήθειας 2014-2020, με διεπαφή ΟΠΣ/ΕΣΠΑ για την ΕΥΣΣΑ»

Συνολική αμοιβή: 2.480,00 €

Διάρκεια σύμβασης: 6 μήνες

Ανάδοχος: Παπαϊωάννου Πληροφορική & ΣΙΑ ΕΕ

 

3. Ανάθεση: Αρ. Πρωτ. 106140 / ΕΥΣΣΑ 2121 / 12.10.2016 / ΑΔΑ: ΨΟΟΥ4653Ο7-5ΛΑ

Αντικείμενο: «Παροχή υπηρεσιών για την επικαιροποίηση της στρατηγικής για την ψηφιακή ανάπτυξης»

Συνολική αμοιβή: 24.800,00 €

Διάρκεια σύμβασης: Έως 30/11/2016

Ανάδοχος: ΕΝΟΜΙΧ ΑΕ – ΔΕΡΜΟΣΟΝΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ

 

4. Ανάθεση: Αρ. Πρωτ. 130909 / ΕΥΣΣΑ 2596 / 09.12.2016 / ΑΔΑ: 6Ζ634653Ο7-5ΞΜ

Αντικείμενο: «Εμπειρογνωμοσύνη για την κάλυψη των ελλείψεων των δεικτών στους τομείς περιβάλλοντος και ενέργειας»

Συνολική αμοιβή: 48.980,00 €

Διάρκεια σύμβασης: Έως 30/06/2017

Ανάδοχος: ADVANCED ENVIRONMENTAL STUDIES ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΕ  - ΣΙΑΠΑΡΙΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Ημερομηνία δημοσίευσης

6/3/2017

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 13/6/2018