Διαγωνισμοί ΓΓΔΕ ΕΣΠΑ

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή αναδόχου αναφορικά με την προμήθεια προσωπικών ηλεκτρονικών υπολογιστών, τηλεομοιότυπου (fax) και εξωτερικών σκληρών δίσκων για την Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού της Εφαρμογής (ΕΥΣΕ)

Έχει λήξει

Η Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού της Εφαρμογής (ΕΥΣΕ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης προσκαλεί ενδιαφερομένους να καταθέσουν προσφορές για την προμήθεια προσωπικών ηλεκτρονικών υπολογιστών (H/Y), τηλεομοιότυπου (fax) και εξωτερικών σκληρών δίσκων (HD), με βάση όσα αναλυτικά αναφέρονται στην παρούσα Πρόσκληση και ειδικότερα στο Παράρτημα Α΄αυτής.

Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης θα είναι η συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά με βάση τη χαμηλότερη τιμή.

Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι πρέπει να υποβάλουν τις προσφορές τους στο Πρωτόκολλο της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού της Εφαρμογής (Νίκης 10, 105 63 Αθήνα, 6ος όροφος) σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα πρόσκληση το αργότερο μέχρι την 29/09/2017, ημέρα Παρασκευή, και ώρα 11:00 πμ.

Περαιτέρω υποχρεώσεις των αναδόχων καθορίζονται από την αναθέτουσα αρχή και προσδιορίζονται στο επισυναπτόμενο τεύχος πρόσκλησης.

Ημερομηνία δημοσίευσης

15/9/2017

Κατηγορία διαγωνισμού

Προμήθεια

Προϋπολογισμός

9.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%

Διάρκεια έργου

30 ημέρες από την απόφαση ανάθεσης του έργου

Ημερομηνίες υποβολής προσφορών

29/9/2017 00:00

Τόπος υποβολής προσφορών

Πρωτόκολλο Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού της Εφαρμογής

Νίκης 10, 105 63 Αθήνα, 6ος όροφος

Τηλ.: 210 3742007, fax: 210 3742057

Πληροφορίες - Στοιχεία επικοινωνίας
Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού της Εφαρμογής (ΕΥΣΕ)
Διεύθυνση
Νίκης 10, Αθήνα, 105 63
Τηλ
210 3332546, 3332577
Φαξ
210 3332731
E-mail
Url

Σχετικά αρχεία

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 15/9/2017