Διαγωνισμοί ΓΓΔΕ ΕΣΠΑ

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού με τίτλο «Παροχή Υπηρεσιών Καθαριότητας για την ΕΥ Αρχή Πιστοποίησης»

Έχει λήξει

Το αντικείμενο της σύμβασης αφορά στην παροχή υπηρεσιών καθαρισμού, των γραφείων της Ειδικής Υπηρεσίας «Αρχή Πιστοποίησης» του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, που βρίσκονται στην οδό Ναυάρχου Νικοδήμου 11 & Βουλής, Αθήνα.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των πενήντα δύο χιλιάδων ευρώ (52.000,00€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 52.000,00€, με ΦΠΑ: 64.480,00 €).

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται για το χρονικό διάστημα από 01/11/2017 έως και τις 31/10/2019.

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της παρούσας διακήρυξης.

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, με βάση μόνο την τιμή.

Oι προσφορές πρέπει να υποβάλλονται στη διεύθυνση Ναυάρχου Νικοδήμου 11 & Βουλής, 105 58 Αθήνα.

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 23/10/2017 και ώρα 15:00.

Οι προσφορές μπορούν να υποβληθούν και με courier ή ταχυδρομείο, αλλά πρέπει να έχουν φτάσει στο πρωτόκολλο της υπηρεσίας έως την ανωτέρω ημέρα και ώρα.

Ημερομηνία δημοσίευσης

10/10/2017

Κατηγορία διαγωνισμού

Υπηρεσίες

Προϋπολογισμός

64.480,00 € συμπεριλαμβανομένου νομίμου ΦΠΑ

Διάρκεια έργου

από 01/11/2017 έως 31/10/2019

Ημερομηνίες υποβολής προσφορών

23/10/2017 15:00

Τόπος υποβολής προσφορών

Ναυάρχου Νικοδήμου 11 & Βουλής, 105 58 Αθήνα

Πληροφορίες - Στοιχεία επικοινωνίας
Ειδική Υπηρεσία Αρχή Πιστοποίησης και Εξακρίβωσης Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων (Αρχή Πιστοποίησης)
Διεύθυνση
Ναυάρχου Νικοδήμου 11 & Βουλής, Αθήνα, 105 57
Τηλ
213 1500400
Φαξ
213 1500413, 213 1500403
E-mail
Url

Σχετικά αρχεία

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 10/10/2017