Προγράμματα - Προσκλήσεις

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Υποστήριξη παρεμβάσεων κοινωνικής μέριμνας φοιτητών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου

Έχει λήξει

Δημιουργία Δομής για την ανάπτυξη υπηρεσιών ψυχολογικής στήριξης και συμβουλευτικής σπουδών στους φοιτητές/τριες του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ) που ανήκουν σε ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες (φοιτητές με αναπηρίες μόνιμες ή προσωρινές, προβλήματα υγείας ή/και ψυχικής υγείας, αλλοδαποί φοιτητές, κλπ.) προκειμένου να διασφαλιστεί η ισότιμη συμμετοχή τους στη τριτοβάθμια εκπαίδευση και να ολοκληρώσουν έγκαιρα τις σπουδές τους.

Η Δομή θα παρέχει κυρίως τις εξής υπηρεσίες: α) Ψυχολογική υποστήριξη των φοιτητών β) Παροχή υπηρεσιών εξατομικευμένης και ομαδικής συμβουλευτικής σπουδών στους φοιτητές γ) Χορήγηση υποτροφιών στους οικονομικά αδύναμους φοιτητές Ωφελούμενοι θα είναι οι φοιτητές που ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες (ενδεικτικά: φοιτητές ΑμΕΑ, φοιτητές από χαμηλές εισοδηματικές τάξεις, φοιτητές που χρειάζονται ψυχολογική υποστήριξη κ.ά. του Ιδρύματος).

Σε ποιους απευθύνεται

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Περίοδος υποβολής

από 30/11/2017 έως 31/1/2018

Ο υποψήφιος δικαιούχος υποβάλλει την πρότασή του και τα απαιτούμενα συνοδευτικά έγγραφα και δικαιολογητικά αποκλειστικά μέσω του ΟΠΣ. Τα συνοδευτικά έγγραφα, συμπεριλαμβανομένης της ανάλυσης των καθαρών εσόδων, εφόσον απαιτείται, υποβάλλονται σε μορφή αρχείου τύπου pdf. Σε περιπτώσεις εγγράφων, για τα οποία δεν είναι τεχνικά εφικτή η ηλεκτρονική υποβολή (π.χ. χάρτες, σχέδια, κλπ) ο δικαιούχος υποχρεούται να τα αποστείλει στην ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ" Κοραή 4, Αθήνα 105 64 τις ώρες 09:00 έως 16:00, συνημμένα στην υπογεγραμμένη αίτηση χρηματοδότησης.

Περιοχή εφαρμογής

Περιφέρεια Αττικής

Όροι και προϋποθέσεις

Ο Δικαιούχος θα πρέπει να υποβάλει τα ακόλουθα: Αίτηση Χρηματοδότησης Τεχνικό Δελτίο Πράξης Στοιχεία ...

Προϋπολογισμός

€ 235.726

Σχετικά αρχεία

Πληροφορίες - Στοιχεία επικοινωνίας
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση
Ηλεκτρονική διεύθυνση
Διεύθυνση
Κοραή 4, 105 64 Αθήνα
Τηλ
210 3278008, 210 3278112
Φαξ
210 3278028

Ευγενία Δούκα

210 3278109
 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης


Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 1/2/2018

Περιοχή μελών