Προγράμματα - Προσκλήσεις

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Υλοποίηση υποδομών μεταφορών στο πλαίσιο της εγκεκριμένης Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης του Δήμου Ιωαννιτών

Έχει λήξει

Υλοποίηση υποδομών μεταφορών που θα περιλαμβάνονται στην εγκεκριμένη Στρατηγική Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης του Δήμου Ιωαννιτών. Ενδεικτικά: έργα οδοποιίας που αφορούν σε διάνοιξη ή βελτίωση του θεσμοθετημένου οδικού δικτύου, επεμβάσεις ανακατασκευής, συμπλήρωσης ή αποκατάστασης όπου απαιτούνται για τη σύνδεση της οδού με τα υφιστάμενα κυκλοφοριακά συστήματα, απαιτούμενες μεταβολές και επεμβάσεις σε δίκτυα κοινής ωφέλειας ή σε τεχνικά έργα, τάφρους και αγωγούς υδραυλικών έργων, αποζημιώσεις απαλλοτριούμενων ιδιοκτησιών κλπ.

Σε ποιους απευθύνεται

  • Δήμος Ιωαννιτών
  • Περιφέρεια Ηπείρου

Περίοδος υποβολής

από 26/1/2018 έως 30/3/2018 (ώρα 14:00 )

Περιοχή εφαρμογής

Περιφέρεια Ηπείρου

Όροι και προϋποθέσεις

Μέσω του συγκεκριμένου τύπου δράσης αναμένεται η υλοποίηση υποδομών μεταφορών που θα περιλαμβάνονται ...

Προϋπολογισμός

€ 15.000.000

Η Δ.Α. δύναται να επικαιροποιήσει το συνολικό ύψος της συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης της παρούσας πρόσκλησης ή/και την κατανομή της ανά πεδίο παρέμβασης / δράση και κατηγορία περιφέρειας ή και να προβεί σε αιτιολογημένη ανάκληση ισχύος της πρόσκλησης, ενημερώνοντας σε κάθε περίπτωση τους δικαιούχους μέσω της οικείας ιστοσελίδας (ιστοσελίδας του ΕΠ). Στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης δύναται να ενταχθούν πράξεις που ο συνολικός τους προϋπολογισμός δεν θα ξεπερνά τα όρια που τίθενται στην υπ’ αριθμ. 105265/2-10-2017 απόφαση Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης (ΦΕΚ 3726/Β/23-10-2017) περί τροποποίησης ποσοστού δέσμευσης πόρων του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΗΠΕΙΡΟΣ 2014-2020» και μέχρι το επιλέξιμο ποσό των € 58.000.000 (έως το 387% της συνολικής συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης).

Σχετικά αρχεία

Πληροφορίες - Στοιχεία επικοινωνίας
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Ηπείρου
Ηλεκτρονική διεύθυνση
Διεύθυνση
Πλατεία Πύρρου 1 - Διοικητήριο, 452 21 Ιωάννινα
Τηλ
26513 60500
Φαξ
26513 60550

Ανδρομάχη Τσικνιά

26513 60514
 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης


Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 31/3/2018