Προγράμματα - Προσκλήσεις

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Ενίσχυση του ανθρώπινου ερευνητικού δυναμικού μέσω της υλοποίησης διδακτορικής έρευνας (χορήγηση υποτροφιών)

Έχει λήξει

Χορήγηση 700 θέσεων υποτροφιών, μέγιστης διάρκειας 3 ετών, για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στην Ελλάδα. Απευθύνεται σε υποψήφιους διδάκτορες Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της Ελλάδας, των οποίων η Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή έχει οριστεί μετά την 1/1/2016 και παρέχει δυνατότητα συνεργασίας με Φορείς του άρθρου 13α του ν. 4310/2014. Οι θέσεις υποτροφιών θα κατανεμηθούν σε 7 επιστημονικούς κλάδους:

  1. Φυσικές επιστήμες
  2. Επιστήμες Μηχανικού και Τεχνολογία
  3. Γεωργικές επιστήμες
  4. Ιατρική και επιστήμες Υγείας
  5. Ανθρωπιστικές επιστήμες
  6. Κοινωνικές επιστήμες
  7. Οικονομικές & Νομικές επιστήμες.

Σε ποιους απευθύνεται

Υποψήφιοι διδάκτορες Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της Ελλάδας

Περίοδος υποβολής

από 31/3/2018 έως 17/4/2018

Οι αιτήσεις υποψηφιότητας υποβάλλονται μέσω της διαδικτυακής εφαρμογής-πλατφόρμας στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://applications.iky.gr/  Με την επιτυχή υποβολή-οριστικοποίηση της ηλεκτρονικής αίτησης οι υποψήφιοι θα λάβουν ηλεκτρονικό μήνυμα με τον κωδικό ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησής τους. Στη συνέχεια να υποβάλουν εντυπη την αίτηση υποψηφιότητας και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά έως τις 24 Απριλίου 2018 το αργότερο.

Περιοχή εφαρμογής

Όλη η Ελλάδα

Όροι και προϋποθέσεις

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όσοι πληρούν σωρευτικά τις εξής προϋποθέσεις: Έχουν ανακηρυχτεί, μετά την ...

Τι χρηματοδοτείται

Στους υποτρόφους χορηγούνται μεικτά μηνιαία τροφεία ύψους 816,90 ευρώ στα οποία συμπεριλαμβάνονται οι εκάστοτε νόμιμες κρατήσεις και ενδεχόμενα τραπεζικά έξοδα.

Σχετικά αρχεία

Πληροφορίες - Στοιχεία επικοινωνίας
Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ)
Ηλεκτρονική διεύθυνση
Διεύθυνση
Λεωφ. Εθνικής Αντιστάσεως 41, 142 34 Νέα Ιωνία, Αθήνα
Τηλ
210 3726300
Φαξ
210 3221863, 210 3312759, 210 3252468

Ιστοσελίδα δημοσίευσης


Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 18/4/2018

Περιοχή μελών