Προγράμματα - Προσκλήσεις

 • Ενέργειες
 • Εκτύπωση σελίδας

Βελτίωση της πρόσβασης σε προσιτές, βιώσιμες και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες Υγείας και Πρόνοιας στην περιοχή παρέμβασης της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) της πόλης της Βέροιας

Ενδεικτικά, περιλαμβάνονται οι παρακάτω παρεμβάσεις: 

 • Υποστήριξη της λειτουργίας προστατευόμενου διαμερίσματος ημιαυτόνομης διαβίωσης νέων της "Πρωτοβουλίας για το Παιδί". Παροχή ελεγχόμενης και υπό κανόνες φιλοξενία σε νέους που προέρχονται από δυσλειτουργικές οικογένειες ή έχουν φιλοξενηθεί σε δομές παιδικής προστασίας, με στόχο την απόκτηση όλων των προϋποθέσεων για την μετάβασή τους σε κατάσταση ανεξάρτητης και αυτόνομης διαβίωσης. Υποστηρικτική ομάδα αποτελούμενη από Κοινωνική Λειτουργό-Διευθύντρια, Ψυχολόγο, δύο Φροντίστριες-εκπαιδεύτριες οικιακών δεξιοτήτων.
 • Υποστήριξη της λειτουργίας του χώρου προσωρινής φιλοξενίας ατόμων που βρίσκονται σε κίνδυνο ή έχουν άμεση ανάγκη και του Κέντρου Στήριξης Οικογένειας του Συλλόγου κοινωνικής Παρέμβασης "Έρασμος". Για την απρόσκοπτη λειτουργία του χώρου προσωρινής φιλοξενίας και την στήριξη των ατόμων που καταφεύγουν σε αυτόν, απαιτείται η στελέχωσή του με μόνιμο προσωπικό, παράλληλα με τους εθελοντές συνεργάτες.
 • Λειτουργία κέντρου υποστήριξης ενηλίκων με ψυχικές διαταραχές στην πόλη της Βέροιας από τον Σύλλογο Οικογενειών
  και Φίλων Ψυχικής Υγείας (Σ.Ο.Φ.Ψ.Υ.) Ημαθίας. Δημιουργία και λειτουργία ενός Κέντρου Υποστήριξης για ενήλικες λήπτες υπηρεσιών ψυχικής υγείας, τα μέλη των οικογενειών και των φροντιστών τους. Το Κέντρο θα καλύψει έτσι τις τεράστιες ανάγκες υποστήριξης τόσο των ληπτών υπηρεσιών ψυχικής υγείας όσο και τις οικογένειες - φροντιστές τους, που έχουν ανάγκη από ψυχοεκπαίδευση και
  υποστήριξη, στο πλαίσιο της φροντίδας και της στήριξης που παρέχουν σε λήπτες ψυχικής υγείας.

Σε ποιους απευθύνεται

 • Δήμος Βέροιας
 • Σύλλογος Κοινωνικής Πρωτοβουλίας Βέροιας "Πρωτοβουλία για το Παιδί"
 • Κέντρο Στήριξης Οικογένειας του Συλλόγου κοινωνικής Παρέμβασης "Έρασμος"
 • Σύλλογος Οικογενειών και Φίλων Ψυχικής Υγείας (Σ.Ο.Φ.Ψ.Υ.) Ημαθίας

Περίοδος υποβολής

από 30/3/2018 έως 29/6/2018

Ο υποψήφιος δικαιούχος υποβάλλει την πρότασή του και τα απαιτούμενα συνοδευτικά έγγραφα και δικαιολογητικά αποκλειστικά μέσω του ΟΠΣ. Τα συνοδευτικά έγγραφα, συμπεριλαμβανομένης της ανάλυσης των καθαρών εσόδων, εφόσον απαιτείται, υποβάλλονται σε μορφή αρχείου τύπου pdf. Σε περιπτώσεις εγγράφων, για τα οποία δεν είναι τεχνικά εφικτή η ηλεκτρονική υποβολή (π.χ. χάρτες, σχέδια, κλπ.) ο δικαιούχος υποχρεούται να τα αποστείλει στην ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Λεωφ. Γεωργικής Σχολής
65 Πυλαία, Θεσσαλονίκη 570 01, τις ώρες 09:00 έως 15:00, συνημμένα στην υπογεγραμμένη αίτηση χρηματοδότησης.

Περιοχή εφαρμογής

Νομός Ημαθίας

Προϋπολογισμός

€ 530.000

Σχετικά αρχεία

Πληροφορίες - Στοιχεία επικοινωνίας
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
Ηλεκτρονική διεύθυνση
Διεύθυνση
Γεωργικής Σχολής 65, Κτίριο ZEDA, 570 01 Πυλαία - Θεσσαλονίκη
Τηλ
2313 321700
Φαξ
2313 321701-2

Ελένη Λεμονή

2313 321748
 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης


Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 3/5/2018