Προγράμματα - Προσκλήσεις

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Κάλυψη λειτουργικών εξόδων ΕΦ - ΟΤΔ για τις δράσεις ΕΚΤ στις εγκεκριμένες περιοχές εφαρμογής

Για την υλοποίηση των εγκεκριμένων σχεδίων ΤΑΠΤΟΚ, οι Ομάδες Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ) για τις δράσεις ΕΚΤ θα λειτουργήσουν ως ΕΦ στο Ε.Π. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, σύμφωνα και με τις σχετικές αποφάσεις εκχώρησης που έχουν εκδοθεί. Τα λειτουργικά έξοδα που συνδέονται με τη διαχείριση της υλοποίησης της στρατηγικής τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων και περιλαμβάνονται στον προϋπολογισμό της ΤΑΠΤΟΚ δύνανται να αφορούν σε λειτουργικές δαπάνες, δαπάνες προσωπικού, δαπάνες κατάρτισης, δαπάνες δημοσιότητας,  δαπάνες που συνδέονται με την παρακολούθηση και την αξιολόγηση της στρατηγικής, δαπάνες για την δικτύωση.

Σε ποιους απευθύνεται

  • Αναπτυξιακή Εταιρεία Σερρών - Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ
  • Αναπτυξιακή Κιλκίς ΑΕ ΟΤΑ
  • Αναπτυξιακή Νομού Ημαθίας Α.Ε. – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ
  • Αναπτυξιακή Νομού Θεσσαλονίκης ΑΕ - Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ
  • Αναπτυξιακή Πέλλας - Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ
  • Αναπτυξιακή Χαλκιδικής ΑΕ - Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρία ΟΤΑ
  • Πιερική Αναπτυξιακή ΑΕ ΟΤΑ

Περίοδος υποβολής

από 27/3/2018 έως 18/6/2018

Ο υποψήφιος δικαιούχος υποβάλλει την πρότασή του και τα απαιτούμενα συνοδευτικά έγγραφα και δικαιολογητικά αποκλειστικά μέσω του ΟΠΣ. Τα συνοδευτικά έγγραφα, συμπεριλαμβανομένης της ανάλυσης των καθαρών εσόδων, εφόσον απαιτείται, υποβάλλονται σε μορφή αρχείου τύπου pdf. Σε περιπτώσεις εγγράφων, για τα οποία δεν είναι τεχνικά εφικτή η ηλεκτρονική υποβολή (π.χ. χάρτες, σχέδια, κλπ) ο δικαιούχος υποχρεούται να τα αποστείλει στην ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Λεωφ. Γεωργικής Σχολής 65 Πυλαία, Θεσσαλονίκη 570 01 τις ώρες 09:00 έως 15:00, συνημμένα στην υπογεγραμμένη αίτηση χρηματοδότησης.

Περιοχή εφαρμογής

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Όροι και προϋποθέσεις

Η ηλεκτρονική πρόταση στο ΟΠΣ, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της αίτησης χρηματοδότησης περιλαμβάνει ...

Προϋπολογισμός

€ 456.517,47

Σχετικά αρχεία

Πληροφορίες - Στοιχεία επικοινωνίας
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
Ηλεκτρονική διεύθυνση
Διεύθυνση
Γεωργικής Σχολής 65, Κτίριο ZEDA, 570 01 Πυλαία - Θεσσαλονίκη
Τηλ
2313 321700
Φαξ
2313 321701-2

Στέλλα Αικατερινιάδου

2313 321736
 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης


Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 18/5/2018