Προγράμματα - Προσκλήσεις

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Εγκατάσταση δικτύου Wi-Fi στις αστικές μεταφορές της Περιφέρειας Αττικής

Έχει λήξει

Εγκατάσταση δικτύου Wi-Fi σε 2.030 οχήματα (λεωφορεία, τρόλευ και τράμ) του ΟΑΣΑ προκειμένου το επιβατικό κοινό να αποκτήσει πρόσβαση στο Διαδίκτυο γεγονός το οποίο θα επιτρέψει την αναβάθμιση των συγκοινωνιακών υπηρεσιών και την διάδοση των ΤΠΕ στον επωφελούμενο πληθυσμό.

Σε ποιους απευθύνεται

Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών ΑΕ

Περίοδος υποβολής

από 8/1/2018 έως 30/3/2018

Ο υποψήφιος δικαιούχος υποβάλλει την πρότασή του και τα απαιτούμενα συνοδευτικά έγγραφα και δικαιολογητικά αποκλειστικά μέσω του ΟΠΣ. Τα συνοδευτικά έγγραφα, συμπεριλαμβανομένης της ανάλυσης των καθαρών εσόδων, εφόσον απαιτείται, υποβάλλονται σε μορφή αρχείου τύπου pdf. Σε περιπτώσεις εγγράφων, για τα οποία δεν είναι τεχνικά εφικτή η ηλεκτρονική υποβολή (π.χ. χάρτες, σχέδια, κλπ) ο δικαιούχος υποχρεούται να τα αποστείλει στην ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Λεωφ. Συγγρού 98-100, Αθήνα 117 41 τις ώρες 09:00 έως 15:30, συνημμένα στην υπογεγραμμένη αίτηση χρηματοδότησης.

Περιοχή εφαρμογής

Περιφέρεια Αττικής

Όροι και προϋποθέσεις

Η ηλεκτρονική πρόταση στο ΟΠΣ, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της αίτησης χρηματοδότησης περιλαμβάνει ...

Προϋπολογισμός

€ 900.000

Σχετικά αρχεία

Πληροφορίες - Στοιχεία επικοινωνίας
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Αττικής
Ηλεκτρονική διεύθυνση
Διεύθυνση
Λεωφ. Συγγρού 98-100, 117 41 Αθήνα
Τηλ
213 1501500
Φαξ
213 1501501

Χρήστος Σιμιτόπουλος

213 1501525
 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης


Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 7/6/2018