Προγράμματα - Προσκλήσεις

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα για 36.500 άτομα σε Δήμους, Περιφέρειες, Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερειών, συναφείς φορείς, Υπηρεσίες Υπουργείων και άλλων φορέων

Έχει λήξει

Παροχή προγραμμάτων κατάρτισης οριζόντιων και εξειδικευμένων δεξιοτήτων και πιστοποίηση των γνώσεων και των δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν στους ωφελούμενους συμμετέχοντες στο Πρόγραμμα Κοινωφελούς Χαρακτήρα σε Δήμους, Περιφέρειες, Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερειών (ΚΚΠΠ)/ συναφείς φορείς, Υπηρεσίες Υπουργείων και άλλων φορέων.

Απευθύνεται σε εγγεγραμμένους ανέργους στα μητρώα του ΟΑΕΔ, ηλικίας έως 67 ετών (να μην έχουν συμπληρώσει το 67ο έτος ηλικίας) οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει υποχρεωτική εκπαίδευση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Ν. 309/1976 και το ΠΔ 739/1980, έως τριτοβάθμια, για την προώθηση τους στην απασχόληση, στο πλαίσιο προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα.

Η Δράση περιλαμβάνει:

  • Τοποθέτηση σε συγκεκριμένη θέση απασχόλησης για 8 μήνες σε Υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου (Υπηρεσίες Υποδοχής και Ταυτοποίησης – ΥΠΥΤ)
  • Πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης 150 ωρών το οποίο θα οδηγεί στην πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος κατάρτισης Η συμμετοχή στην κατάρτιση είναι υποχρεωτική. Η κατάρτιση θα υλοποιηθεί με τη μέθοδο της επιταγής κατάρτισης (Training Voucher) σε αδειοδοτημένα Κέντρα Διά Βίου Μάθησης, τα οποία θα έχουν ρόλο Παρόχου Κατάρτισης.

Η πιστοποίηση πραγματοποιείται μέσω εξετάσεων τις οποίες θα διενεργούν Φορείς Πιστοποίησης που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα ή/ και διεθνώς και οι οποίοι είτε είναι διαπιστευμένοι σύμφωνα με το Πρότυπο ISO/IEC 17024 είτε είναι πιστοποιημένοι από τον ΕΟΠΠΕΠ να χορηγούν πιστοποιητικά για τις συγκεκριμένες ειδικότητες.

Τα αντικείμενα της θεωρητικής κατάρτισης δύναται να αφορούν οριζόντιες δεξιότητες (ενδεικτικά Οργάνωση και λειτουργία Δημόσιων Υπηρεσιών, Οργανισμών & Επιχειρήσεων, Πρόληψη φυσικών καταστροφών, Πρώτες Βοήθειες, Βασικές δεξιότητες χρήσης Η/Υ, Γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών, Διαχείριση φυσικού και ηλεκτρονικού αρχείου αλληλογραφίας, Διαχείριση εγγράφων και αλληλογραφίας) και εξειδικευμένες δεξιότητες όπως: Εργασίες καθαρισμού, Δεξιότητες φροντίδας τρίτης ηλικίας, Υπηρεσίες διαμόρφωσης/ συντήρησης πρασίνου, Τεχνικές δενδροκομίας, Τεχνικές δασικής παραγωγής).

Σε ποιους απευθύνεται

Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων - Τομέας Απασχόλησης και Κοινωνικής Οικονομίας

Περίοδος υποβολής

από 9/2/2021 έως 31/5/2021

Όροι και προϋποθέσεις

Αναπόσπαστο στοιχείο της πρότασης αποτελούν τα παρακάτω δικαιολογητικά/έγγραφα, τα οποία συνοδεύουν το ...

Προϋπολογισμός

€ 14.261.008

Σχετικά αρχεία

Πληροφορίες - Στοιχεία επικοινωνίας
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση
Ηλεκτρονική διεύθυνση
Διεύθυνση
Κοραή 4, 105 64 Αθήνα
Τηλ
210 3278042, 210 3278131
Φαξ
210 3278128

Μαριάννα Γιδαράκου

210 3278175
 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης


Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 2/6/2021