Ηλεκτρονική βιβλιοθήκη

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

YA 66135/ΕΥΘΥ 455/13.06.2017 (ΦΕΚ 2064/15.6.2017) Τροποποίηση της με αριθμό 67743/ΕΥΘΥ 615/24.6.2015 υπουργικής απόφασης «Αναδιάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ΕΠ Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία"

Ημερομηνία δημοσίευσης: 15/6/2017

YA 66135/ΕΥΘΥ 455/13.06.2017 (ΦΕΚ 2064/15.6.2017) Τροποποίηση της με αριθμό 67743/ΕΥΘΥ 615/24.6.2015 υπουργικής απόφασης «Αναδιάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ΕΠ Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία του άρθρου 5 παρ. 1 του ν. 4314/2014 και κατάργηση της αριθ. 1121 /408Δ/Φ03/2012 (ΦΕΚ Β’ 655) κοινής υπουργικής απόφασης» (ΦΕΚ Β’1248)"

  • PDF (172,45 Kb)

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 10/8/2017

Περιοχή μελών

Επιτροπές Παρακολούθησης 2017

ΕΣΠΑ 2014-2020: Στοιχεία και πληροφορίες

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΗΜΩΝ

EU in my region - Η Ευρώπη στην περιοχή μου

Ταμείο Επιχειρηματικών Συμμετοχών (Equifund)

ESCROW ACCOUNT: Ανοιχτός Καταπιστευτικός Λογαριασμός

 1957-2017: 60 χρόνια ΕΚΤ