Ηλεκτρονική βιβλιοθήκη

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Κωδικοποιημένη έκδοση N. 4314/2014 (Μέρος Ι και ΙΙ)

Ημερομηνία δημοσίευσης: 1/6/2017

Κωδικοποιημένη έκδοση (Μέρος Ι και ΙΙ) N 4314/2014 (ΦΕΚ 265/Α/23.12.2014) Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L156 /16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν.3419/2005 (Α 297) και άλλες διατάξεις.

Ενημέρωση μέχρι 1.6.2017

  • PDF (831,14 Kb)

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 10/10/2017