Ηλεκτρονική βιβλιοθήκη

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

ΥΑ 69591/ΕΥΘΥ480/22.06.2017 (ΦΕΚ 2378/Β/12.07.2017) Τροποποίηση της αριθ. 112012/ΕΥΘΥ 1046/02-11-2015 (ΦΕΚ 2473/Β/18-11-2015) υπουργικής απόφασης για την «Αναδιάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού της Εφαρμογής (ΕΥΣΕ)

Ημερομηνία δημοσίευσης: 22/6/2017

ΥΑ 69591/ΕΥΘΥ480/22.06.2017 (ΦΕΚ 2378/Β/12.07.2017) Τροποποίηση της αριθ. 112012/ΕΥΘΥ 1046/02-11-2015 (ΦΕΚ 2473/Β/18-11-2015) υπουργικής απόφασης για την «Αναδιάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού της Εφαρμογής σύμφωνα με τα άρθρα 15 παρ. 2 και 42 του ν. 4314/2014 και αντικατάσταση της αριθ.35256/17.10.2001 (ΦΕΚ 352/Β/17.10.2001) κοινής υπουργικής απόφασης, όπως ισχύει».

  • PDF (169,69 Kb)

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 14/7/2017

Περιοχή μελών

Επιτροπές Παρακολούθησης 2017

ΕΣΠΑ 2014-2020: Στοιχεία και πληροφορίες

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΗΜΩΝ

EU in my region - Η Ευρώπη στην περιοχή μου

Ταμείο Επιχειρηματικών Συμμετοχών (Equifund)

ESCROW ACCOUNT: Ανοιχτός Καταπιστευτικός Λογαριασμός

 1957-2017: 60 χρόνια ΕΚΤ