Ηλεκτρονική βιβλιοθήκη

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

ΥΑ 99400/ΕΥΘΥ 727/18.9.2017 (ΦΕΚ 3354/Β/22.9.2017) Καθορισμός διαδικασίας, οργάνων και κριτηρίων επιλογής Προϊστάμενων οργανικών μονάδων ΕΥ διαχείρισης, ελέγχου και συντονισμού σχεδιασμού και εφαρμογής προγραμμάτων ΕΣΠΑ, ΕΟΧ και της ΚΥ ΜΟΔ

Ημερομηνία δημοσίευσης: 22/9/2017

ΥΑ 99400/ΕΥΘΥ 727/18.9.2017 (ΦΕΚ 3354/Β/22.9.2017) Καθορισμός της διαδικασίας, των οργάνων και των κριτηρίων επιλογής Προϊστάμενων οργανικών μονάδων των Ειδικών Υπηρεσιών διαχείρισης, ελέγχου και συντονισμού του σχεδιασμού και της εφαρμογής των Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2014-2020, του ΕΟΧ και της Κεντρικής Υπηρεσίας της Μονάδας Οργάνωσης της Διαχείρισης των Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΜΟΔ) Α.Ε.

  • PDF (170,77 Kb)

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 26/9/2017

Περιοχή μελών