Στήριξη της επιχειρηματικότητας λόγω της πανδημίας του COVID-19 

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας
Στήριξη της επιχειρηματικότητας λόγω πανδημίας COVID-19

Εξαιτίας των έκτακτων μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας του ιού COVID-19 το Υπουργείο Ανάπτυξης & Επενδύσεων προέβη στην ενεργοποίηση δράσεων για τη στήριξη της επιχειρηματικότητας αξιοποιώντας πόρους του ΕΣΠΑ 2014-2020.

  Ανοιχτά Προγράμματα για υποβολή αιτήσεων

Εγγυήσεις νέων δάνειων κεφαλαίων κίνησης για μικρομεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις

Ωφελούμενοι: Μικρομεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις

Ενίσχυση: Eγγύηση 80% για το κάθε δάνειο κεφαλαίου κίνησης και επιδότηση της προμήθειας εγγύησης έως και 100% (ανάλογα με το ύψος προηγούμενων ενισχύσεων)

Προϋπολογισμός: Αρχικά 1 δισ. και μέχρι 2 δισ. ευρώ

Πληροφορίες:

 

https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4842

  Παρουσίαση Δράσης (PDF - 368 Κb)

 

ΔΙΕΞΟΔΟΣ Πρόγραμμα Στήριξης Επιχειρήσεων - Περιφέρεια Κεντρ. Μακεδονίας
Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που επλήγησαν από την COVID-19 στην Κεντρική Μακεδονία

Ωφελούμενοι: Πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις που λειτουργούν νόμιμα στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Ενίσχυση: Μη επιστρεπτέα επιχορήγηση που καλύπτει κεφάλαιο κίνησης ίσο με το 50% των εξόδων της επιχείρησης το 2019, με ελάχιστο ποσό επιχορήγησης τα 5.000€ και μέγιστο τα 50.000€.

Προϋπολογισμός: 150.000.000 ευρώ

Πληροφορίες:

 

https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4980

 

 

  Προγράμματα κλειστά για υποβολή αιτήσεων

Επιδότηση τόκων υφιστάμενων δανείων μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων πληττόμενων από τα μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του ιού COVID-19

Ωφελούμενοι: Μικρομεσαίες επιχειρήσεις που έχουν πληγεί από την πανδημία του COVID-19 βάσει ΚΑΔ

Ενίσχυση: 100% επιδότηση τόκων δανείων για τους μήνες Απρίλιο, Μάιο, Ιούνιο

Προϋπολογισμός: Αρχικός 750 εκατ. ευρώ και μέχρι 1,2 δισ. ευρώ

Πληροφορίες:

 

https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4799

http://eysed.gge.gov.gr/

  Παρουσίαση Δράσης (PDF - 1,9 Μb)

 

Επιστρεπτέα προκαταβολή

Ωφελούμενοι: Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, ανεξάρτητα από τη νομική τους μορφή, που νομίμως λειτουργούν στη χώρα που οι Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριότητας (ΚΑΔ) περιλαμβάνονται στον κατάλογο αυτών που έχουν πληγεί από την πανδημία COVID19

Ενίσχυση: Λήψη ενίσχυσης με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής

Πληροφορίες:

 

http://www.aade.gr/mybusinesssupport/

 

Κεφάλαιο κίνησης με διετή επιδότηση επιτοκίου λόγω πανδημίας COVID-19 από το ΤΕΠΙΧ ΙΙ

Ωφελούμενοι: Μικρομεσαίες επιχειρήσεις σε αναστολή ή περιορισμό λειτουργίας λόγω πανδημίας COVID-19 βάσει των ενεργών ΚΑΔ του Υπουργείου Οικονομικών

Ενίσχυση: 100% επιδότηση επιτοκίου για δύο χρόνια για δάνεια έως 500.000 ευρώ για κεφάλαιο κίνησης

Προϋπολογισμός: Άνω των 2 δις ευρώ που προέρχονται από το ΕΣΠΑ μέσω του Ταμείου Επιχειρηματικότητας ΙΙ (ποσοστό αναλογίας στο κεφάλαιο 40%) και από τις συνεργαζόμενες Τράπεζες (ποσοστό αναλογίας στο κεφάλαιο 60%).

Πληροφορίες:

 

https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4817

https://www.etean.com.gr/PublicPages/CurrentProgram.aspx?ID=98

  Παρουσίαση Δράσης (PDF - 1,8 Μb)

 

Αποζημίωση ειδικού σκοπού για την ενίσχυση επιχειρήσεων λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19

Ωφελούμενοι: Επιχειρήσεις έως 20 ατόμων, ελεύθεροι επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενοι

Ενίσχυση: Επίδομα 800 ευρώ για το διάστημα από 17 Μαρτίου 2020 έως 30 Απριλίου 2020

Προϋπολογισμός: 500 εκατ. ευρώ

Πληροφορίες:

 

http://www.aade.gr/mybusinesssupport/

  Παρουσίαση Δράσης (PDF - 255 Kb)

 

  Διευκρινίσεις σχετικά με τους περιορισμούς και τους κανόνες σώρευσης για τα προγράμματα που
  εφαρμόζονται σε συνεργασία με τις Τράπεζες

1. Επιδότηση τόκων υφιστάμενων δανείων μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων πληττόμενων από τα μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας COVID-19: Το όριο ενίσχυσης είναι 800.000 ευρώ και χορηγείται βάσει του προσωρινού πλαισίου (κεφ.3.1) για τις άμεσες επιχορηγήσεις. Στο όριο συνυπολογίζονται τυχόν άλλες ενισχύσεις που έχει λάβει η επιχείρηση σε επίπεδο ομίλου με το ίδιο κεφάλαιο του προσωρινού πλαισίου.

2. Εγγυήσεις νέων δανείων κεφαλαίων κίνησης για μικρομεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις – Εγγύηση 80% για κάθε δάνειο κεφαλαίου κίνησης και επιδότηση της προμήθειας εγγύησης έως και 100%: Όριο ενίσχυσης για την επιδότηση προμήθειας εγγύησης, βάσει του προσωρινού πλαισίου (κεφ. 3.1) για τις άμεσες επιχορηγήσεις, όπως αυτό περιγράφεται παραπάνω. Για το χορηγηθέν δάνειο δεν υφίσταται κανονιστικό όριο πέραν των αναφερομένων στη σχετική πρόσκληση.

3. Κεφάλαιο κίνησης με διετή επιδότηση επιτοκίου από το ΤΕΠΙΧ ΙΙ: Όριο ενίσχυσης έως 200.000 ευρώ και 100.000 ευρώ για εμπορευματικές μεταφορές την τριετία σε επίπεδο επιχειρηματικού ομίλου, βάσει του ισχύοντος κανόνα de minimis (κανονισμός Ε.Ε. 1407/2013). Δεν σωρεύει με τις ενισχύσεις 3.1 του προσωρινού πλαισίου, αλλά μόνο με τις λοιπές ενισχύσεις de minimis.

Σχετικά αρχεία:  

  Πίνακας καθεστώτων ενίσχυσης (PDF - 276 Κb)

  Ορισμός Προβληματικής Επιχείρησης (ενημέρωση 12/6/2020)(PDF - 1,0 Mb)

  Ορισμός Μικρομεσαίας (ΜμΕ) Επιχείρησης (PDF - 988 Κb)

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 11/09/2020