Πρόγραμμα Διακρατικής Συνεργασίας Interreg V-B "Βαλκανική-Μεσόγειος" 

 • Ενέργειες
 • Εκτύπωση σελίδας

Προϋπολογισμός
Συνολικός προϋπολογισμός Δημόσιας Δαπάνης: 39.727.654,00 ευρώ,
εκ των οποίων 28.330.108 ευρώ είναι από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και 5.126.138 ευρώ είναι από το Μηχανισμό Προενταξιακής Βοήθειας (ΜΠΒ).

Όραμα
«H προώθηση ολοκληρωμένης εδαφικής ανάπτυξης και συνεργασίας για την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και αειφορίας της επιλέξιμης περιοχής».

Στόχοι

 • Τόνωση της επιχειρηματικής απόδοσης και εξωστρέφειας μέσω διακρατικών διασυνδέσεων, συμπλεγμάτων και δικτύων.

 • Βελτίωση σε διακρατικό επίπεδο της ικανότητας για καινοτομία του επιχειρηματικού τομέα.

 • Επιχειρηματική μάθηση και μεταφορά γνώσεων για βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ.

 • Προώθηση της οικολογικής συνοχής και της διακρατικής ολοκλήρωσης των οικοσυστημάτων.

 • Προώθηση της διακρατικής συνεργασίας για την αποδοτικότερη χρήση των πόρων και την ανθεκτικότητα στην κλιματική αλλαγή.

 • Ανάπτυξη θεσμικού περιβαλλοντικού πλαισίου: βελτίωση των ικανοτήτων της διακυβέρνησης σε διακρατικό επίπεδο.

 

Ενδεικτικές Δράσεις

 • Clusters και επιχειρηματικά δίκτυα συνεργασίας για τη βελτίωση της διακρατικής ανταγωνιστικότητας.

 • Από κοινού ανάπτυξη και ταχεία μεταφορά τεχνολογικών και μη τεχνολογικών λύσεων.

 • "Πράσινη", "γαλάζια" και κοινωνική οικονομική ανάπτυξη.
 • Εφαρμογές νέων επιχειρηματικών μοντέλων.

 • Διακρατικές συνεργασίες τύπου "τριπλού έλικα" (επιχειρηματικού τομέα, δημόσιου τομέα και ερευνητικών/ ακαδημαϊκών κέντρων) ή "τετραπλού έλικα" (επιχειρηματικού τομέα, δημόσιου τομέα, ερευνητικών/ ακαδημαϊκών κέντρων και οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών).

 • Συγκριτική αξιολόγηση/ εξορθολογισμός και επαναπροσανατολισμός των εργαλείων ή των διαδικασιών για την προώθηση της επιχειρηματικής, κοινωνικής, "πράσινης", "γαλάζιας" και ψηφιακής καινοτομίας.

 • Κοινή οργάνωση σχημάτων επαγγελματικής κατάρτισης για την προώθηση της επιχειρηματικής νοοτροπίας.

 • Εξατομικευμένα σχήματα εκμάθησης για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των ΜμΕ, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, μελετών και επισκέψεων πεδίου.

 • Διακρατικά δίκτυα επιχειρηματικής καθοδήγησης/ προγραμμάτων κατάρτισης με γνώμονα την ανάπτυξη και την απασχόληση.

 • Κοινά σχέδια δράσης και στρατηγικές για την προώθηση της βιώσιμης διαχείρισης των προστατευμένων  περιοχών (πολιτιστικών και περιβαλλοντικών), συμπεριλαμβανομένων των περιοχών Natura 2000.

 • Ολοκληρωμένος θαλάσσιος και παράκτιος σχεδιασμός για την προστασία της θαλάσσιας και παράκτιας κληρονομιάς, συμπεριλαμβανομένης της ταυτοποίησης και διαχείρισης των προστατευόμενων θαλάσσιων περιοχών.

 • Βιώσιμες προσεγγίσεις πολιτιστικού τουρισμού, συμπεριλαμβανομένων μεθόδων labeling και branding.

 • Από κοινού ανεπτυγμένες στρατηγικές/ πολιτικές/ προγράμματα/ μοντέλα και εργαλεία σε ζητήματα πόρων, ενεργειακής απόδοσης, ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, αποβλήτων, ανακύκλωσης υδάτων και προστασίας του εδάφους (και από χημική ρύπανση του υδροφόρου ορίζοντα).

 • Εφαρμογή φιλικών προς το περιβάλλον τεχνολογιών, που συνδέονται με τα μέτρα πρόληψης και προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή.

 • Πιλοτικά έργα και έργα επίδειξης μείωσης της χρήσης ενέργειας, αποσύνδεσης της οικονομικής ανάπτυξης από την κατανάλωση πόρων και επανατοποθέτησης των επιχειρήσεων έναντι των φιλικών προς το περιβάλλον επενδύσεων.

 • Κοινά προγράμματα κατάρτισης για τις δημόσιες αρχές, του φορείς διαχείρισης προστατευμένων περιοχών και ΜΚΟ, προκειμένου να υπάρξει ανταλλαγή εμπειριών σχετικά με την υιοθέτηση περιβαλλοντικής νομοθεσίας.

 • Σεμινάρια ανάπτυξης τεχνικών/ επιστημονικών δεξιοτήτων για τους δημόσιους λειτουργούς, που ασχολούνται με την παρακολούθηση και διαχείριση των περιβαλλοντικών στόχων της ΕΕ, προκειμένου να αυξηθεί η συμμόρφωση με την περιβαλλοντική νομοθεσία της ΕΕ.

 

Επισημαίνεται ότι οι παραπάνω δράσεις είναι ενδεικτικές. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να προστεθούν και άλλες που συνάδουν με τους στόχους του προγράμματος ή να μην υπάρξει πρόσκληση για κάποιες από αυτές αν επιτάσσεται κάτι τέτοιο από την εφαρμογή. Σε κάθε περίπτωση οι δικαιούχοι/ωφελούμενοι θα πρέπει να βασίζουν τις επιλογές τους στην εξειδίκευση του προγράμματος όπως αυτή θα αποτυπώνεται στις προσκλήσεις που θα εκδίδονται και θα αναρτώνται στον διαδικτυακό τόπο του προγράμματος.


Ποιοι μπορούν να υποβάλλουν προτάσεις – ποιοι ωφελούνται από τις χρηματοδοτούμενες δράσεις

 • Εθνικές, Περιφερειακές και Τοπικές Αρχές και Αναπτυξιακοί Φορείς
 • Ακαδημαϊκά Ιδρύματα, Ερευνητικά Κέντρα − Ινστιτούτα, Τεχνολογικοί Φορείς και Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ιδρύματα
 • Δίκτυα υποστήριξης της καινοτομίας
 • Επιμελητήρια και λοιπές οργανώσεις υποστήριξης ΜΜΕ
 • Περιβαλλοντικές υπηρεσίες
 • Υπηρεσίες διαχείρισης προστατευμένων περιβαλλοντικά περιοχών

Σε κάθε περίπτωση, δικαιούχοι του Προγράμματος είναι:

 • Δημόσιοι φορείς (εθνικές, περιφερειακές ή τοπικές αρχές)
 • Οργανισμοί δημοσίου δικαίου (όπως ορίζονται από την Κοινοτική Οδηγία 2014/24/ΕΚ)
 • Μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί που διέπονται από το ιδιωτικό δίκαιο
 • Διεθνείς οργανισμοί, που ενεργούν σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία κάθε χώρας που συμμετέχει στο Πρόγραμμα.

 

Αρμόδια Αρχή για τη διαχείριση του Προγράμματος

Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης

URL: www.interreg.gr 

Τηλέφωνο: 2310 469600

e-mail: interreg@mou.gr


 

Σχετικά αρχεία

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 21/12/2015

Περιοχή μελών