Πρόγραμμα Διακρατικής Συνεργασίας Interreg V-B "Mediterranean (MED)" 

 • Ενέργειες
 • Εκτύπωση σελίδας

Προϋπολογισμός
Ο συνολικός προϋπολογισμός του Προγράμματος ανέρχεται στα 275.905.320 ευρώ,
από τα οποία τα 224.322.525 προέρχονται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης - ΕΤΠΑ (85%) και τα 9.355.783 από πόρους IPA. Η εθνική (δημόσια) συγχρηματοδότηση είναι 15%.


Επιλέξιμες περιοχές
Επιλέξιμες περιοχές του προγράμματος είναι 57 Περιφέρειες από 10 Κράτη-μέλη της ΕΕ (Γαλλία, Ελλάδα, Ισπανία, Ιταλία, Κροατία, Κύπρος, Μάλτα, Πορτογαλία, Σλοβενία, Ηνωμένο Βασίλειο-Γιβραλτάρ-) και 3 υποψήφιες χώρες IPA (Αλβανία, Βοζνία-Ερζεγοβίνη, Μαυροβούνιο). Η Ελλάδα συμμετέχει με το σύνολο των Περιφερειών της.


Όραμα
«Η προώθηση της αειφόρου ανάπτυξης της περιοχής της Μεσογείου χρησιμοποιώντας καινοτόμες ιδέες και πρακτικές, προάγοντας την ορθολογική χρήση των πόρων και στηρίζοντας την κοινωνική ενσωμάτωση μέσω ολοκληρωμένης εδαφικής συνεργασίας.»


Στόχοι

 • Τόνωση της καινοτομίας μέσω της συνεργασίας μεταξύ ΜΜΕ, κρατικών αρχών και ερευνητικών φορέων

 • Υποστήριξη των στρατηγικών χαμηλών εκπομπών άνθρακα και της ενεργειακής απόδοσης σε συγκεκριμένες περιοχές

 • Προστασία των φυσικών και πολιτιστικών πόρων

 • Ενίσχυση της διακυβέρνησης στη Μεσόγειο μέσω έργων συνεργασίας με τη συμμετοχή περιφερειακών, εθνικών και διεθνών εταίρωνΕνδεικτικές Δράσεις

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

 • Μελέτες, αναλύσεις, benchmarking για την καινοτομία
  Δημόσιες πολιτικές για την καινοτομία
 • Ανάπτυξη clusters και διεθνών δικτύων
 • Ανάπτυξη συστημάτων, διαδικασιών, μοντέλων και εργαλείων, μεταφορά τεχνογνωσίας
 • Μηχανισμοί που στοχεύουν στη συνεργασία ερευνητικών φορέων, ΜΜΕ και του δημόσιου τομέα ώστε να τονωθεί η καινοτομία και το «επιχειρείν»
 • Δράσεις κεφαλαιοποίησης.


ΧΑΜΗΛΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΑΝΘΡΑΚΑ

 • Στρατηγικές και πολιτικές για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης δημοσίων κτιρίων
 • Πρότυπα και διαδικασίες εναρμονισμένες σε μεσογειακό και ευρωπαϊκό επίπεδο
 • Δράσεις υποστήριξης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας
 • Δράσεις που συσχετίζονται με τα θέματα μεταφορών σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο, διευκόλυνση της χρήσης τους από τους πολίτες
 • Σχέδια εφαρμογής για μεταφορικά μέσα χαμηλών ρύπων στο νησιωτικό χώρο
 • Δράσεις επιμόρφωσης και κατάρτισης
 • Αναλύσεις και μελέτες εφαρμογής
 • Υπηρεσίες και εργαλεία, απλοποίηση διοικητικών διαδικασιών,
  Πιλοτικές δράσεις, διάδοση καλών πρακτικών
 • Δράσεις κεφαλαιοποίησης.


ΦΥΣΙΚΟΙ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ

 • Συλλογή δεδομένων, παρακολούθηση δεικτών, αναλύσεις και μελέτες εφαρμογής, benchmarking
 • Θέσπιση εργαλείων, υπηρεσιών, πολιτικών, σχεδίων και μοντέλων που αφορούν τα θέματα της ανταγωνιστικότητας, της εποχικότητας, της διασυνδεσιμότητας, της βελτίωσης των υποδομών και των δεξιοτήτων
 • Σχέδια και πρότυπα για τη διαχείριση των παράκτιων τουριστικών περιοχών που ενσωματώνουν την ολοκληρωμένη διαχείριση των παράκτιων ζωνών και τη χωροταξική διευθέτηση του θαλάσσιου χώρου
 • Δράσεις υποστήριξης των φυσικών οικοσυστημάτων, αντιμετώπισης της μόλυνσής τους
 • Δοκιμές νέων εργαλείων  και υπηρεσιών
 • Δράσεις ευαισθητοποίησης του πληθυσμού για τις προστατευόμενες περιοχές
 • Καινοτόμες και ολοκληρωμένες στρατηγικές για την ανάπτυξη του αειφόρου τουρισμού
 • Πιλοτικές δράσεις, διάδοση καλών πρακτικών
 • Δράσεις κεφαλαιοποίησης.Ποιοι μπορούν να υποβάλλουν προτάσεις – ποιοι ωφελούνται από τις χρηματοδοτούμενες δράσεις

 • Εθνικές, περιφερειακές ή τοπικές δημόσιες αρχές
 • Φορείς δημοσίου δικαίου
 • Μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί ιδιωτικού δικαίου
 • Πανεπιστήμια και ερευνητικά ινστιτούτα
 • Οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, ΜΚΟ
 • Ιδιωτικοί φορείς, μικρομεσαίες επιχειρήσειςΑρμόδια Αρχή για τη διαχείριση του Προγράμματος

Αρχή Διαχείρισης, Κοινή Γραμματεία

Les Docks, Atrium 10.3, floor 6
10, place de la Joliette
13002 Marseille, Γαλλία

URL: http://interreg-med.eu/en/home/

Τηλέφωνο: (+334) 91575296, (+334) 91575133

e-mail: stc-med@regionpaca.frprogramme_med@regionpaca.fr

 

Εθνικό Σημείο επαφής για την Ελλάδα

Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης

URL: www.interreg.gr

Τηλέφωνο: 2310 469600

e-mail: msiropoulou@mou.grevidalis@mou.gr


 

Σχετικά αρχεία

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 16/03/2017

Περιοχή μελών