Στρατηγική της Μακροπεριφέρειας 

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Χαρακτηριστικό της νέας προγραμματικής περιόδου όσον αφορά την Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία είναι η δημιουργία και προώθηση των μακρο-περιφερειακών στρατηγικών.

Η μακροπεριφερειακή στρατηγική για τη θαλάσσια λεκάνη Αδριατικής-Ιονίου υιοθετήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 30/11/2012. Οι οκτώ χώρες που συμμετέχουν είναι τα Κράτη-Μέλη Ελλάδα, Ιταλία, Σλοβενία και Κροατία και οι γειτονικές χώρες, υποψήφιες/ δυνάμει υποψήφιες χώρες των Δυτικών Βαλκανίων, ήτοι Σερβία, Μαυροβούνιο, Αλβανία και Βοσνία–Ερζεγοβίνη.

Γενικός στόχος της Μακρο-περιφερειακής Στρατηγικής της Αδριατικής Θάλασσας και του Ιονίου Πελάγους (European Union Strategy for Adriatic Ionian Region - EUSAIR) είναι η προώθηση της οικονομικής και κοινωνικής ευημερίας μέσω της γαλάζιας ανάπτυξης (blue growth) και η δημιουργία ανάπτυξης και απασχόλησης στην περιοχή της Αδριατικής και του Ιονίου, ιδίως μέσω της βελτίωσης της ελκυστικότητας, της ανταγωνιστικότητας και της συνδεσιμότητας των περιφερειών που συμμετέχουν στη Στρατηγική. Η εν λόγω Στρατηγική αναμένεται επίσης να συμβάλει στην ευρωπαϊκή ολοκλήρωση των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων.

Η Στρατηγική EUSAIR επικεντρώνεται σε ζητήματα κοινού ενδιαφέροντος των περιφερειών των χωρών της περιοχής, είτε αυτά αφορούν σε προκλήσεις και ευκαιρίες στο χώρο εφαρμογής της στρατηγικής, είτε καλούνται να αντιμετωπίσουν κοινά προβλήματα και απειλές που αφορούν στην Αδριατική και το Ιόνιο.

Η Στρατηγική βασίζεται στους εξής τέσσερις πυλώνες:

  • Προώθηση καινοτόμου θαλάσσιας ανάπτυξης (γαλάζια ανάπτυξη, υδατοκαλλιέργειες, έρευνα και τεχνολογία για την μπλε οικονομία)

  • Συνδεσιμότητα της περιοχής τόσο διά των θαλασσίων οδών, όσο και των αγροτικών περιοχών και της ενδοχώρας με τις παράκτιες περιοχές, δίκτυα και ζητήματα ενέργειας

  • Διατήρηση, προστασία και βελτίωση του περιβάλλοντος με ορθολογική αξιοποίηση των φυσικών πόρων και την προστασία και διατήρηση των οικοσυστημάτων της περιοχής

  • Αύξηση της ελκυστικότητας της περιφέρειας με την προώθηση εναλλακτικών μορφών τουρισμού, την προστασία και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς της περιοχής και τη διαμόρφωση μιας κοινής αναγνωρίσιμης ταυτότητας (branding) της μακρο-περιφέρειας.


Ως οριζόντια ζητήματα εξετάζονται η έρευνα και η καινοτομία σε συνδυασμό με την ανάπτυξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και η δημιουργία και ανάπτυξη διαχειριστικών/ διοικητικών ικανοτήτων (capacity building).

Η Ελλάδα σε συνεργασία με το Μαυροβούνιο έχει αναλάβει τον πυλώνα των θαλασσίων υποθέσεων στοχεύοντας στη μεγιστοποίηση των δυνατοτήτων της γαλάζιας οικονομίας: ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην περιοχή και ειδικότερα στα παράκτια μέρη, προστασία και επέκταση των υδατοκαλλιεργειών, αξιοποίηση του αλιευτικού πλούτου της περιοχής με ισόρροπη ανάπτυξη και σεβασμό στο περιβάλλον, ενίσχυση των τοπικών οικονομιών που στηρίζονται στην αλιεία και διεύρυνση του πεδίου δραστηριοτήτων τους με ενίσχυση των μεταποιητικών επιχειρήσεων, αλλά και των εμπορικών διασυνδέσεων τους, προώθηση της έρευνας και της καινοτομίας για τα ιχθυοτροφεία, τις υδατοκαλλιέργειες και την προστασία του αλιευτικού δυναμικού της περιοχής, διασφαλίζοντας τη βιοποικιλότητα και περιορίζοντας τη ρύπανση του θαλάσσιου και παράκτιου χώρου.

Η συμμετοχή της χώρας μας σε όλους τους πυλώνες της Στρατηγικής Αδριατικής και Ιονίου συνδέεται άμεσα με τους Θεματικούς Στόχους που περιλαμβάνονται στα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα των Περιφερειών. Σημαίνοντα ρόλο θα αναλάβει το ΕΤΠΑ στη χρηματοδότηση της στρατηγικής της μακρο-περιφέρειας λόγω αντικειμένου και άμεσου ενδιαφέροντος των δράσεων που θα υλοποιηθούν στην περιοχή.

 

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 16/09/2019