ΠΕΠ Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης 

 • Ενέργειες
 • Εκτύπωση σελίδας

Προϋπολογισμός
Συνολικός προϋπολογισμός Δημόσιας Δαπάνης: 507.739.336 ευρώ,
εκ των οποίων το ποσό των 406.191.468 ευρώ είναι η συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 101.547.868 ευρώ είναι η Εθνική συμμετοχή.

Όραμα
«Η ανασυγκρότηση του παραγωγικού προτύπου της Περιφέρειας ώστε, να μετασχηματιστεί σε τουριστικό προορισμό αριστείας και σημαντικό βιομηχανικό πόλο, αξιοποιώντας το συγκριτικό της πλεονέκτημα στο αγροδιατροφικό σύμπλεγμα, το πλούσιο ενδογενές της δυναμικό, τη γεωγραφική της θέση και προωθώντας την κοινωνική συνοχή με την κινητοποίηση υφισταμένων αλλά και νέων κοινωνικών συλλογικοτήτων».

Στόχοι

 • Διεύρυνση της οικονομικής δραστηριότητας.

 • Αύξηση της απασχόλησης.

 • Ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής.

 • Βελτίωση της ελκυστικότητας της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης ως τόπο κατοικίας και παραγωγής.

 

Ενδεικτικές Δράσεις

Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της τοπικής οικονομίας

 • Επιχειρηματικές επενδύσεις σε έρευνα και καινοτομία για την ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών.

 • Δράσεις δημόσιων ερευνητικών φορέων για την προώθηση των ερευνητικών τους αποτελεσμάτων, δράσεις μεταφοράς τεχνολογίας προς επιχειρήσεις, επιδεικτικά έργα από ερευνητικούς φορείς.

 • Ψηφιοποίηση πολιτιστικού περιεχομένου και δημόσιων δεδομένων, δράσεις ανοιχτής πρόσβασης δημόσιων δεδομένων και συστήματα αλληλεπίδρασης των Δήμων και άλλων δημόσιων φορέων με τους δημότες και επισκέπτες.

 • Δημιουργία θερμοκοιτίδων επιχειρήσεων υψηλής τεχνολογίας και  ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων επιχειρήσεων έντασης γνώσης και καινοτομίας για την ίδρυση και αρχική λειτουργία τους.

 • Ενίσχυση επιχειρήσεων για την εισαγωγή βασικών τεχνολογιών γενικής εφαρμογής και διεργασιακών, οργανωτικών ή προωθητικών καινοτομιών, καθώς και τη βελτίωση ενεργειακής απόδοσης και την αξιοποίηση των ΑΠΕ, της γεωθερμίας και της βιομάζας.

 • Δημιουργία Δικτύων ή/και Συστάδων Καινοτομίας και δράσεις συνεργασίας των τομέων τουρισμού-πολιτισμού με κλάδους που επηρεάζουν άμεσα το τουριστικό προϊόν (εστίαση, μεταφορές, εμπόριο, μεταποίηση).

 

Βελτίωση της ελκυστικότητας της Περιφέρειας ως τόπου εγκατάστασης επιχειρήσεων και ατόμων

 • Υποδομές για την αξιοποίηση της γεωθερμίας σε αστικές, αγροτικές και βιομηχανικές χρήσεις.

 • Παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης δημοσίων κτιρίων στην εκπαίδευση, την υγεία, τη δημόσια διοίκηση και τις δημόσιες υποδομές.

 • Έργα αντιπλημμυρικής προστασίας, έργα αποκατάστασης / προστασίας από τη διάβρωση στην παράκτια ζώνη, έργα σεισμικής θωράκισης κατασκευών και δράσεις πολιτικής προστασίας (εξοπλισμοί, συστήματα, κ.α.)

 • Δράσεις ανακύκλωσης όπως προμήθεια εξοπλισμού προεπεξεργασίας στερεών αποβλήτων και κομποστοποίησης, απορριμματοφόρων, κάδων ανακύκλωσης.

 • Αναβάθμιση δικτύων ύδρευσης για την αντιμετώπιση των διαρροών, δράσεις εξοικονόμησης ύδατος, επεξεργασίας υγρών λυμάτων (ΕΕΛ) και δικτύων αποχέτευσης.

 • Έργα προστασίας, αποκατάστασης και ανάδειξης μνημείων, αρχαιολογικών χώρων και στοιχείων της παραδοσιακής πολιτιστικής κληρονομιάς, έργα ανάδειξης, προβολής, και βελτίωσης της επισκεψιμότητας ιστορικών τόπων, εθνικών πάρκων, τοπίων ιδιαίτερου φυσικού κάλους.

 • Σύνταξη και εφαρμογή σχεδίων διαχείρισης σε περιοχές του δικτύου Natura 2000, δράσεις προσέλκυσης επισκεπτών σε προστατευόμενες περιοχές, έργα πράσινων υποδομών και οικολογικών διαδρόμων και δράσεις ενίσχυσης της προσαρμοστικότητας των οικοσυστημάτων στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής.

 • Σχέδια Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης για την αντιμετώπιση πολλαπλών προκλήσεων σε αστικές περιοχές και εκπόνηση τοπικών και ειδικών χωρικών σχεδίων για την αντιμετώπιση προβλημάτων συγκρούσεων γης στον αστικό ή εξωαστικό χώρο.

 • Κατασκευή / αναβάθμιση κάθετων αξόνων Εγνατίας Οδού και δημιουργία κόμβων διασυνδεδεμένων πολυτροπικών μεταφορών.

 • Διασύνδεση του οδικού δικτύου με χώρους οικονομικού, πολιτιστικού και τουριστικού ενδιαφέροντος και με άλλες υποδομές μεταφορών και βελτίωση των χαρακτηριστικών του οδικού δικτύου με έμφαση σε ορεινές και νησιωτικές περιοχές.

 • Κατασκευή δικτύων φυσικού αερίου μέσης και χαμηλής πίεσης.

 

Υποδομές Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού και Ενίσχυσης Κοινωνικής Συνοχής

 • Ανάπτυξη νέων ή αναβάθμιση υφισταμένων υποδομών Υγείας και υποδομών Κοινωνικής Φροντίδας και εξειδικευμένη εκπαίδευση λειτουργών υγείας/κοινωνικής φροντίδας στις νέες δομές.

 • Ανάπτυξη νέων ή αναβάθμιση υφισταμένων υποδομών εκπαίδευσης και δράσεις για τον περιορισμό της σχολικής διαρροής.

 

Ανάπτυξη Ανθρώπινων Πόρων και Κοινωνική Συνοχή

 • Ολοκληρωμένες Δράσεις προώθησης της απασχόλησης κατ’ αποκλειστικότητα σε τομείς της περιφερειακής στρατηγικής έξυπνης εξειδίκευσης όπως προγράμματα ανάπτυξης δεξιοτήτων απασχολούμενων, προγράμματα νέων επιχειρηματιών και αυτοαπασχολουμένων.

 • Προγράμματα υποστήριξης και ενίσχυσης της τοπικής απασχόλησης αξιοποιώντας τη δυναμικότητα των τομέων τουρισμού και πολιτισμού και ενέργειες σε συμβουλευτική, κατάρτιση, δικτύωση, κλπ. ανέργων.

 • Δράσεις επαγγελματικού προσανατολισμού και επαναπροσανατολισμού, προώθησης στην απασχόληση, στοχευμένα προγράμματα επιμόρφωσης / κατάρτισης και παροχή υπηρεσιών φροντίδας παιδιών.

 • Ανάπτυξη / αναβάθμιση κοινωνικών δομών (όπως κέντρα ημέρας, κινητές μονάδες, κέντρα ευπαθών ομάδων, γραφεία διαμεσολάβησης, δημιουργική απασχόληση παιδιών, ενισχυτική διδασκαλία, κ.α.)

 • Δράσεις προαγωγής της γενικής υγείας των ομάδων στόχου όπως προληπτική ιατρική και διαχείριση χρόνιων παθήσεων καθώς και παρεμβάσεις πρόληψης/διαχείρισης έναντι παραγόντων κινδύνου για τη δημόσια υγεία όπως επιδημιολογική προστασία, δράσεις δημόσιας υγείας στους τομείς παιδείας, εργασίας, μεταναστών, ειδικών ομάδων πληθυσμού, ευπαθών ομάδων πληθυσμού, κ.α.

 • Δημιουργία και στήριξη της λειτουργίας κοινωνικών επιχειρήσεων.

 

Επισημαίνεται ότι οι παραπάνω δράσεις είναι ενδεικτικές. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να προστεθούν και άλλες που συνάδουν με τους στόχους του προγράμματος ή να μην υπάρξει πρόσκληση για κάποιες από αυτές αν επιτάσσεται κάτι τέτοιο από την εφαρμογή. Σε κάθε περίπτωση οι δικαιούχοι/ωφελούμενοι θα πρέπει να βασίζουν τις επιλογές τους στην εξειδίκευση του προγράμματος όπως αυτή θα αποτυπώνεται στις προσκλήσεις που θα εκδίδονται και θα αναρτώνται στον διαδικτυακό τόπο του προγράμματος.

 

Ποιοι μπορούν να υποβάλλουν προτάσεις – ποιοι ωφελούνται από τις χρηματοδοτούμενες δράσεις

 • Κάτοικοι της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης
 • Εθνικές, Περιφερειακές και Τοπικές Αρχές και Αναπτυξιακοί Φορείς (Αυτοδιοίκηση και φορείς της, ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού, αναπτυξιακές εταιρείες ΟΤΑ, κλπ.)
 • Ακαδημαϊκά Ιδρύματα,  Ερευνητικά Κέντρα − Ινστιτούτα, Τεχνολογικοί Φορείς και Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ιδρύματα
 • 4η Υγειονομική Περιφέρεια Μακεδονίας και Θράκης και Νοσοκομεία ΠΑΜΘ
 • ΜΜΕ και νεοφυείς επιχειρήσεις
 • Ειδικές κατηγορίες και ευπαθείς ομάδες πληθυσμού (μετανάστες, παλιννοστούντες, κάτοικοι ορεινών – μειονεκτικών περιοχών, άτομα με αναπηρία, Ρομά κ.α.)

 

Πορεία υλοποίησης προγράμματος

Η πορεία υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος αποτυπώνεται στις ετήσιες εκθέσεις υλοποίησης που υποβάλλονται από τη Διαχειριστική Αρχή προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή όπως προβλέπεται στον Κανονισμό (ΕΚ) 1303/2013 Άρθρο 50.

Οι ετήσιες εκθέσεις υλοποίησης παρέχουν βασικές πληροφορίες για την υλοποίηση του προγράμματος και τις προτεραιότητες του με αναφορά στα δημοσιονομικά δεδομένα, τους κοινούς δείκτες και ειδικούς δείκτες του προγράμματος και σε τιμές ποσοτικά προσδιορισμένων στόχων. Περιλαμβάνουν όμως και μια συνοπτική έκθεση του περιεχομένου τους για τους πολίτες.

Στα Σχετικά αρχεία της σελίδας αναρτώνται οι ετήσιες εκθέσεις ανά έτος και η αντίστοιχη συνοπτική ενημέρωση για τους πολίτες.


Αρμόδια Αρχή για τη διαχείριση του Προγράμματος

Περιφέρεια Ανατ. Μακεδονίας και Θράκης - Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης
 
URL: www.eydamth.gr

Τηλέφωνο: 2531 352300

 

Σχετικά αρχεία

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 19/12/2016