facebook

ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας 

 • Ενέργειες
 • Εκτύπωση σελίδας

Προϋπολογισμός
Συνολικός προϋπολογισμός Δημόσιας Δαπάνης: 964.864.182 ευρώ,
εκ των οποίων το ποσό των 771.891.345 ευρώ είναι η συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 192.972.837 ευρώ είναι η Εθνική συμμετοχή.

 

Όραμα
«Η ανάδειξη της Κεντρικής Μακεδονίας σε δυναμικό αναπτυξιακό πόλο διεθνούς εμβέλειας με διακριτή ταυτότητα, ανταγωνιστική και καινοτόμο παραγωγική βάση, ποιοτικό περιβάλλον, ισχυρή κοινωνική και χωρική συνοχή.»

 

Στόχοι

 • Μετάβαση της περιφερειακής οικονομίας σ’ ένα νέο και βιώσιμο παραγωγικό μοντέλο με ανταγωνιστικότητα, εξωστρέφεια, καινοτόμο επιχειρηματικότητα και έξυπνη και φιλική αξιοποίηση των τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ).

 • Προστασία και αειφορική διαχείριση του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων για τη διασφάλιση της ποιότητας ζωής και της αποδοτικότητας των πόρων.

 • Ολοκλήρωση - προβολή των μεταφορικών υποδομών και δικτύων για την ανάδειξη της Περιφέρειας σε μεταφορικό κόμβο διεθνούς εμβέλειας - αξιοποίηση της κεντροβαρούς θέσης της στις μακροπεριοχές της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και της Ανατολικής Μεσογείου.

 • Υποστήριξη και ενδυνάμωση της κινητικότητας και αναβάθμισης των προσόντων του ανθρώπινου δυναμικού, δυναμική αντιμετώπιση της ανεργίας, και διασφάλιση της κοινωνικής συνοχής.

 

Ενδεικτικές Δράσεις

Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη & Καινοτομία (ΕΤΑΚ) στην ΠΚΜ

 • Επενδύσεις για τη δημιουργία, επέκταση ή αναβάθμιση υποδομών ΕΤΑΚ δημόσιων ακαδημαϊκών ιδρυμάτων και ερευνητικών κέντρων.

 • Ενίσχυση επιχειρήσεων για επενδύσεις σε εφαρμοσμένη έρευνα που στοχεύει σε προϊoντική, ή διεργασιακή, τεχνολογικά οδηγούμενη καινοτομία στους τομείς της RIS3.
 • Δράσεις διάχυσης ώριμων ερευνητικών αποτελεσμάτων στον παραγωγικό ιστό της ΠΚΜ.

 • Ενίσχυση επενδύσεων για ΕΤΑΚ συμπράξεων ή συνεργασιών μεταξύ επιχειρήσεων, ακαδημαϊκών ή ερευνητικών κέντρων για την εφαρμοσμένη έρευνα προς επίλυση προβλημάτων κοινού ενδιαφέροντος ή για την από κοινού ανάπτυξη νέων προϊόντων.

 • Ενίσχυση επιχειρήσεων που βρίσκονται στην αρχική τους φάση και έχουν να επιδείξουν ένα καινοτόμο προϊόν ή υπηρεσία ώστε να τα εισάγουν στην αγορά.

 • Διάθεση κουπονιών καινοτομίας σε πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις για τόνωση της καινοτομικής τους δραστηριότητας και παροχή κινήτρων για πειραματισμό.

 

Ανάπτυξη και διάδοση των Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην ΠΚΜ

 • Ενίσχυση επενδύσεων για τον τεχνολογικό εκσυγχρονισμό των επιχειρήσεων παραγωγής προϊόντων και υπηρεσιών ΤΠΕ και για την εισαγωγή νέων προϊόντων και υπηρεσιών ΤΠΕ στην αγορά.

 • Ενίσχυση επιχειρήσεων για την υιοθέτηση καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών ΤΠΣ.

 • Δράσεις για την προώθηση της περιφερειακής και τοπικής ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Ενίσχυση της λειτουργικότητας υφιστάμενων πληροφοριακών συστημάτων της δημόσιας διοίκησης και της αυτοδιοίκησης.

 • Ψηφιοποίηση και διάθεση δημόσιων δεδομένων με όρους ανοικτής πρόσβασης, Έμφαση στο πολιτιστικό περιεχόμενο με σκοπό να αξιοποιηθεί στη συνέχεια σε δράσεις ολοκληρωμένης τουριστικής προβολής.

 • Παρεμβάσεις για την επέκταση της κάλυψης υπηρεσιών ηλεκτρονικής υγείας και τηλε-εκπαίδευσης

 

Ανταγωνιστικότητα και εξωστρέφεια της περιφερειακής οικονομίας

 • Ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων επιχειρήσεων έντασης γνώσης και καινοτομίας για την ίδρυση και αρχική λειτουργία τους.

 • Ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων επιχειρήσεων για την εισαγωγή βασικών τεχνολογιών γενικής εφαρμογής ή / και διεργασιακών, οργανωτικών ή προωθητικών καινοτομιών.

 • Ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων επιχειρήσεων των επιλεγμένων από τη RIS3 κλάδων για την ανάπτυξη και παραγωγή νέων προϊόντων και υπηρεσιών ή για τη διαφοροποίηση και ποιοτική αναβάθμιση υφιστάμενων προϊόντων.

 • Δημιουργία συνεργατικών σχηματισμών σε επιλεγμένες αλυσίδες αξίας τομέων της οικονομίας για παραγωγή και διάθεση καινοτόμων προϊόντων/υπηρεσιών.

 • Ενίσχυση σχεδίων αναδιάρθρωσης, διαφοροποίησης προϊόντων και τεχνολογικού εκσυγχρονισμού ΜΜΕ για το σύνολο των οικονομικών δραστηριοτήτων.

 • Ενίσχυση επενδύσεων για μείωση του κόστους παραγωγής μέσω νέου τεχνολογικού εξοπλισμού ή/και μέσω νέων μεθόδων / συστημάτων παραγωγής.

 

Ενεργειακή αναδιάταξη για μια οικονομία χαμηλών ρύπων

 • Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης με ανακαίνιση των δημοσίων κτιρίων.

 • Εφαρμογές κριτηρίων βιοκλιματικού σχεδιασμού σε νέα και υφιστάμενα κτίρια, επεμβάσεις στο κέλυφος, και στα λειτουργικά χαρακτηριστικά του κτιρίου, με προτεραιότητα σε μεγάλα ενεργοβόρα κτίρια όπως: κτίρια σχολείων, γυμναστήρια, κολυμβητήρια κ.α.

 • Προώθηση έργων επίδειξης.

 • Προώθηση κεντρικών θερμικών ηλιακών συστημάτων σε δημόσια κτίρια και δημόσιες υποδομές.

 • Προώθηση χρήσης άλλων ΑΠΕ, όπως αβαθούς γεωθερμίας χαμηλής ενθαλπίας σε δημόσια κτίρια κ.α.

 • Προώθηση της Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού Θερμότητας (ΣΗΘ) Υψηλής Απόδοσης (π.χ. σε νοσοκομεία).

 

Προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή και διαχείριση κινδύνων

 • Εφαρμογή των Σχεδίων Διαχείρισης των οικείων Υδατικών Διαμερισμάτων και του σχετικού Προγράμματος Μέτρων για τις περιοχές λεκάνης απορροής ποταμού.

 • Διαχείριση εκβολών ποταμών.

 • Εφαρμογή σχεδίων για τη διαχείριση διεθνούς λεκάνης απορροής.

 • Εφαρμογή σχεδίων για την αποκατάσταση λεκανών απορροής (π.χ. λιμνών) που βρίσκονται σε κίνδυνο.

 • Βελτίωση της διαχείρισης του εδάφους, συγκράτησης του επιφανειακού νερού και προστασίας του περιβάλλοντος με τη στήριξη πρακτικών που αποτρέπουν την αποσάθρωση του εδάφους, όπως διατήρηση φυσικής κάλυψης με πράσινο κλπ.

 • Υποστήριξη ολοκληρωμένων σχεδίων διαχείρισης των παράκτιων ζωνών, μελέτη και προώθηση έργων προστασίας (π.χ. θωρακίσεις, πρόβολοι, ύφαλοι, κυματοθραύστες), έργων επανάμμωσης και σταθεροποίησης της ακτής.

 • Εφαρμογή των Σχεδίων Διαχείρισης Κινδύνων από Πλημμύρες ανά λεκάνη απορροής ποταμού.

 • Επενδύσεις για παράδειγμα για τη διαμόρφωση – διευθέτηση κοιτών ποταμών / χειμάρρων / λιμνών, για την ενίσχυση αναχωμάτων προστασίας ποταμών, χειμάρρων και λιμνών κ.α.

 • Κατασκευή αντιπλημμυρικών έργων σε αστικές και περιαστικές περιοχές.

 • Επενδύσεις για την πρόληψη και αντιμετώπιση πυρκαγιών.

 • Ενίσχυση δομών και υποδομών φορέων πολιτικής προστασίας και διαχείρισης κινδύνων που σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή.

 • Ενίσχυση συστημάτων και εξοπλισμού φορέων πολιτικής προστασίας για την πρόληψη και αντιμετώπιση των επιπτώσεων των σεισμών.

 

Προστασία του περιβάλλοντος και αποδοτική χρήση των πόρων

 • Ενέργειες εφαρμογής των Διαχειριστικών Σχεδίων των οικείων Υδατικών Διαμερισμάτων, κυρίως σε ότι αφορά τις υποδομές ύδρευσης και το πόσιμο νερό (ποιότητα, μείωση απωλειών, ορθολογική διαχείριση κλπ.)

 • Επεμβάσεις στα μνημεία της Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς, σε αρχαιολογικούς χώρους και μνημεία, σε μουσειακές υποδομές, αλλά και σε αναδυόμενους νέους πόλους τουριστικού ενδιαφέροντος, σε προορισμούς που συγκεντρώνουν το ενδιαφέρον επισκεπτών προερχόμενων από τις νέες τουριστικές αγορές, σε οικοπολιτιστικές διαδρομές και δίκτυα.

 • Δράσεις προστασίας, ορθολογικής διαχείρισης και ανάδειξης της βιοποικιλότητας στην Κεντρική Μακεδονία και των περιοχών Natura 2000.

 • Προώθηση σχεδίων αναπλάσεων σε ειδικές περιοχές, αποκατάσταση ή αξιοποίηση εγκαταλελειμμένων βιομηχανικών περιοχών εντός των αστικών κέντρων, Σχέδια Δράσης για την αντιμετώπιση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και του θορύβου σε αστικές περιοχές, υλοποίηση έργων προτεραιότητας / παρεμβάσεις εντός αστικού ιστού για την εφαρμογή μέτρων των εγκεκριμένων Σχεδίων Δράσης, σύνταξη χωροταξικών σχεδίων και Πλαισίων Ειδικών Χωρικών Παρεμβάσεων, μέσα από Ολοκληρωμένα Σχέδια.

 • Προώθηση καινοτομικών λύσεων στην προστασία του περιβάλλοντος και καινοτόμων εφαρμογών στην αποδοτικότερη χρήση των πόρων.

 

Βελτίωση της προσπελασιμότητας με την ανάπτυξη βιώσιμων μεταφορών

 • Ολοκλήρωση οδικών συνδέσεων ΔΕΔ-Μ.

 • Αναβάθμιση σιδηροδρομικής σύνδεσης του λιμένα Θεσσαλονίκης με το οδικό δίκτυο, ώστε να ενισχυθεί η εμπορευματική κίνηση.

 • Βελτίωση ή κατασκευή περιφερειακών συνδέσεων με τα ΔΕΔ-Μ.

 • Ανάπτυξη δικτύων φυσικού αερίου χαμηλής πίεσης.

 • Ανάπτυξη δικτύων φυσικού αερίου μεσαίας πίεσης.

 

Προώθηση της απασχόλησης

 • Ευαισθητοποίηση, ενθάρρυνση και παροχή συμβουλών ίδρυσης μικρών επιχειρήσεων, για την υλοποίηση καινοτόμων ιδεών.

 • Εκπαίδευση στην επιχειρηματικότητα (π.χ. οργάνωση και διοίκηση, εκπόνηση business plan, μάρκετινγκ, χρηματοδότηση, οικονομική επιχειρηματικότητα).

 • Παροχή prestart and coaching υποστήριξης νέων επιχειρηματιών.

 • Παροχή κινήτρων για ανάπτυξη καινοτόμων επιχειρηματικών ιδεών.

 • Παροχή συμβουλών σε ΜΜΕ από ομάδες ειδικών συμβούλων επιχειρήσεων σε θέματα όπως διαχείριση καινοτομίας και τεχνολογίας, διεθνοποίησης, συνεργασίας και δικτύωσης, χρηματοδότησης, μάρκετινγκ, κ.α.

 • Δράσεις (δια βίου) κατάρτιση και εκπαίδευση των εργαζομένων των ΜΜΕ στις νέες τεχνολογίες και στις ΤΠΕ.

 • Πιστοποίηση γνώσεων, δεξιοτήτων και επαγγελματικών προσόντων εργαζομένων βάσει αναγνωρισμένων προτύπων.

 • Ενημέρωση/εκπαίδευση των επιχειρηματιών για τις αναγκαίες διορθωτικές και τεχνολογικές προσαρμογές.

 

Προώθηση της κοινωνικής συνοχής - ΕΤΠΑ

 • Επέκταση και αναβάθμιση υφιστάμενων δομών και υποδομών υγείας.

 • Ανάπτυξη Κέντρων Ψυχικής Υγείας και μετανοσοκομειακών ξενώνων για τους ψυχικά ασθενείς.

 • Υποδομές στέγασης και εκπαίδευσης, χώροι υγιεινής, one stop shops / Κέντρα Κοινότητας με διευρυμένες υπηρεσίες και κινητές μονάδες για ευπαθείς ομάδες (Ρομά, κλπ.)

 • Κέντρα φιλοξενίας (για αστέγους, ασυνόδευτους ανηλίκους, γυναίκες θύματα βίας κ.α.)

 • Ανοικτές Δομές Φιλοξενίας για μετανάστες και αιτούντες άσυλο.

 • Διαμόρφωση κτιρίων για τη στέγαση των Κέντρων Ένταξης Μεταναστών (ΚΕΜ).

 • Επέκταση και αναβάθμιση κοινωνικών υποδομών (Οικοτροφεία, Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης ΑΜΕΑ, ξενώνες και οικοτροφεία παιδιών ή εφήβων ΑΜΕΑ).

 • Ίδρυση κοινωνικών επιχειρήσεων.

 • Ενίσχυση των επενδύσεων των επιχειρήσεων της κοινωνικής οικονομίας για την παραγωγή αγαθών και υπηρεσιών.

 

Προώθηση της κοινωνικής συνοχής - ΕΚΤ

για την ενίσχυση της πρόσβασης στην αγορά εργασίας:

 • Ολοκληρωμένες δράσεις / παρεμβάσεις για ευπαθείς ομάδες οι οποίες μπορούν να περιλαμβάνουν πλέγμα δράσεων (συμβουλευτική, mentoring, επαγγελματικός προσανατολισμός, απασχόληση, κατάρτιση, ευαισθητοποίηση, δημοσιότητα κλπ.)

 • Δράσεις προώθησης στην απασχόληση (τύπου ΝΕΕ, ΝΘΕ) για ευπαθείς ομάδες.

 • Παροχή υπηρεσιών φροντίδας και φιλοξενίας παιδιών (παιδικοί / βρεφικοί / βρεφονηπιακοί σταθμοί, ΚΔΑΠ, κλπ.) για άτομα που έχουν την ευθύνη φροντίδας παιδιών σε νοικοκυριά που απειλούνται από φτώχεια και κοινωνικό αποκλεισμό.

 

για την κοινωνικοοικονομική ενσωμάτωση περιθωριοποιημένων κοινοτήτων:

 • Λειτουργία one-stop shops / Κέντρων Κοινότητας περιθωριοποιημένων κοινοτήτων (Ρομά, μετανάστες) με διευρυμένες υπηρεσίες και κινητές μονάδες παροχής υπηρεσιών.

 • Προγράμματα εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας σε ενήλικες μετανάστες και ρομά εκτός δομών εκπαίδευσης και προγράμματα κατάρτισης και απόκτησης δεξιοτήτων για την ενίσχυση της πρόσβασης στην απασχόληση.

 • Προγράμματα για την κινητοποίηση και ενεργό συμμετοχή των ρομά και των μεταναστών στις διαδικασίες Τοπικής Διακυβέρνησης.


 

για την καταπολέμηση των διακρίσεων:

 • Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης για παιδιά και εφήβους με νοητική υστέρηση ή/και αναπηρίες και Βρεφονηπιακοί Σταθμοί Ολοκληρωμένης Φροντίδας.

 • Εξειδικευμένη εκπαιδευτική υποστήριξη για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

 • Κέντρα Διημέρευσης ατόμων με αναπηρία.

 • Συμβουλευτικά κέντρα και ξενώνες φιλοξενίας κακοποιημένων γυναικών.

 • Κέντρα Ένταξης Μεταναστών (ΚΕΜ).

 • Στέγες υποστηριζόμενης διαβίωσης ΑΜΕΑ.

 

για την καλύτερη πρόσβαση σε υπηρεσίες Υγείας:

 • Δράσεις παροχής υπηρεσιών στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας για ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού στη βάση μοναδιαίου κόστους.

 • Δράσεις στον τομέα της ψυχικής υγείας για την ολοκλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από το Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ του Επιτρόπου Απασχόλησης και του Υπουργού Υγείας για τα έτη 2014-15 και υλοποίηση καινοτόμων δράσεων ή πιλοτικών προγραμμάτων σε τοπικό επίπεδο για την αντιμετώπιση νέων αναδυόμενων αναγκών.

 • Δημιουργία δικτύου Μονάδων Οικογενειακής Ιατρικής (Family Health Units).

 • Ενδυνάμωση των Κέντρων Υγείας στις αγροτικές περιοχές και συντονισμός της παροχής υπηρεσιών μεταξύ της πρωτοβάθμιας και της νοσοκομειακής φροντίδας υγείας, μέσω της απόκτησης γνώσεων και ενίσχυσης των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού.

 

για την κοινωνική φροντίδα και πρόνοια:

 • Υποστήριξη λειτουργίας Ανοικτών Δομών Φιλοξενίας για μετανάστες - αιτούντες άσυλο – αιτούντες διεθνούς προστασίας (ενδεικτικά: συμβουλευτική, νομική υποστήριξη, μετάφραση/διερμηνεία, όχι όμως λειτουργικά κόστη).

 • Λειτουργία Δικτύου Δομών αντιμετώπισης της φτώχειας (κοινωνικά παντοπωλεία, φαρμακεία, ιατρεία κλπ.)

 • Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων.

 • Δράσεις αποϊδρυματοποίησης παιδιών.

 • Προγράμματα επανακατάρτισης Στελεχών και επαγγελματιών Κοινωνικής Φροντίδας.

 • Διαπολιτισμική Μεσολάβηση σε Νοσοκομεία

 

για την προώθηση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας:

 • Ενημέρωση, κινητοποίηση, υποστήριξη για την ανάπτυξη της κοινωνικής οικονομίας και των κοινωνικών επιχειρήσεων / μεταφορά καλών πρακτικών.

 • Δράσεις δικτύωσης Επιχειρήσεων Κοινωνικής Οικονομίας.

 • Ενίσχυση υφιστάμενων και δημιουργία νέων ΚΟΙ.Σ.Π.Ε. (π.χ. για προώθηση της Ψυχικής Υγείας).

 

για την τοπική ανάπτυξη με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων:

 • Ολοκληρωμένες κοινωνικές παρεμβάσεις σε μειονεκτικές περιοχές, με ενίσχυση των κοινωνικών υποδομών με σκοπό την προώθηση της ενεργούς ένταξης, της ισότητας των ευκαιριών, της ενεργούς συμμετοχής και της βελτίωσης της απασχολησιμότητας.

 • Βελτίωση των εκπαιδευτικών υποδομών για την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού.

 • Δημιουργία, βελτίωση ή επέκταση υφιστάμενων κτιριακών υποδομών σ’ όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης.

 • Δημιουργία ή περαιτέρω ανάπτυξη ειδικών εργαστηριακών υποδομών και απόκτηση εξοπλισμών για βελτίωση δεξιοτήτων σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, με έμφαση στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση και στις υποδομές επαγγελματικής εκπαίδευσης.

 • Προαγωγή των ψηφιακών υποδομών στην εκπαίδευση.

 

Τεχνική Βοήθεια

 • Συστήματα και εργαλεία υποστήριξης της ΔΑ, υλικοτεχνικός εξοπλισμός, λογισμικά και ειδικές εφαρμογές.

 • Δράσεις για την ενίσχυση της διαχειριστικής επάρκειας των δικαιούχων ή/και των Ενδιάμεσων Φορέων Διαχείρισης. υλοποίηση παρεμβάσεων για την ενίσχυση της διοικητικής  ικανότητας των δικαιούχων.

 • Ενέργειες πληροφόρησης, προβολής και δημοσιότητας του ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας 2014-2020 και των επιμέρους παρεμβάσεών του, εξειδίκευση  και εφαρμογή Στρατηγικών Επικοινωνίας και Επικοινωνιακών Σχεδίων Δράσης.

 • Εκπόνηση των αξιολογήσεων που προβλέπονται από τον Κανονισμό (ΕΕ) 1303/2013 και το Σχέδιο Αξιολόγησης του ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας 2014-2020.

 • Παρεμβάσεις για την βελτίωση της αποτελεσματικότητας και ποιότητας της υλοποίησης, εκπόνηση στρατηγικών και προπαρασκευαστικών μελετών και εμπειρογνωμοσυνών.

 

Επισημαίνεται ότι οι παραπάνω δράσεις είναι ενδεικτικές. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να προστεθούν και άλλες που συνάδουν με τους στόχους του προγράμματος ή να μην υπάρξει πρόσκληση για κάποιες από αυτές αν επιτάσσεται κάτι τέτοιο από την εφαρμογή. Σε κάθε περίπτωση οι δικαιούχοι/ωφελούμενοι θα πρέπει να βασίζουν τις επιλογές τους στην εξειδίκευση του προγράμματος όπως αυτή θα αποτυπώνεται στις προσκλήσεις που θα εκδίδονται και θα αναρτώνται στον διαδικτυακό τόπο του προγράμματος.

 

Ποιοι μπορούν να υποβάλλουν προτάσεις – ποιοι ωφελούνται από τις χρηματοδοτούμενες δράσεις

 • Πολίτες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
 • Ειδικές κατηγορίες και ευπαθείς ομάδες πληθυσμού (άνεργοι, άστεγοι, μετανάστες, παλιννοστούντες, κάτοικοι ορεινών – μειονεκτικών περιοχών, άτομα με αναπηρία, Ρομά κ.α.)
 • Εθνικές, Περιφερειακές και Τοπικές Αρχές και Αναπτυξιακοί Φορείς (Αυτοδιοίκηση και φορείς της, ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού, αναπτυξιακές εταιρείες ΟΤΑ, κλπ.)
 • Ακαδημαϊκά Ιδρύματα, Ερευνητικά Κέντρα − Ινστιτούτα, Τεχνολογικοί Φορείς κ.α.
 • Εταιρείες Παροχής Αερίου
 • Επιμελητήρια, Σύνδεσμοι, επαγγελματικές και επιστημονικές ενώσεις κ.α.
 • ΚΕΚ, επαγγελματικές σχολές, ΜΚΟ κ.α.
 • Κοινωνικές Δομές, όπως Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης, Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων, οργανισμοί πρόνοιας, ειδικές εκπαιδευτικές μονάδες κ.α.
 • 3η και 4η Υγειονομικές Περιφέρειες και Μονάδες Υγείας
 • ΜΜΕ και νεοφυείς επιχειρήσεις, επιχειρηματικά και τεχνολογικά πάρκα, ενώσεις επιχειρήσεων
 • Εκπαιδευτικές μονάδες, διευθύνσεις εκπαίδευσης κ.α.
 • Τοπικές συμπράξεις και ομάδες δράσης που θα δημιουργηθούν.

 

Πορεία υλοποίησης προγράμματος

Η πορεία υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος αποτυπώνεται στις ετήσιες εκθέσεις υλοποίησης που υποβάλλονται από τη Διαχειριστική Αρχή προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή όπως προβλέπεται στον Κανονισμό (ΕΚ) 1303/2013 Άρθρο 50.

Οι ετήσιες εκθέσεις υλοποίησης παρέχουν βασικές πληροφορίες για την υλοποίηση του προγράμματος και τις προτεραιότητες του με αναφορά στα δημοσιονομικά δεδομένα, τους κοινούς δείκτες και ειδικούς δείκτες του προγράμματος και σε τιμές ποσοτικά προσδιορισμένων στόχων. Περιλαμβάνουν όμως και μια συνοπτική έκθεση του περιεχομένου τους για τους πολίτες.

Στα Σχετικά αρχεία της σελίδας αναρτώνται οι ετήσιες εκθέσεις ανά έτος και η αντίστοιχη συνοπτική ενημέρωση για τους πολίτες.


 

Αρμόδια Αρχή για τη διαχείριση του Προγράμματος

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας - Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης

URL: www.pepkm.gr

Τηλέφωνο: 2313 321700

e-mail: pepkm@mou.gr

 

Σχετικά αρχεία

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 17/04/2019