ΠΕΠ Ηπείρου 

 • Ενέργειες
 • Εκτύπωση σελίδας

Προϋπολογισμός
Συνολικός προϋπολογισμός Δημόσιας Δαπάνης: 325.846.892 ευρώ,
εκ των οποίων το ποσό των  260.677.513 ευρώ είναι η συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 65.169.379 ευρώ είναι η Εθνική συμμετοχή.

 

Όραμα
«Μέσα από μια διαρκή διαδικασία δημόσιας διαβούλευσης, η Περιφέρεια έχει ως όραμα, να καταστεί αξιοβίωτη και αυτοτροφοδοτούμενη, έχοντας εξωστρεφή ανάπτυξη, εστιασμένη στις παραγωγικές δραστηριότητες που αποτελούν συγκριτικά πλεονεκτήματα και ενισχύουν την τοπική ταυτότητα, με σεβασμό στο περιβάλλον, την ιστορία και τον πολίτη της Ηπείρου».

 

Στόχοι

 • Ενίσχυση της περιφερειακής ανταγωνιστικότητας με ανάπτυξη της καινοτομίας και των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών.

 • Προστασία του περιβάλλοντος και αειφόρος ανάπτυξη.

 • Ενίσχυση υποδομών μεταφορών.

 • Ενίσχυση υποδομών εκπαίδευσης, υγείας και πρόνοιας.

 • Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, κοινωνική ένταξη και καταπολέμηση διακρίσεων.

 

Ενδεικτικές Δράσεις

Ενίσχυση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας

 • Δράσεις ενίσχυσης φορέων για την ανάπτυξη αριστείας μέσα από την υποστήριξη της δικτύωσης ερευνητικών φορέων και ενίσχυση των συστάδων και συνεργασιών μεταξύ του ερευνητικού τομέα και των επιχειρήσεων.

 

Βελτίωση της πρόσβασης, της χρήσης και της ποιότητας των τεχνολογιών των πληροφοριών και των επικοινωνιών

 • Ανάπτυξη ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών από τις ΜΜΕ και χρήση ψηφιακών συστημάτων, προϊόντων υπηρεσιών από τους ΟΤΑ.

 

Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων

 • Υποστήριξη ΜΜΕ (νέων ή υφιστάμενων) για την ανάπτυξη  καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών, για επενδύσεις τεχνολογικού εκσυγχρονισμού και για την υποστήριξη οργανωτικής καινοτομίας και εξωστρέφειας.

 • Ανάπτυξη υποστηρικτικών μηχανισμών για την προώθηση της καινοτομίας  στην τοπική επιχειρηματικότητα.

 

Υποστήριξη της μετάβασης προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε όλους τους τομείς

 • Αναβάθμιση κτιρίων και βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης σε δημόσια και ιδιωτικά (για οικιακή χρήση) κτίρια.

 • Επενδύσεις για τη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας των  μεταφορών, ιδίως σε αστικές περιοχές και δράσεις βελτίωσης της ενεργειακής αποδοτικότητας στα αστικά κέντρα.

 

Προώθηση της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, πρόληψη και διαχείριση κινδύνων

 • Επενδύσεις σε έργα  πρόληψης και αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών.

 

Διαφύλαξη και προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων

 • Επενδύσεις στη διαχείριση των υδάτινων πόρων (πόσιμο νερό) και στη διαχείριση λυμάτων.

 • Επενδύσεις για την ανάδειξη της τοπικής οικονομίας με την αξιοποίηση του πολιτιστικού και φυσικού αποθέματος.

 • Επενδύσεις για τη διαχείριση και προστασία περιοχών ιδιαίτερης οικολογικής αξίας για την Περιφέρεια Ηπείρου.

 • Εκπόνηση πολεοδομικών / χωροταξικών μελετών.

 • Επενδύσεις σε έργα αστικής αναζωογόνησης.

 

Προώθηση των βιώσιμων μεταφορών και άρση των προβλημάτων σε βασικές υποδομές δικτύων

 • Αναβάθμιση υφιστάμενου οδικού δικτυού τόσο διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών όσο και έργων υποστήριξης αυτού (σύνδεση με ΔΕΔ-Μ με άλλες περιοχές).

 • Επενδύσεις στη βελτίωση των  συνθηκών ασφάλειας στο επαρχιακό και εθνικό οδικό δίκτυο

 

Προώθηση της βιώσιμης και ποιοτικής απασχόλησης και υποστήριξη της κινητικότητας των εργαζομένων

 • Προγράμματα απασχόλησης ανέργων με υψηλά τυπικά προσόντα σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε τομείς αιχμής για την περιφερειακή οικονομία.

 • Υποστήριξη εργαζομένων και επιχειρηματιών για την προσαρμογή τους στο περιβάλλον που δημιουργείται από την εφαρμογής της Περιφερειακής στρατηγικής έξυπνης εξειδίκευσης.

 

Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας και κάθε διάκρισης

 • Υποδομές υγείας.

 • Κοινωνικές υποδομές πρόνοιας, φροντίδας και στέγασης και υποδομές για περιθωριοποιημένες κοινότητες.

 • Δράσεις για την ενεργό ένταξη στην αγορά εργασίας ομάδων του πληθυσμού που βρίσκονται σε μειονεκτική θέση.

 • Υποστήριξη περιθωριοποιημένων κοινοτήτων για την κοινωνικοοικονομική τους ενσωμάτωση.

 • Παρεμβάσεις για την προώθηση της ισότητας των ευκαιριών.

 • Ανάπτυξη δικτύου προστασίας της υγείας των πολιτών της Περιφέρειας.

 • Παροχή υπηρεσιών κοινής ωφέλειας σε ευπαθείς ομάδες.

 • Ανάπτυξη της κοινωνικής οικονομίας και κοινωνικής επιχειρηματικότητας σε Περιφερειακό επίπεδο.

 • Ολοκληρωμένα τοπικά προγράμματα για την προώθηση της απασχόλησης.

 

Επένδυση στην εκπαίδευση, κατάρτιση και επαγγελματική κατάρτιση για την απόκτηση δεξιοτήτων και τη διά βίου μάθηση

 • Υποδομές προσχολικής,  σχολικής και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

 • Υποδομές για αρχική επαγγελματική κατάρτιση και εκπαίδευση ενηλίκων.


 

Τεχνική Βοήθεια

 • Συμπληρωματικά / εξειδικευμένα συστήματα και εργαλεία οργάνωσης της διαχείρισης.

 • Αξιολόγηση, Μελέτες, Εμπειρογνωμοσύνες, Τεχνικοί Σύμβουλοι.

 • Ενίσχυση της διαχειριστικής επάρκειας των δικαιούχων του ΠΕΠ.

 • Πληροφόρηση και Δημοσιότητα του ΠΕΠ.


 

Επισημαίνεται ότι οι παραπάνω δράσεις είναι ενδεικτικές. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να προστεθούν και άλλες που συνάδουν με τους στόχους του προγράμματος ή να μην υπάρξει πρόσκληση για κάποιες από αυτές αν επιτάσσεται κάτι τέτοιο από την εφαρμογή. Σε κάθε περίπτωση οι δικαιούχοι/ωφελούμενοι θα πρέπει να βασίζουν τις επιλογές τους στην εξειδίκευση του προγράμματος όπως αυτή θα αποτυπώνεται στις προσκλήσεις που θα εκδίδονται και θα αναρτώνται στον διαδικτυακό τόπο του προγράμματος.

 

Ποιοι μπορούν να υποβάλλουν προτάσεις – ποιοι ωφελούνται από τις χρηματοδοτούμενες δράσεις

 • Κάτοικοι της Περιφέρειας Ηπείρου
 • Εθνικές, Περιφερειακές και Τοπικές Αρχές και Αναπτυξιακοί Φορείς (Αυτοδιοίκηση και φορείς της, ΟΤΑ Α΄ και Β΄ βαθμού, αναπτυξιακές εταιρείες ΟΤΑ, κλπ.)
 • Ακαδημαϊκά Ιδρύματα, Ερευνητικά Κέντρα − Ινστιτούτα, Τεχνολογικοί Φορείς και Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ιδρύματα
  ΜΜΕ και νεοφυείς επιχειρήσεις
 • Ειδικές κατηγορίες και ευπαθείς ομάδες πληθυσμού (μετανάστες, παλιννοστούντες, άτομα με αναπηρία, Ρομά κ.α.)

 

Πορεία υλοποίησης προγράμματος

Η πορεία υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος αποτυπώνεται στις ετήσιες εκθέσεις υλοποίησης που υποβάλλονται από τη Διαχειριστική Αρχή προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή όπως προβλέπεται στον Κανονισμό (ΕΚ) 1303/2013 Άρθρο 50.

Οι ετήσιες εκθέσεις υλοποίησης παρέχουν βασικές πληροφορίες για την υλοποίηση του προγράμματος και τις προτεραιότητες του με αναφορά στα δημοσιονομικά δεδομένα, τους κοινούς δείκτες και ειδικούς δείκτες του προγράμματος και σε τιμές ποσοτικά προσδιορισμένων στόχων. Περιλαμβάνουν όμως και μια συνοπτική έκθεση του περιεχομένου τους για τους πολίτες.

Στα Σχετικά αρχεία της σελίδας αναρτώνται οι ετήσιες εκθέσεις ανά έτος και η αντίστοιχη συνοπτική ενημέρωση για τους πολίτες.

 

Αρμόδια Αρχή για τη διαχείριση του Προγράμματος

Περιφέρεια Ηπείρου - Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης

URL:
 www.peproe.gr

Τηλέφωνο: 26513 60500

e-mail: ipiros@mou.gr

 

Σχετικά αρχεία

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 19/12/2016