ΠΕΠ Βορείου Αιγαίου 

 • Ενέργειες
 • Εκτύπωση σελίδας

Προϋπολογισμός
Συνολικός προϋπολογισμός Δημόσιας Δαπάνης: 301.669.499 ευρώ,
εκ των οποίων το ποσό των 241.335.599 ευρώ είναι η συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 60.333.900 ευρώ η Εθνική συμμετοχή.

 

Όραμα
«Αναστροφή της φθίνουσας αναπτυξιακής πορείας των νησιών της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου και επιδίωξη της πραγματικής οικονομικής και κοινωνικής σύγκλισης με τις αναπτυγμένες Περιφέρειες της ΕΕ, διασφαλίζοντας τις προϋποθέσεις εσωτερικής και εξωτερικής χωρικής και κοινωνικής συνοχής και διατήρηση της ιδιαίτερης νησιωτικής φυσιογνωμίας κάθε νησιού.»

 

Στόχοι

 • Ενίσχυση της χωρικής συνοχής και αναβάθμιση των υποδομών προς την κατεύθυνση της άρσης των φαινομένων απομόνωσης (εσωτερικής & εξωτερικής) που συνεπάγεται η νησιωτική φυσιογνωμία της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.

 • Ενίσχυση της ελκυστικότητας, της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των νησιών και των επιχειρήσεων, με έμφαση στην αξιοποίηση των τοπικών προϊόντων και υπηρεσιών που διαθέτουν τα νησιά.

 • Κοινωνική στήριξη στην κατεύθυνση της αντιμετώπισης των φαινομένων που προκύπτουν από την κρίση, όσο και την στήριξη ευπαθών κοινωνικών ομάδων.

 • Αναβάθμιση του περιβάλλοντος και του πολιτισμού και ανάδειξή τους σε τοπικό πόρο που θα μετασχηματιστεί σε μηχανισμός ανάπτυξης.

 

Ενδεικτικές Δράσεις

Ενίσχυση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας

 • Ενίσχυση της αναβάθμισης, συμπλήρωσης ή / και επέκτασης ή / και δημιουργίας ερευνητικών δομών, στους τομείς ενδιαφέροντος της Περιφέρειας.

 • Δημιουργία και λειτουργία υποστηρικτικών μηχανισμών και μέσων, για ίδρυση ή / και ανάπτυξη καινοτόμων επιχειρήσεων (π.χ. φορείς / μηχανισμοί τεχνικής και επιστημονικής υποστήριξης).

 • Προώθηση της έρευνας και της καινοτομίας, ή / και της χρήσης των αποτελεσμάτων έρευνας και τεχνολογίας, στην παραγωγική και εμπορική δραστηριότητα, υφιστάμενων και νέων ΜΜΕ, ιδιαίτερα στον αγροδιατροφικό τομέα και στον τουρισμό.

 • Πιλοτικά ερευνητικά προγράμματα στοχευμένα στις προτεραιότητες της RISS3.

 


Βελτίωση της δυνατότητας πρόσβασης στις τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνιών (ΤΠΕ), καθώς και της χρήσης και της ποιότητάς τους (στόχος ευρυζωνικής σύνδεσης)

 • Ενίσχυση επιχειρήσεων για ανάπτυξη ή / και χρήση  τεχνολογιών ΤΠΕ, στις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες.

 • Ενίσχυση των επενδύσεων ηλεκτρονικού εμπορίου (π.χ. ηλεκτρονικό επιχειρείν ή / και digital Marketing).

 • Ενίσχυση των δημόσιων υπηρεσιών και οργανισμών της Περιφέρειας για δημιουργία και λειτουργία υποδομής παροχής υψηλού επιπέδου υπηρεσιών προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις στους βασικούς κοινωνικούς και οικονομικούς τομείς.

 • Ενίσχυση των φορέων του τομέα της υγείας στη Περιφέρεια για ανάπτυξη υποδομών και υπηρεσιών ηλεκτρονικής υγείας, κυρίως στις απομακρυσμένες εσωτερικές ζώνες των μεγάλων νησιών και στο σύνολο των μικρών νησιών της Περιφέρειας.

 • Ενίσχυση των φορέων πολιτισμού της Περιφέρειας, για την ανάπτυξη υποδομών και υπηρεσιών ηλεκτρονικής προβολής των πολιτιστικών πόρων της Περιφέρειας.

 

Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ

 • Ενίσχυση υφιστάμενων και νέων επιχειρήσεων για την αξιοποίηση πατεντών, καινοτομιών και νέων παραγωγικών / επιχειρηματικών ιδεών για την βελτίωση της παραγωγικής τους δραστηριότητας ή / και για την ανάπτυξη νέων προϊόντων.

 • Ενίσχυση της ίδρυσης καινοτόμων επιχειρήσεων, ιδιαίτερα για την αξιοποίηση τοπικών αγροτικών ή / και αλιευτικών προϊόντων δεύτερης μεταποίησης, με την εφαρμογή καινοτομιών ή / και αποτελεσμάτων τεχνολογίας, καθώς και με δυνατότητα λήψης υποστηρικτικών και χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών.

 • Επέκταση υποστηρικτικών μηχανισμών για αναβάθμιση και διεύρυνση των δραστηριοτήτων τους προς την κατεύθυνση υποστήριξης / παροχής εξειδικευμένων υπηρεσιών αξιοποίησης καινοτομιών και χρηματοπιστωτικών εργαλείων από υφιστάμενες και υπό ίδρυση επιχειρήσεις.

 • Ενίσχυση υφιστάμενων επιχειρήσεων για τον αναπροσδιορισμό του επιχειρηματικού τους μοντέλου ,προς την κατεύθυνση κάθετων και οριζόντιων συνεργασιών στις παραγωγικές και εμπορικές δραστηριότητές τους.

 • Ενίσχυση υφιστάμενων και υπό ίδρυση επιχειρήσεων για δημιουργία συνεργατικών σχημάτων (clusters), προς την κατεύθυνση εξαγωγικών δραστηριοτήτων.

 • Ενίσχυση νέων και υφιστάμενων ΜΜΕ για βελτίωση των παραγωγικών, εμπορικών ή / και διοικητικών τους λειτουργιών με χρήση καινοτομιών για την ανάπτυξη νέων προϊόντων με τοπικής προέλευσης  ενδιάμεσων προϊόντων  ή / και πρώτων υλών.

 • Ενίσχυση των επιχειρήσεων για την παραγωγή και προώθηση στο εξωτερικό των ήδη παραγόμενων προϊόντων τοπικής προέλευσης, με την αξιοποίηση των αποτελεσμάτων έρευνας και τεχνολογίας και τη χρήση καινοτομιών.

 

Προώθηση της βιώσιμης απασχόλησης υψηλής ποιότητας και υποστήριξη της κινητικότητας των εργαζομένων

 • Ενίσχυση ανέργων για ίδρυση ατομικών ή/και εταιρικών επιχειρήσεων.

 • Ενίσχυση της παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένου και του mentoring για την ίδρυση και την αρχική λειτουργία των επιχειρήσεων.

 • Ενίσχυση της συμβουλευτικής, υποστήριξη των επιχειρήσεων για την αναδιοργάνωση και αποτελεσματική διοίκηση και διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού τους.

 • Ενίσχυση των επιχειρήσεων για την αναβάθμιση των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού τους, σύμφωνα με πρόγραμμα αναδιοργάνωσης.

 • Ενίσχυση των επιχειρήσεων για διατήρηση των θέσεων απασχόλησης κατόπιν προγράμματος αναδιοργάνωσης.

 

Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας και κάθε διάκρισης (ΕΚΤ)

 • Πλέγμα δράσεων για ευπαθείς ομάδες για ένταξη στην αγορά εργασίας ή / και στην απασχόληση.

 • Στοχευμένα προγράμματα κατάρτισης με πρακτική άσκηση για κοινωνικά ευπαθείς ομάδες, που οδηγούν σε πιστοποίηση προσόντων.

 • Ενέργειες προώθησης στην απασχόληση για κοινωνικά ευπαθείς ομάδες, με έμφαση σε ΑΜΕΑ.

 • Ενίσχυση της παροχής φροντίδας και φιλοξενίας παιδιών (παιδικοί / βρεφικοί / βρεφονηπιακοί σταθμοί, ΚΔΑΠ κλπ.)

 • Στοχευμένα μέτρα ενίσχυσης της διαχειριστικής ικανότητας και της ενθάρρυνσης της συμμετοχής των κοινωνικών εταίρων και της κοινωνίας των πολιτών.

 • Λειτουργία κέντρων υποδοχής ή / και λειτουργία κινητών μονάδων υποστήριξης περιθωριοποιημένων κοινοτήτων.

 • Λειτουργία one-stop-shop / κέντρων κοινότητας ευπαθών ομάδων, με διευρυμένες υπηρεσίες.

 • Υποστήριξη δομών φιλοξενίας και φροντίδας ΑμεΑ.

 • Εξειδικευμένη εκπαιδευτική υποστήριξη για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

 • Καινοτόμες ή πιλοτικές δράσεις σε τοπικό επίπεδο για την αντιμετώπιση νέων ή αναδυόμενων αναγκών στο τομέα της ψυχικής υγείας.

 • Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις καταπολέμησης των διακρίσεων.

 • Λειτουργία δικτύου δομών αντιμετώπισης της φτώχειας.

 • Δίκτυο Προστασίας Υγείας του Πληθυσμού (health safety net).

 • Υποστήριξη λειτουργίας Δομών Φιλοξενίας για μετανάστες – αιτούντες άσυλο.

 • Υποστήριξη της λειτουργίας Κέντρων ημερήσιας φροντίδας ηλικιωμένων.

 • Προγράμματα κατάρτισης για την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας-πρόνοιας (καταρτίσεις ιατρών, νοσοκόμων και λοιπού ιατρικού προσωπικού).

 • Ευαισθητοποίηση, ενημέρωση και κατάρτιση σε θέματα κοινωνικής οικονομίας.

 • Ενίσχυση της απασχόλησης κοινωνικά ευπαθών ομάδων σε κοινωνικές επιχειρήσεις.

 • Δράσεις δικτύωσης επιχειρήσεων κοινωνικής οικονομίας.

 • Ανάπτυξη θερμοκοιτίδας Κοινωνικών Επιχειρήσεων.

 • Δράσεις κοινωνικής καινοτομίας.

 

Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας και κάθε διάκρισης (ΕΤΠΑ)

 • Επέκταση, αναβάθμιση των υποδομών Α΄ βάθμιας και Β’ βάθμιας υγείας.

 • Δημιουργία σταθερών ή / και κινητών μονάδων παροχής υπηρεσιών ψυχικής υγείας.

 • Δημιουργία, επέκταση/αναβάθμιση των υποδομών πρόνοιας, κοινωνικής φροντίδας και χώρων/δομών υγιεινής.

 • Ενίσχυση επενδύσεων σε υποδομές για ίδρυση κοινωνικών επιχειρήσεων.

 • Ενίσχυση της παροχής υποστηρικτικών υπηρεσιών για ίδρυση και αρχική λειτουργία κοινωνικών επιχειρήσεων.

 

Επένδυση στην εκπαίδευση, την κατάρτιση και την επαγγελματική κατάρτιση για την απόκτηση δεξιοτήτων και τη διά βίου μάθηση

 • Αναβάθμιση των υποδομών εκπαίδευσης όλων των βαθμίδων.

 • Αναβάθμιση των υποδομών αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης.

 

Στήριξη μετάβασης προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών

 • Ενίσχυση της ενεργειακής απόδοσης των δημόσιων κτηρίων και για εγκατάσταση αποδοτικών συστημάτων ενέργειας, με προτεραιότητα την αξιοποίηση της γεωθερμίας.
 • Ενίσχυση των νοικοκυριών για βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των κτηρίων και για εγκατάσταση αποδοτικών συστημάτων ενέργειας.

 

Προαγωγή της προσαρμογής στη κλιματική αλλαγή

 • Ορθολογικός και αποτελεσματικός σχεδιασμός και δράσεις προστασίας των ακτών της Περιφέρειας από διάβρωση.

 • Εξειδίκευση του εθνικού σχεδιασμού για την αντιμετώπιση των κινδύνων από πλημμύρες και άμεσες παρεμβάσεις αντιπλημμυρικών έργων.

 • Εφαρμογή συστημάτων ηλεκτρονικής παρακολούθησης και έγκαιρης ειδοποίησης για πλημμύρες και δασικές πυρκαγιές.
 • Έργα πυροπροστασίας των δασών.

 • Δράσεις ευαισθητοποίησης του πληθυσμού για την αντιμετώπιση καταστροφών.

 

Διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος και προαγωγή της αποδοτικής χρήσης των πόρων

 • Έργα / δράσεις διαχείρισης στερεών αποβλήτων με διαλογή στη πηγή.

 • Έργα ορθολογικής και αποδοτικής διαχείρισης πόσιμου ύδατος.

 • Έργα αξιοποίησης επιφανειακών και θαλάσσιων υδάτων για χρήση ή / και για εμπλουτισμό του υδροφόρου ορίζοντα.

 • Συμπληρωματικά έργα ολοκλήρωσης των υποδομών για τη βελτίωση επεξεργασίας λυμάτων, σε οικολογικά ευαίσθητες περιοχές, καθώς και σε τουριστικές περιοχές.

 • Δράσεις αποκατάστασης και φύλαξης των οικοσυστημάτων.

 • Δράσεις / έργα ανάδειξη των οικοσυστημάτων.

 • Ενίσχυση των επενδύσεων για την προστασία και αξιοποίηση της πολιτιστικής κληρονομιάς.

 • Προστασία και ανάδειξη της φυσικής κληρονομιάς (επίγειας και θαλάσσιας) και τουριστική αξιοποίηση υπόγειων φυσικών πόρων (ιαματικά νερά).

 • Σχεδιασμός και εκπόνηση μελετών αστικής ανάπτυξης.

 • Προώθηση δράσεων αναβάθμισης αστικού φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος.

 • Ενίσχυση / προώθηση βιοκλιματικών αναπλάσεων στα αστικά κέντρα.

 • Προώθηση δράσεων αστικής κινητικότητας.

 

Προαγωγή των βιώσιμων μεταφορών

 • Παρεμβάσεις σε υποδομές ΔΕΔ-Μ.

 • Ολοκλήρωση, βελτίωση ή / και αναβάθμιση διανησιωτικών λιμενικών /θαλάσσιων  συνδέσεων της Περιφέρειας.

 • Αναβάθμιση και βελτίωση των σημαντικότερων τοπικών δικτύων υποδομών (τουριστικοί προορισμοί και παραγωγικά κέντρα), που συνδέουν την ενδοχώρα των νησιών με πύλες εισόδου – εξόδου κάθε νησιού.

 • Βελτίωση κυκλοφοριακών συνθηκών για την εξασφάλιση της οδικής ασφάλειας.

 


Τεχνική Βοήθεια

 • Συμπληρωματικά / εξειδικευμένα συστήματα και εργαλεία οργάνωσης της διαχείρισης

 • Πληροφόρηση και δημοσιότητα

 • Αξιολόγηση, μελέτες, εμπειρογνωμοσύνες, Τεχνικοί Σύμβουλοι

 • Ενέργειες ενίσχυσης της διαχειριστικής επάρκειας των Δικαιούχων

 • Επίλυση καταγγελιών και ελέγχου


 

Επισημαίνεται ότι οι παραπάνω δράσεις είναι ενδεικτικές. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να προστεθούν και άλλες που συνάδουν με τους στόχους του προγράμματος ή να μην υπάρξει πρόσκληση για κάποιες από αυτές αν επιτάσσεται κάτι τέτοιο από την εφαρμογή. Σε κάθε περίπτωση οι δικαιούχοι/ωφελούμενοι θα πρέπει να βασίζουν τις επιλογές τους στην εξειδίκευση του προγράμματος όπως αυτή θα αποτυπώνεται στις προσκλήσεις που θα εκδίδονται και θα αναρτώνται στον διαδικτυακό τόπο του προγράμματος.


Ποιοι μπορούν να υποβάλλουν προτάσεις – ποιοι ωφελούνται από τις χρηματοδοτούμενες δράσεις

 • Πολίτες της Περιφέρειας
 • Ερευνητικά Ιδρύματα και Ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης
 • Νοσοκομεία της Περιφέρειας, 2η Υγειονομική Περιφέρεια, ΕΚΑΒ
 • Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου
 • Υπουργείο Πολιτισμού, Υπουργείο Εργασίας, Υπουργείο Υγείας, Υπ. Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη
 • Επιμελητήρια, επαγγελματικές ενώσεις
 • Υφιστάμενες ή / και νεοϊδρυόμενες επιχειρήσεις της Περιφέρειας
 • ΝΠΙΔ, ΝΠΔΔ, ΜΚΟ, ΟΑΕΔ, ΚΕΚ, ΑΜΕΑ, Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα
 • Τοπικοί Φορείς, Εθελοντικές Οργανώσεις, Κοινωνία των πολιτών, Αναπτυξιακές Εταιρείες
 • Εθνικές, Περιφερειακές και Τοπικές Αρχές και Αναπτυξιακοί Φορείς (Αυτοδιοίκηση και φορείς της, ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού, αναπτυξιακές εταιρείες ΟΤΑ, κλπ.)
 • ΥΠΑ, Λιμενικά Ταμεία
 • Ειδικές κατηγορίες και ευπαθείς ομάδες πληθυσμού (άνεργοι, άστεγοι, μετανάστες, παλιννοστούντες, κάτοικοι ορεινών – μειονεκτικών περιοχών, άτομα με αναπηρία, Ρομά κ.α.)

 

Πορεία υλοποίησης προγράμματος

Η πορεία υλοποίησης του Επιχειρησιακού προγράμματος αποτυπώνεται στις ετήσιες εκθέσεις υλοποίησης που υποβάλλονται από τη Διαχειριστική Αρχή προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή όπως προβλέπεται στον Κανονισμό (ΕΚ) 1303/2013, Άρθρο 50.

Οι ετήσιες εκθέσεις υλοποίησης παρέχουν βασικές πληροφορίες για την υλοποίηση του προγράμματος και τις προτεραιότητες του με αναφορά στα δημοσιονομικά δεδομένα, τους κοινούς δείκτες και ειδικούς δείκτες του προγράμματος και σε τιμές ποσοτικά προσδιορισμένων στόχων. Περιλαμβάνουν όμως και μια συνοπτική έκθεση του περιεχομένου τους για τους πολίτες.


Στα Σχετικά αρχεία της σελίδας αναρτώνται οι ετήσιες εκθέσεις ανά έτος και η αντίστοιχη συνοπτική ενημέρωση για τους πολίτες.

 

Αρμόδια Αρχή για τη διαχείριση του Προγράμματος

Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου - Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης

URL: www.pepba.gr 

Τηλέφωνο: 22513 52000

e-mail: vorioaigaio@mou.gr


Σχετικά αρχεία

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 12/05/2020