ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας 

 • Ενέργειες
 • Εκτύπωση σελίδας

Προϋπολογισμός
Συνολικός προϋπολογισμός Δημόσιας Δαπάνης: 190.052.422 ευρώ,
εκ των οποίων 95.026.211 ευρώ είναι η συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 95.026.211 ευρώ είναι η Εθνική συμμετοχή.

 

Όραμα
«Ισόρροπη οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας μέσω της βελτίωσης του επιχειρηματικού και επενδυτικού περιβάλλοντος, με σεβασμό στο περιβάλλον και στον πολίτη.»

 

Στόχοι

 • Η προώθηση της επιχειρηματικότητας, της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας της περιφερειακής οικονομίας.

 • Η διασφάλιση του περιβάλλοντος, της αειφορίας της ανάπτυξης και η βελτίωση της ποιότητας ζωής.

 • Η ολοκλήρωση των μεταφορικών υποδομών και δικτύων.

 • Η αναβάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού και η ενίσχυση της απασχόλησης και της κοινωνικής συνοχής.

 • Η βελτίωση της διοικητικής ικανότητας.

 • Η προώθηση της χωρικής συνοχής και συνεργασίας.

 

 

Ενδεικτικές Δράσεις


Ενίσχυση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας

 • Ανάπτυξη εργαστηριακών υποδομών ερευνητικών φορέων και ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

 • Δημιουργία μηχανισμού υποστήριξης για την αξιοποίηση του HORIZON.

 • Ενισχύσεις για προώθηση των ιδιωτικών επενδύσεων ΕΤΑΚ, των συνεργασιών και συμπράξεων, της ανάπτυξης νέων προϊόντων και της δημιουργίας clusters στους τομείς που περιλαμβάνονται στη Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3).

 

Βελτίωση της πρόσβασης, της χρήσης και της ποιότητας των τεχνολογιών των πληροφοριών και των επικοινωνιών

 • Εφαρμογές τεχνολογίας πληροφοριών και επικοινωνίας (ΤΠΕ) στη βιομηχανική και αγροτική παραγωγή, στον τουρισμό, στον πολιτισμό, στη διάθεση αγαθών και υπηρεσιών, στις εξαγωγές, στην κοινωνική και «πράσινη» οικονομία.

 • Ενισχύσεις για την προώθηση της περιφερειακής και τοπικής ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.

 • Ενισχύσεις για εφαρμογές ΤΠΕ ανάπτυξης και προβολής επωνυμίας ταυτότητας.

 

Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων

 • Ενισχύσεις για την ίδρυση και την παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών υποστήριξης σε επιχειρήσεις στους επιλεγμένους τομείς της RIS3.

 • Αξιοποίηση σχολαζουσών υποδομών για την ανάπτυξη και ολοκληρωμένη υποστήριξη νέων επιχειρήσεων για την επιχειρηματική καινοτομία και τη νεανική επιχειρηματικότητα.

 • Προώθηση επιχειρήσεων έντασης γνώσης μέσω spin-offs και spin-outs.

 • Ενισχύσεις του τεχνολογικού εκσυγχρονισμού των ΜΜΕ για την ανάπτυξη νέων προϊόντων ή υπηρεσιών ή/και για ποιοτική αναβάθμιση αυτών, καθώς και για τη διαφοροποίηση της παραγωγικής βάσης των επιχειρήσεων.

 • Οργάνωση χώρων υποδοχής παραγωγικών δραστηριοτήτων.

 • Προώθηση κοινών επενδύσεων από ΜΜΕ για κάθετη ή οριζόντια επίτευξη οικονομιών κλίμακας.

 


Υποστήριξη της μετάβασης προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε όλους τους τομείς

 • Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης δημοσίων κτιρίων.

 • Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και χρήσης φιλικότερων μορφών ενέργειας σε ιδιωτικά κτίρια, συμπληρωματικά με τη σχετική δράση του ΕΠΑΝΕΚ.

 • Προώθηση επενδύσεων μικρής τοπικής κλίμακας για την αξιοποίηση των ΑΠΕ.

 • Διαχείριση της κυκλοφορίας με ολοκληρωμένα έξυπνα συστήματα μεταφορών.

 • Διασύνδεση των μέσων μαζικής μεταφοράς με ήπιους τρόπους μεταφοράς (π.χ. πεζή, ποδήλατο).

 • Προώθηση καθαρών αστικών μεταφορών στα μεγάλα αστικά κέντρα.

 • Προώθηση ολοκληρωμένων αστικών παρεμβάσεων για την υποστήριξη της αστικής κινητικότητας.

 

Προώθηση της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, της πρόληψης και της διαχείρισης κινδύνων

 • Κατασκευή αντιπλημμυρικών έργων σε αστικές, περιαστικές, παραποτάμιες και παρόχθιες περιοχές.

 • Έργα προστασίας των ακτών και έργα επανάμμωσης και σταθεροποίησης της ακτής στις περιοχές με φαινόμενα διάβρωσης ή σε περιοχές που απειλούνται από την άνοδο της στάθμης της θάλασσας.

 • Επενδύσεις για την πρόληψη και αντιμετώπιση πυρκαγιών – εκπόνηση σχεδίων αντιπυρικής προστασίας δασών και δασικών εκτάσεων.

 • Επενδύσεις για τη διαχείριση των επιπτώσεων των σεισμών.
  Ενίσχυση των υποδομών και εξοπλισμών φορέων πολιτικής προστασίας.

 

Προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων

 • Προστασία και διαχείριση των υδάτων σε εφαρμογή της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ.

 • Έργα και δράσεις για την προστασία λιμνών, του θαλάσσιου περιβάλλοντος σύμφωνα με την Οδηγία Πλαισίου 2008/56/ΕΚ, τη διασφάλιση της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης σύμφωνα με την Οδηγία 2006/7/ΕΚ.

 • Έργα και δράσεις για την προστασία, παρακολούθηση και βελτίωση της ποιότητας των υδάτων με αξιοποίηση των ΤΠΕ.

 • Έργα προστασίας, αποκατάστασης και ανάδειξης μνημείων, αρχαιολογικών χώρων και τοπίων ιδιαίτερου φυσικού κάλλους.

 • Ενίσχυση μουσειακών υποδομών και πιστοποιήσεις αυτών.
  Προστασία και ανάδειξη της αρχιτεκτονικής και βιομηχανικής πολιτιστικής κληρονομιάς και της ιστορίας των πόλεων.

 • Δημιουργία διαδρομής ως επώνυμο τουριστικό προϊόν που θα συνδέει τα αρχαιολογικά μνημεία και αξιοθέατα σε ένα ενιαίο δίκτυο πολιτιστικού τουρισμού.

 • Αποκατάσταση στις βιομηχανικές και εξορυκτικές περιοχές.

 • Δράσεις για προστασία, αποκατάσταση και διατήρηση της βιοποικιλότητας των οικοτόπων NATURA 2000.

 • Προώθηση ειδικών σχεδίων αναπλάσεων, ανάκτησης και αξιοποίησης ελευθέρων χώρων ή/και εγκαταλελειμμένων βιομηχανικών περιοχών.

 • Προώθηση οικο-καινοτομικών μεθόδων για τη μείωση των αστικών ρύπων.

 • Συμπράξεις ερευνητικών μονάδων και επιχειρήσεων για την προώθηση σχεδίων οικο-καινοτομίας.

 • Υποστήριξη σχεδίων ανάπτυξης και εφαρμογών της οικο-καινοτομίας.

 

Προώθηση των βιώσιμων μεταφορών και άρση των προβλημάτων σε βασικές υποδομές δικτύων

 • Αναβάθμιση περιφερειακού μεταφορικού δικτύου και συνδέσεων με ΔΕΔ-Μ.

 • Αναβάθμιση επιπέδου ασφάλειας περιφερειακών οδικών μεταφορών με εξάλειψη των «μελανών» σημείων.

 • Υλοποίηση έργων για τη δημιουργία πολυτροπικών κόμβων.

 • Κατασκευή δικτύου μέσης και χαμηλής πίεσης δικτύου φυσικού αερίου για την παροχή σε αστικές και επιχειρηματικές περιοχές.

 

Προώθηση της βιώσιμης απασχόλησης υψηλής ποιότητας και υποστήριξη της κινητικότητας των εργαζομένων

 • Δημιουργία δομών για την ευαισθητοποίηση, ενθάρρυνση και την παροχή συμβουλών ίδρυσης επιχειρήσεων ή έναρξης επαγγέλματος.

 • Διενέργεια διαγωνισμών για καινοτόμες επιχειρηματικές ιδέες.
  Βράβευση και διάδοση καλών επιχειρηματικών πρακτικών και καινοτόμων επιχειρηματικών ιδεών.

 • Παροχή συμβουλών σε ΜΜΕ από ομάδες ειδικών συμβούλων επιχειρήσεων σε θέματα όπως διαχείριση καινοτομίας και τεχνολογίας, διεθνοποίηση, συνεργασία, δικτύωση, χρηματοδότηση, μάρκετινγκ, κ.α.

 • (Δια βίου) κατάρτιση και εκπαίδευση των εργαζομένων των ΜΜΕ στις νέες τεχνολογίες και στις ΤΠΕ.

 • Ενημέρωση/εκπαίδευση των επιχειρηματιών για τις αναγκαίες διορθωτικές και τεχνολογικές προσαρμογές.

 • Διασύνδεση των ερευνητικών μονάδων της περιοχής (ΕΒΕΤΑΜ /ΤΕΙ) με τις ΜΜΕ.

 • Δημιουργία Περιφερειακού Μηχανισμού καταγραφής των αναγκών της αγοράς εργασίας σε δράσεις κατάρτισης, ανάπτυξης δεξιοτήτων και έρευνας.

 

Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας - ΕΤΠΑ

 • Επέκταση και αναβάθμιση υφιστάμενων δομών και υποδομών υγείας, κυρίως των ορεινών, νησιώτικων και απομακρυσμένων περιοχών.

 • Δημιουργία νέων δομών υγείας, π.χ. για τη διαχείριση του πόνου, κέντρα αποκατάστασης και αποθεραπείας.

 • Δημιουργία Κέντρων Υγείας Αστικού Τύπου και κοινωνικά ιατρεία στα μεγάλα αστικά κέντρα της Περιφέρειας.

 • Μονάδες Ημερήσιας Νοσηλείας στις περιοχές που δεν υπάρχουν.

 • Μετανοσοκομειακοί ξενώνες σε επιλεγμένες περιοχές για τους ψυχικά ασθενείς.

 • Βελτίωση υποδομών των  Κέντρων Ψυχικής Υγείας της Περιφέρειας.

 • Υποδομές στέγασης, χώροι υγιεινής, one stop shops / Κέντρα Κοινότητας με διευρυμένες υπηρεσίες και κινητές μονάδες για ευπαθείς ομάδες, Ρομά, κλπ.

 • Κέντρα φιλοξενίας ευάλωτων ατόμων (π.χ. μεταναστών, ασυνόδευτων ανηλίκων, γυναικών θυμάτων βίας, ηλικιωμένων, αστέγων κ.α.)

 • Δημιουργία Τράπεζας Τροφίμων στην Περιφέρεια της Στ. Ελλάδας

 

Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας - ΕΚΤ

 • Ολοκληρωμένες δράσεις / παρεμβάσεις για ευπαθείς ομάδες οι οποίες μπορούν να περιλαμβάνουν πλέγμα δράσεων (συμβουλευτική, κατάρτιση, mentoring, επαγγελματικός προσανατολισμός, απασχόληση, κατάρτιση, ευαισθητοποίηση, δημοσιότητα κλπ.)

 • Παροχή υπηρεσιών φροντίδας και φιλοξενίας παιδιών (παιδικοί / βρεφικοί / βρεφονηπιακοί σταθμοί, ΚΔΑΠ, κλπ.)

 • Στοχευμένα μέτρα ενίσχυσης της διαχειριστικής ικανότητας και της ενθάρρυνσης της συμμετοχής των κοινωνικών εταίρων και της κοινωνίας των πολιτών.

 • Λειτουργία Δομών υποστήριξης ευάλωτων ομάδων (ΑΜΕΑ, ηλικιωμένοι, ρομά, κακοποιημένες γυναίκες, άνεργοι, άστεγοι, αποφυλακισμένοι, μετανάστες, κλπ.)

 • Δημιουργία και ανάπτυξη Δικτύων και Κοινωνικών Συμμαχιών για την ευαισθητοποίηση και ενημέρωση σε θέματα κοινωνικής ένταξης και ενεργού συμμετοχής στις διαδικασίες τοπικής διακυβέρνησης των περιθωριοποιημένων ομάδων.

 • Δράσεις παροχής υπηρεσιών στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας για ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού στη βάση μοναδιαίου κόστους.

 • Δημιουργία δικτύου Μονάδων Οικογενειακής Ιατρικής (Family Health Units).

 • Ενδυνάμωση των Κέντρων Υγείας στις αγροτικές περιοχές, αναδιοργάνωση των μονάδων υγείας και συντονισμός της παροχής υπηρεσιών υγείας μεταξύ της πρωτοβάθμιας και της νοσοκομειακής φροντίδας υγείας, μέσω της απόκτησης γνώσεων και ενίσχυσης των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού.

 • Λειτουργία Εθνικού Δικτύου Δομών αντιμετώπισης της φτώχειας (κοινωνικά παντοπωλεία, κοινωνικά ιατρεία, κοινωνικά φαρμακεία κλπ.)

 • Δράσεις επιμόρφωσης και κατάρτισης προσωπικού που απασχολούνται σε δομές / υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας.
  Λειτουργία Τράπεζας Τροφίμων.

 • Δράσεις ενημέρωσης και κινητοποίησης για την ανάπτυξη της κοινωνικής οικονομίας.

 • Ενίσχυση υφιστάμενων και δημιουργία νέων κοινωνικών επιχειρήσεων, όλων των μορφών που προβλέπονται από το εθνικό θεσμικό πλαίσιο της κοινωνικής οικονομίας και εγγράφονται στο μητρώο Κοινωνικής Οικονομίας.

 • Λειτουργία Περιφερειακού Μηχανισμού Στήριξης των ΚΟΙΝΣΕΠ και των φορέων της κοινωνικής οικονομίας.

 • Ολοκληρωμένες κοινωνικές παρεμβάσεις σε μειονεκτικές περιοχές, με ενίσχυση των κοινωνικών υποδομών με σκοπό την προώθηση της ενεργού ένταξης, με την προώθηση της ισότητας των ευκαιριών, της ενεργού συμμετοχής και της βελτίωσης της απασχολησιμότητας.

 

Επένδυση στην εκπαίδευση, την απόκτηση δεξιοτήτων και τη διά βίου μάθηση

 • Βελτίωση ή επέκταση υποδομών, με έμφαση στην προσχολική και στην επαγγελματική/τεχνική εκπαίδευση.

 • Προώθηση σύγχρονων συστημάτων υποστήριξης του ψηφιακού σχολείου. Οι δράσεις απευθύνονται σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης και εδικά στις δομές επαγγελματικής εκπαίδευσης.

 

Τεχνική Βοήθεια

 • Συμπληρωματικά / εξειδικευμένα συστήματα και εργαλεία οργάνωσης της διαχείρισης.

 • Πληροφόρηση και Δημοσιότητα

 • Αξιολόγηση, Μελέτες, Εμπειρογνωμοσύνες, Τεχνικοί Σύμβουλοι

 • Ενίσχυση της διαχειριστικής επάρκειας των δικαιούχων του ΠΕΠ.

 

Επισημαίνεται ότι οι παραπάνω δράσεις είναι ενδεικτικές. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να προστεθούν και άλλες που συνάδουν με τους στόχους του προγράμματος ή να μην υπάρξει πρόσκληση για κάποιες από αυτές αν επιτάσσεται κάτι τέτοιο από την εφαρμογή. Σε κάθε περίπτωση οι δικαιούχοι/ωφελούμενοι θα πρέπει να βασίζουν τις επιλογές τους στην εξειδίκευση του προγράμματος όπως αυτή θα αποτυπώνεται στις προσκλήσεις που θα εκδίδονται και θα αναρτώνται στον διαδικτυακό τόπο του προγράμματος.

 

Ποιοι μπορούν να υποβάλλουν προτάσεις – ποιοι ωφελούνται από τις χρηματοδοτούμενες δράσεις

 • Πολίτες της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας
 • Ειδικές κατηγορίες και ευπαθείς ομάδες πληθυσμού (άνεργοι, άστεγοι, μετανάστες, παλιννοστούντες, κάτοικοι ορεινών – μειονεκτικών περιοχών, άτομα με αναπηρία, Ρομά κ.α.)
 • Εθνικές, Περιφερειακές και Τοπικές Αρχές και Αναπτυξιακοί Φορείς (Αυτοδιοίκηση και φορείς της, ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού, αναπτυξιακές εταιρείες ΟΤΑ, κλπ.)
 • Ακαδημαϊκά Ιδρύματα, Ερευνητικά Κέντρα − Ινστιτούτα, Τεχνολογικοί Φορείς κ.α.
 • ΕΠΑ Στερεάς Ελλάδας
 • Επιμελητήρια, επαγγελματικές και επιστημονικές ενώσεις κ.α.
  ΚΕΚ, επαγγελματικές σχολές, ΜΚΟ κ.α.
 • Κοινωνικές Δομές, όπως Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης, Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων, οργανισμοί πρόνοιας, ειδικές εκπαιδευτικές μονάδες κ.α.
 • 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας και Μονάδες Υγείας
 • ΜΜΕ και νεοφυείς επιχειρήσεις, επιχειρηματικά και τεχνολογικά πάρκα, ενώσεις επιχειρήσεων
 • Εκπαιδευτικές μονάδες, διευθύνσεις εκπαίδευσης κ.α.
 • Τοπικές συμπράξεις και ομάδες δράσης που θα δημιουργηθούν

 

Πορεία υλοποίησης προγράμματος

Η πορεία υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος αποτυπώνεται στις ετήσιες εκθέσεις υλοποίησης που υποβάλλονται από τη Διαχειριστική Αρχή προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή όπως προβλέπεται στον Κανονισμό (ΕΚ) 1303/2013, Άρθρο 50.

Οι ετήσιες εκθέσεις υλοποίησης παρέχουν βασικές πληροφορίες για την υλοποίηση του προγράμματος και τις προτεραιότητές του, με αναφορά στα δημοσιονομικά δεδομένα, τους κοινούς δείκτες και ειδικούς δείκτες του προγράμματος και σε τιμές ποσοτικά προσδιορισμένων στόχων. Περιλαμβάνουν όμως και μια συνοπτική έκθεση του περιεχομένου τους για τους πολίτες.

Στα Σχετικά αρχεία της σελίδας αναρτώνται οι ετήσιες εκθέσεις ανά έτος και η αντίστοιχη συνοπτική ενημέρωση για τους πολίτες.

 

Αρμόδια Αρχή για τη διαχείριση του Προγράμματος

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας - Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης

URL:  www.stereaellada.gr

Τηλέφωνο: 22313  50900

e-mail: stereaellada@mou.gr

Σχετικά αρχεία

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 19/12/2016