ΠΕΠ Δυτικής Μακεδονίας 

 • Ενέργειες
 • Εκτύπωση σελίδας


Προϋπολογισμός
Συνολικός προϋπολογισμός Δημόσιας Δαπάνης: 330.737.733 ευρώ,
εκ των οποίων το ποσό των 264.590.187 ευρώ είναι η συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 66.147.546 ευρώ είναι η Εθνική συμμετοχή.

 

Όραμα
«Η συμβολή στη δημιουργία μιας διατηρήσιμης, ανταγωνιστικής, περιφερειακής οικονομίας με βιώσιμες θέσεις εργασίας, ποιοτικό περιβάλλον και κοινωνική συνοχή.»

 

Στόχοι

 • Η βελτίωση της επιχειρηματικής δραστηριότητας σε ανταγωνιστικό επίπεδο με έμφαση στην κλαδική και χωροθετημένη εξειδίκευση μέσω της στρατηγικής έξυπνης εξειδίκευσης της Περιφέρειας (RIS3).

 • Η υποστήριξη της μετάβασης προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και η προώθηση της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή.

 • Η προώθηση των βιώσιμων μεταφορών και της άρσης των προβλημάτων σε βασικές υποδομές δικτύων.

 • H διασφάλιση της κοινωνικής συνοχής και η ενίσχυση της βιώσιμης απασχόλησης.

 

Ενδεικτικές Δράσεις

Ενίσχυση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας

 • Δράσεις αναβάθμισης των υφιστάμενων και δημιουργίας νέων ερευνητικών υποδομών.

 • Δράσεις συνεργασιών και δικτύωσης μεταξύ ερευνητικών φορέων, εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων σε τομείς προτεραιότητας του σχεδίου στρατηγικής έξυπνης εξειδίκευσης της Περιφέρειας.

 • Δράσεις προώθησης της έρευνας και της καινοτομίας στις επιχειρήσεις σε τομείς προτεραιότητας του σχεδίου στρατηγικής έξυπνης εξειδίκευσης της Περιφέρειας.

 

Βελτίωση της πρόσβασης, της χρήσης και της ποιότητας των τεχνολογιών των πληροφοριών και των επικοινωνιών

 • Υπηρεσίες και εφαρμογές ηλεκτρονικής διακυβέρνησης προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις.

 • Δράσεις ανάδειξης του πολιτισμού και βελτίωσης της τουριστικής κίνησης.

 • Υπηρεσίες και εφαρμογές ηλεκτρονικής παιδείας και ηλεκτρονικού περιεχομένου.

 • Υπηρεσίες και εφαρμογές υγείας - πρόνοιας και κοινωνικής ένταξης.

 

Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων

 • Δράσεις ενίσχυσης επιχειρήσεων για την εφαρμογή καινοτομιών ή/και αποτελεσμάτων έρευνας και τεχνολογίας.

 • Δημιουργία δομών στήριξης ανταγωνιστικότητας, καινοτομίας και εξωστρέφειας επιχειρήσεων (θερμοκοιτίδα, περιφερειακή δομή ανάπτυξης της επιχειρηματικότητας).

 • Δράσεις ενίσχυσης επιχειρήσεων για δημιουργία συνεργατικών σχημάτων (clusters) και δικτύων (netwοrks) με έμφαση στους τομείς προτεραιότητας.

 • Δράσεις ενίσχυσης επιχειρήσεων και συστάδων επιχειρήσεων με εξωστρεφή προσανατολισμό με έμφαση στα τοπικά προϊόντα και τις υπηρεσίες.

 

Υποστήριξη της μετάβασης προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε όλους τους τομείς

 • Δράσεις ανάπτυξης - αναβάθμισης δικτύων τηλεθέρμανσης.

 • Δράσεις βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης των δημοσίων κτιρίων.

 • Δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης πολιτών για την εξοικονόμηση ενέργειας και τις ΑΠΕ.

 • Δράσεις δέσμευσης και αξιοποίησης του διοξειδίου του άνθρακα των ατμοηλεκτρικών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.

 

Προώθηση της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, πρόληψη και διαχείριση κινδύνων

 • Δράσεις πρόληψης, αντιμετώπισης και διαχείρισης πλημμυρικών φαινομένων.

 • Δράσεις πρόληψης, αντιμετώπισης και διαχείρισης πυρκαγιών και λοιπών κινδύνων.

 

Διαφύλαξη και προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων

 • Έργα επέκτασης και αναβάθμισης υποδομών ύδρευσης για την εξασφάλιση της επάρκειας του νερού.

 • Δράσεις βελτίωσης διαχείρισης των υδατικών πόρων σύμφωνα με το σχέδιο διαχείρισης λεκανών απορροής της Περιφέρειας.

 • Κατασκευή υποδομών διαχείρισης αστικών αποβλήτων.

 • Έργα ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας των τουριστικών προορισμών αναδεικνύοντας τοπικά πλεονεκτήματα.

 • Δράσεις σχεδίου ολοκληρωμένης τουριστικής προβολής Περιφέρειας.

 • Έργα ανάδειξης πολιτιστικής κληρονομιάς και λειτουργικής τους δικτύωσης (ανάπτυξης δικτύων θεματικών πολιτιστικών διαδρομών, εκδηλώσεων, πολιτιστικών φεστιβάλ και δημιουργίας και προβολής δικτύων προσβάσιμων προορισμών (διαδρομών, υποδομών και μέσων) τουριστικού ενδιαφέροντος για ΑμεΑ).

 • Δράσεις ενίσχυσης του εθνικού συστήματος διαχείρισης των προστατευόμενων περιοχών, αποκατάστασης, διατήρησης και αξιοποίησης της βιοποικιλότητας, συμπεριλαμβανομένων των τόπων NATURA 2000.

 • Δράσεις βελτίωσης της ποιότητας του ατμοσφαιρικού αέρα, παρακολούθησης και μείωσης του θορύβου.

 • Δράσεις περιβαλλοντικής αναβάθμισης - ανάκτησης του οικιστικού ιστού, προστασίας των ελεύθερων χώρων στα αστικά κέντρα με έμφαση στις υποβαθμισμένες περιοχές.

 • Δράσεις Χωροταξικής και Πολεοδομικής Οργάνωσης.

 

Προώθηση των βιώσιμων μεταφορών και της άρσης των προβλημάτων σε βασικές υποδομές δικτύων

 • Κατασκευή τμημάτων καθέτου άξονα Εγνατίας οδού «Νίκη Φλώρινας - Κοζάνη - όρια Ν. Λάρισας».

 • Έργα λειτουργικής αναβάθμισης και οδικής ασφάλειας του ενδοπεριφερειακού οδικού δικτύου και διασύνδεσης με τους κάθετους άξονες και την Εγνατία οδό.

 

Προώθηση της διατηρήσιμης και ποιοτικής απασχόλησης και υποστήριξη της κινητικότητας του εργατικού δυναμικού

 • Δράσεις δημιουργίας μόνιμων θέσεων εργασίας μέσω ολοκληρωμένου πλέγματος δράσεων για την απασχόληση με έμφαση στους τομείς έξυπνης εξειδίκευσης της Περιφέρειας.

 • Δράσεις ένταξης των ανέργων στην αγορά εργασίας με ενίσχυση της καινοτομικής και επιχειρηματικής κουλτούρας.

 • Δράσεις ενθάρρυνσης της επιχειρηματικότητας και της αυτοαπασχόλησης με έμφαση στους τομείς της στρατηγικής έξυπνης εξειδίκευσης της Περιφέρειας. 

 

Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας και κάθε διάκρισης (ΕΤΠΑ)

 • Δράσεις επέκτασης και αναβάθμισης υποδομών Α'θμιας και Β'θμιας υγείας.

 • Δράσεις ανάπτυξης εξειδικευμένων δομών υγείας και κοινωνικών υποδομών.

 • Δράσεις βελτίωσης της προσβασιμότητας των ΑμεΑ.

 

Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας και κάθε διάκρισης (ΕΚΤ)

 • Δράσεις ενίσχυσης της πρόσβασης των μειονεκτούντων ατόμων στην αγορά εργασίας (στοχευμένα προγράμματα κατάρτισης συνδεδεμένα με πρακτική άσκηση σε κλάδους αιχμής της οικονομίας της Περιφέρειας, δράσεις τύπου Νέων Θέσεων Εργασίας, δράσεις ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας και της αυτοαπασχόλησης μέσω ολοκληρωμένων προγραμμάτων συμβουλευτικής υποστήριξης και δομών επιχειρηματικής καθοδήγησης, δράσεις απόκτησης γνώσεων σε βασικές δεξιότητες πληροφορικής καθώς και μαθήματα αλφαβητισμού με στόχο την ένταξη στην αγορά εργασίας, παροχή υπηρεσιών φροντίδας και φιλοξενίας παιδιών (παιδικοί / βρεφικοί / βρεφονηπιακοί σταθμοί, ΚΔΑΠ, κλπ.)

 • Δράσεις υποστήριξης ατόμων με αναπηρία (Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης για παιδιά και εφήβους με νοητική υστέρηση ή/και αναπηρίες, Βρεφονηπιακοί Σταθμοί Ολοκληρωμένης Φροντίδας, Κέντρα Διημέρευσης ατόμων με αναπηρία, δικτύωση και κοινωνική εκπροσώπηση των ΑμεΑ, συμβουλευτική και ψυχολογική υποστήριξη, εξατομικευμένη επαγγελματική συμβουλευτική και κατάρτιση για την προώθηση στην αγορά εργασίας, ευαισθητοποίηση και πληροφόρηση της κοινωνίας και των επιχειρήσεων για θέματα διακρίσεων και πρόσβασης στην αγορά εργασίας, εξειδικευμένη εκπαιδευτική υποστήριξη για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, ανάπτυξη προγραμμάτων υποστήριξης των ατόμων με ψυχική αναπηρία (λειτουργία ξενώνων, προστατευμένα διαμερίσματα κ.α.)

 • Δράσεις αντιμετώπισης των επιπτώσεων της κοινωνικο-οικονομικής κρίσης για Ευπαθείς Ομάδες (Health Safety Net).

 • Δράσεις Κοινωνικής Φροντίδας και Προστασίας για τα μειονεκτούντα άτομα.

 • Δράσεις οικονομικής υποστήριξης ευάλωτων ομάδων για τη δημιουργία και λειτουργία κοινωνικών επιχειρήσεων.

 

Επένδυση στην εκπαίδευση, την κατάρτιση και την επαγγελματική κατάρτιση για την απόκτηση δεξιοτήτων και τη διά βίου μάθηση

 • Δημιουργία Πανεπιστημιούπολης Δυτικής Μακεδονίας και ανάπτυξη/αναβάθμιση υποδομών Γ’θμιας εκπαίδευσης.

 • Δράσεις ανάπτυξης και αναβάθμισης υποδομών σχολικής εκπαίδευσης και προσχολικής εκπαίδευσης και δράσεις για τον περιορισμό της σχολικής διαρροής.

 

Τεχνική Βοήθεια

 • Δράσεις προετοιμασίας, εφαρμογής, παρακολούθησης, επιθεώρησης του προγράμματος.

 • Δράσεις ενίσχυσης της διαχειριστικής επάρκειας των δικαιούχων.

 • Δράσεις αξιολόγησης και εκπόνησης μελετών προετοιμασίας  δράσεων του προγράμματος.

 • Δράσεις πληροφόρησης και δημοσιοποίησης του προγράμματος.

 

Επισημαίνεται ότι οι παραπάνω δράσεις είναι ενδεικτικές. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να προστεθούν και άλλες που συνάδουν με τους στόχους του προγράμματος ή να μην υπάρξει πρόσκληση για κάποιες από αυτές αν επιτάσσεται κάτι τέτοιο από την εφαρμογή. Σε κάθε περίπτωση οι δικαιούχοι/ωφελούμενοι θα πρέπει να βασίζουν τις επιλογές τους στην εξειδίκευση του προγράμματος όπως αυτή θα αποτυπώνεται στις προσκλήσεις που θα εκδίδονται και θα αναρτώνται στον διαδικτυακό τόπο του προγράμματος.


 

Ποιοι μπορούν να υποβάλλουν προτάσεις – ποιοι ωφελούνται από τις χρηματοδοτούμενες δράσεις

 • Εθνικές, Περιφερειακές και Τοπικές Αρχές και Αναπτυξιακοί Φορείς (Αυτοδιοίκηση και φορείς της, ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού, Επιχειρήσεις Αυτοδιοίκησης, κλπ.)
 • Ακαδημαϊκά Ιδρύματα, Ερευνητικά Κέντρα − Ινστιτούτα, Τεχνολογικοί Φορείς και Πανεπιστημιακά Ιδρύματα
 • 3η Υγειονομική Περιφέρεια Μακεδονίας - Θράκης και Νοσοκομεία ΠΔΜ
 • ΜΜΕ και νεοφυείς επιχειρήσεις
 • Κάτοικοι της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας
 • Ειδικές κατηγορίες και ευπαθείς ομάδες πληθυσμού (μετανάστες, παλιννοστούντες, κάτοικοι ορεινών – μειονεκτικών περιοχών, άτομα με αναπηρία, κ.α.)

 

Πορεία υλοποίησης προγράμματος

Η πορεία υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος αποτυπώνεται στις ετήσιες εκθέσεις υλοποίησης που υποβάλλονται από τη Διαχειριστική Αρχή προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή όπως προβλέπεται στον Κανονισμό (ΕΚ) 1303/2013 Άρθρο 50.

Οι ετήσιες εκθέσεις υλοποίησης παρέχουν βασικές πληροφορίες για την υλοποίηση του προγράμματος και τις προτεραιότητες του με αναφορά στα δημοσιονομικά δεδομένα, τους κοινούς δείκτες και ειδικούς δείκτες του προγράμματος και σε τιμές ποσοτικά προσδιορισμένων στόχων. Περιλαμβάνουν όμως και μια συνοπτική έκθεση του περιεχομένου τους για τους πολίτες.

Στα Σχετικά αρχεία της σελίδας αναρτώνται οι ετήσιες εκθέσεις ανά έτος και η αντίστοιχη συνοπτική ενημέρωση για τους πολίτες.

 

Αρμόδια Αρχή για τη διαχείριση του Προγράμματος

Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας - Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης

URL: www.pepdym.gr

Τηλέφωνο: 2461 350900

e-mail: dapepdm@mou.gr

 

Σχετικά αρχεία

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 19/12/2016