Έργα ΕΣΠΑ

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων Διοικητικής Δικαιοσύνης

Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων Διοικητικής Δικαιοσύνης

Το Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων Διοικητικής Δικαιοσύνης είναι το νέο πληροφοριακό σύστημα που είναι σχεδιασμένο να εξυπηρετήσει το σύνολο των Διοικητικών Δικαστηρίων της χώρας, δηλαδή των 9 Διοικητικών Εφετείων και των 30 Διοικητικών Πρωτοδικείων. Η λειτουργία του νέου πληροφοριακού συστήματος προσφέρει αίσθημα ασφάλειας και αξιοπιστίας προς τους πολίτες με τη δυνατότητα παρακολούθησης και άμεσης ενημέρωσης της πορείας των υποθέσεών τους, τη δυνατότητα on-line κατάθεσης αιτήσεων για έκδοση πιστοποιητικών καθώς και την ηλεκτρονική αίτηση για χρήση ενδίκων βοηθημάτων προς τα Διοικητικά Δικαστήρια και το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους, την επιτάχυνση στην απονομή της Δικαιοσύνης με τη συμβολή στην ταχεία εκτέλεση του έργου των Διοικητικών Δικαστηρίων (Πρωτοδικεία, Εφετεία) και του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους όλης της χώρας, συμπεριλαμβανομένων και των δικαστικών υπάλληλων και λειτουργών και του Υπουργείου Δικαιοσύνης, μέσω ενός κεντρικού συστήματος Διαχείρισης Υποθέσεων και με τον εμπλουτισμό με τις νέες δυνατότητες, άμεσης on-line κοινοποίησης δικαστικών αποφάσεων προς τους πολίτες, τις εμπλεκόμενες δημόσιες υπηρεσίες και νομικά πρόσωπα, καθώς και με δυνατότητες ηλεκτρονικής χορήγησης πιστοποιητικών, διακίνησης εγγράφων, παροχής στατιστικών στοιχείων και διοικητικών πληροφοριών προς τα ειδικά κοινά/αποδέκτες των υπηρεσιών, την υποστήριξη του έργου των δικαστικών λειτουργών με την δυνατότητα άμεσης διαδικτυακής πρόσβασης στην νομολογία, μέσω του ενιαίου συστήματος Διαχείρισης Νομολογίας των Διοικητικών Δικαστηρίων της χώρας, με παράλληλη θέσπιση «Εθνικού Αριθμού Υπόθεσης», τη συνδρομή στο έργο της Δημόσιας Διοίκησης με νέες δυνατότητες διαλειτουγικότητας με τα πληροφοριακά συστήματα του Υπουργείου Δικαιοσύνης, του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, των Διοικητικών Δικαστηρίων και τα συστήματα συναρμόδιων Φορέων των Δημόσιας Διοίκησης και άλλων Οργανισμών, την στήριξη του έργου των δικηγόρων και των Δικηγορικών Συλλόγων με την ηλεκτρονική παρακολούθηση της πορείας των υποθέσεων των πελατών τους και με τη δυνατότητα ηλεκτρονικής κατάθεσης ενδίκων μέσων και βοηθημάτων.

Οφέλη: Μείωση του γραφειοκρατικού κόστους, αναβάθμιση της ποιότητας των εξωστρεφών υπηρεσιών της Διοικητικής Δικαιοσύνης προς τους πολίτες, βελτίωση της οργάνωσης και λειτουργίας του δικαστικού συστήματος της Διοικητικής Δικαιοσύνης, αύξηση της διαφάνειας στην λειτουργία του δικαστικού συστήματος, αύξηση της παραγωγικότητας, αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας του Δημοσίου Τομέα με την βελτίωση της συνεργασίας με άλλους φορείς της Δημόσιας Διοίκησης, μείωση του λειτουργικού κόστους του δικαστικού συστήματος, μείωση του κόστους υποδομών με οικονομίες κλίμακας στην εισαγωγή αναβαθμίσεων και τροποποιήσεων, μείωση του διαχειριστικού φόρτου για την επίλυση δυσλειτουργιών και τη διαχείριση του συστήματος.

 

Προϋπολογισμός: €3.639.900

 

Προγραμματική περίοδος

  • ΕΣΠΑ 2007-2013

Επιχειρησιακό πρόγραμμα

  • ΕΠ "Ψηφιακή Σύγκλιση"

Ταμεία συγχρηματοδότησης

  • Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)

Περιοχή εφαρμογής

  • Όλη η Ελλάδα

Τομέας ενδιαφέροντος

  • Δημόσια Διοίκηση
Πληροφορίες - Στοιχεία επικοινωνίας

Φορέας υλοποίησης: Συμβούλιο της Επικρατείας

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 18/9/2017