Διαγωνισμοί ΓΓΔΕ ΕΣΠΑ

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Ματαίωση και επαναπροκήρυξη της υπ’ αριθμ. 98359/13-09-2017 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή αναδόχου αναφορικά με την προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, τηλεομοιότυπου και εξωτερικών σκληρών δίσκων

Έχει λήξει

Η Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού της Εφαρμογής (ΕΥΣΕ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, προσκαλεί τους ενδιαφερομένους να καταθέσουν προσφορές για την προμήθεια προσωπικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (H/Y), τηλεομοιότυπου (fax) και εξωτερικών σκληρών δίσκων (HD), με βάση όσα αναλυτικά αναφέρονται στην παρούσα Πρόσκληση και ειδικότερα στο Παράρτημα Α΄αυτής.

Η επιλογή θα γίνει σύμφωνα με τους όρους που περιλαμβάνονται στο επισυναπτόμενο τεύχος πρόσκλησης.

Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται μέχρι του ποσού των 13.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% και θα βαρύνει τις πιστώσεις του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Τεχνική Βοήθεια 2014-2020» και συγκεκριμένα του έργου με κωδικό ΟΠΣ 5006144 και τίτλο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΥΣΕ» που έχει εγγραφεί στο ΠΔΕ στην ΣΑΕ Ε5191 με ενάριθμο 2017ΣΕ51910008.

Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι πρέπει να υποβάλουν τις προσφορές τους στο Πρωτόκολλο της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού της Εφαρμογής (Νίκης 10, Τ.Κ. 105 63, Αθήνα, 6ος όροφος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα πρόσκληση το αργότερο μέχρι την 08/11/2017, ημέρα Τετάρτη, και ώρα 11:00 π.μ. Περαιτέρω υποχρεώσεις των αναδόχων καθορίζονται από την αναθέτουσα αρχή και προσδιορίζονται στο επισυναπτόμενο τεύχος πρόσκλησης.

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας υποβολής προσφορών, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς.

Ημερομηνία δημοσίευσης

23/10/2017

Κατηγορία διαγωνισμού

Προμήθεια

Προϋπολογισμός

13.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%

Διάρκεια έργου

30 ημέρες από την απόφαση ανάθεσης του έργου

Ημερομηνίες υποβολής προσφορών

8/11/2017 11:00

Τόπος υποβολής προσφορών

Πρωτόκολλο της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού της Εφαρμογής, Νίκης 10, 105 63 Αθήνα, 6ος όροφος

Πληροφορίες - Στοιχεία επικοινωνίας
Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού της Εφαρμογής (ΕΥΣΕ)
Διεύθυνση
Νίκης 10, Αθήνα, 105 63
Τηλ
210 3332546, 3332577
Φαξ
210 3332731
E-mail
Url

Σχετικά αρχεία

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 23/10/2017