Τα νέα του ΕΣΠΑ

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για την «Υποστήριξη μέτρων ενημέρωσης σχετικά με την πολιτική συνοχής της ΕΕ»

27/4/2018

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιδιώκει να επιλέξει δυνητικούς δικαιούχους για την υλοποίηση ορισμένων μέτρων ενημέρωσης που συγχρηματοδοτούνται από την ΕΕ. Ο κύριος στόχος είναι η παροχή υποστήριξης για την παραγωγή και τη διάδοση πληροφοριών και περιεχομένου που συνδέονται με την πολιτική συνοχής της ΕΕ, με παράλληλο σεβασμό προς την πλήρη συντακτική ανεξαρτησία των εμπλεκόμενων φορέων.

Οι επιλέξιμοι αιτούντες (επικεφαλής αιτών και συναιτούντες, καθώς και τυχόν συνδεδεμένες οντότητες) πρέπει να είναι νομικές οντότητες που έχουν συσταθεί και εγγραφεί σε κράτος μέλος της ΕΕ. Παραδείγματα επιλέξιμων αιτούντων είναι οι εξής:

  • Οργανισμοί μέσων μαζικής ενημέρωσης / ειδησεογραφικά πρακτορεία (τηλεόραση, ραδιόφωνο, γραπτός Τύπος, ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης, νέα μέσα ενημέρωσης, συνδυασμός διάφορων μέσων ενημέρωσης)
  • Μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί
  • Πανεπιστήμια και εκπαιδευτικά ιδρύματα
  • Ερευνητικά κέντρα και ομάδες προβληματισμού (think-tanks)
  • Οργανώσεις ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος
  • Ιδιωτικοί φορείς
  • Δημόσιες αρχές (εθνικές, περιφερειακές και τοπικές), με εξαίρεση τις αρχές που είναι επιφορτισμένες με την εφαρμογή της πολιτικής για τη συνοχή, σύμφωνα με το άρθρο 123 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013.

Ο συνολικός προϋπολογισμός που προορίζεται για τη συγχρηματοδότηση των μέτρων ενημέρωσης στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης ανέρχεται σε 5.000.000 ευρώ. Το ποσό της επιχορήγησης θα είναι τουλάχιστον 70.000 EUR και έως 300.000 ευρώ. Η επιχορήγηση της ΕΕ θα λάβει τη μορφή επιστροφής σε ποσοστό έως 80 % των πραγματικών επιλέξιμων δαπανών της δράσης. Οι αιτούντες πρέπει να εξασφαλίσουν τη συγχρηματοδότηση του υπόλοιπου ποσού από ίδιους πόρους τους.

Η Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα να μη χορηγήσει όλους τους διαθέσιμους χρηματοδοτικούς πόρους.

Η μέγιστη διάρκεια του σχεδίου είναι 12 μήνες.

Περισσότερες πληροφορίες στο αναλυτικό τεύχος της Πρόσκλησης.

Τα έντυπα για την υποβολή αίτησης, καθώς και πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με την πρόσκληση υποβολής προτάσεων βρίσκονται στις οδηγίες για τους αιτούντες, στη διεύθυνση: http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/funding-opportunities/calls-for-proposal/

Σχετικά αρχεία

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 7/5/2018