Προγράμματα - Προσκλήσεις

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Σύνταξη προσωρινών κτηματολογικών υποβάθρων και δημιουργία της κτηματογραφικής βάσης δεδομένων ανάρτησης σε περιοχές της τέταρτης γενιάς κτηματογραφήσεων

Έχει λήξει

Σύνταξη των προσωρινών κτηματολογικών υποβάθρων (δηλαδή, των ψηφιακών χαρτών που απεικονίζουν τα προσωρινά όρια των ακινήτων και τους «φερόμενους» σε αυτά ιδιοκτήτες) σε συγκεκριμένες περιοχές της χώρας και, εν συνεχεία, στη δημιουργία της κτηματογραφικής βάσης δεδομένων της ανάρτησης στις περιοχές αυτές, δηλαδή, της ψηφιακής βάσης δεδομένων που περιέχει τη χαρτογραφική απεικόνιση των ακινήτων και τα δικαιώματα επί αυτών, όπως αυτά έχουν προκύψει από την επεξεργασία των δηλώσεων που υποβλήθηκαν από τους ιδιοκτήτες ακινήτων και άλλους δικαιούχους εμπράγματων ή άλλων εγγραπτέων δικαιωμάτων.

 

Σε ποιους απευθύνεται

Εθνικό Κτηματολόγιο και Χαρτογράφηση ΑΕ

Περίοδος υποβολής

από 8/12/2017 έως 31/1/2018

Ο υποψήφιος δικαιούχος υποβάλλει την πρότασή του και τα απαιτούμενα συνοδευτικά έγγραφα και δικαιολογητικά αποκλειστικά μέσω του ΟΠΣ. Τα συνοδευτικά έγγραφα, συμπεριλαμβανομένης της ανάλυσης των καθαρών εσόδων, εφόσον απαιτείται, υποβάλλονται σε μορφή αρχείου τύπου pdf. Σε περιπτώσεις εγγράφων, για τα οποία δεν είναι τεχνικά εφικτή η ηλεκτρονική υποβολή (π.χ. χάρτες, σχέδια, κλπ) ο δικαιούχος υποχρεούται να τα αποστείλει στην ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ, ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 56, ΑΘΗΝΑ 115 27 τις ώρες 09:00 έως 16:00, συνημμένα στην υπογεγραμμένη αίτηση χρηματοδότησης.

Περιοχή εφαρμογής

Όλη η Ελλάδα

Όροι και προϋποθέσεις

Η ηλεκτρονική πρόταση στο ΟΠΣ, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της αίτησης χρηματοδότησης περιλαμβάνει ...

Προϋπολογισμός

€ 83.704.921,98

Σχετικά αρχεία

Πληροφορίες - Στοιχεία επικοινωνίας
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία
Ηλεκτρονική διεύθυνση
Διεύθυνση
Λεωφ. Μεσογείων 56, 115 27 Αθήνα
Τηλ
801 11 36300
Φαξ
210 7473666

Ελένη Κρητικού

213 1503641
 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης


Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 1/2/2018

Περιοχή μελών