Προγράμματα - Προσκλήσεις

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Ανάπτυξη δεξιοτήτων εργαζομένων στον τουρισμό και στη μεταποίηση στην Περιφέρεια Πελοποννήαου

Έχει λήξει

Επαγγελματική κατάρτιση του εργαζόμενου ανθρώπινου δυναμικού σε τουλάχιστον 350 πολύ μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) στους τομείς της μεταποίησης και του τουρισμού της Περιφέρειας Πελοποννήσου, σε εξειδικευμένα αντικείμενα που θα προσδιορισθούν ειδικά για το σκοπό αυτό, προκειμένου να αποκτήσουν τα κατάλληλα προσόντα και δεξιότητες, σύμφωνα με τις ανάγκες προσαρμογής των εργαζομένων σε επιχειρήσεις στα δεδομένα και στις προοπτικές του οικονομικού/ παραγωγικού περιβάλλοντος και σύμφωνα με την RIS3 της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Σε ποιους απευθύνεται

Θεσμικοί Κοινωνικοί Εταίροι και συγκεκριμένα οι θεσμικοί Κοινωνικοί Εταίροι (ΓΣΕΕ, ΣΕΒ, ΕΣΕΕ, ΓΣΕΒΕΕ, ΣΕΤΕ) ή/και επιστημονικοί φορείς τους, που εκπροσωπούν εργαζόμενους ή/και πολύ μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) στους τομείς της μεταποίησης και του τουρισμού, μεμονωμένα ή σε σύμπραξη, είτε μεταξύ τους, είτε και με φορέα που θα επιλέξουν ως καταλληλότερο, με γνώμονα την αποτελεσματικότητα υλοποίησης της δράσης.

Περίοδος υποβολής

από 13/12/2017 έως 31/1/2018

Ο υποψήφιος δικαιούχος υποβάλλει την πρότασή του και τα απαιτούμενα συνοδευτικά έγγραφα και δικαιολογητικά αποκλειστικά μέσω του ΟΠΣ. Τα συνοδευτικά έγγραφα, συμπεριλαμβανομένης της ανάλυσης των καθαρών εσόδων, εφόσον απαιτείται, υποβάλλονται σε μορφή αρχείου τύπου pdf.

Περιοχή εφαρμογής

Περιφέρεια Πελοποννήσου

Όροι και προϋποθέσεις

Η ηλεκτρονική πρόταση στο ΟΠΣ, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της αίτησης χρηματοδότησης περιλαμβάνει ...

Προϋπολογισμός

€ 3.174.600

Σχετικά αρχεία

Πληροφορίες - Στοιχεία επικοινωνίας
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Πελοποννήσου
Ηλεκτρονική διεύθυνση
Διεύθυνση
Τέρμα Ερυθρού Σταυρού, 221 00 Τρίπολη
Τηλ
2713 601300
Φαξ
2710 234711

Σταματίνα Ξύγκου

2713 601387
 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης


Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 1/2/2018

Περιοχή μελών