Προγράμματα - Προσκλήσεις

 • Ενέργειες
 • Εκτύπωση σελίδας

Ανάπτυξη καινοτόμου εκτεταμένου Συστήματος Εποπτείας Φάσματος για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας μέσω του τομέα ηλεκτρονικών επικοινωνιών

Έχει λήξει

Ανάπτυξη καινοτόμου εκτεταμένου Συστήματος Εποπτείας Φάσματος για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας μέσω του τομέα ηλεκτρονικών επικοινωνιών (ΣΕΦΕ):

 • Σταθεροί και Κινητοί Σταθμοί Εποπτείας.
 • Μεταφερόμενα Συστήματα Ραδιογωνιομέτρησης.
 • Φορητοί Δέκτες Εποπτείας.
 • Φορητοί Φασματικοί Αναλυτές.
 • Τηλεκατευθυνόμενα Πτητικά Μέσα (drone) με Εξοπλισμό Εποπτείας.
 • Σταθερός Σταθμός Ραδιογωνιομέτρησης εκπομπών HF.
 • Σύστημα μέτρησης Ποιότητας Υπηρεσίας Ψηφιακής Επίγειας Τηλεόρασης (DTV) και Υπηρεσίας Ψηφιακού Ραδιοφώνου.
 • Ασύρματο Δίκτυο Επικοινωνίας Φωνής για την κάλυψη αναγκών Εποπτείας Φάσματος.
 • Ασύρματο Δίκτυο Δεδομένων για την ασφαλή διασύνδεση των Σταθμών Εποπτείας.

Ολοκληρωμένο πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Φάσματος ραδιοσυχνοτήτων με ενσωματωμένη πλατφόρμα ηλεκτρονικής υποβολής αιτημάτων (ΣΔΦ).

To φάσμα ραδιοσυχνοτήτων χρησιμοποιείται για την ανάπτυξη δικτύων παροχής υπηρεσιών στο κοινό, αλλά και για κλειστά δίκτυα που καλύπτουν τις ανάγκες επικοινωνίας των επιχειρήσεων. Τα δίκτυα που αναπτύσσονται αφορούν σε διαφορετικές, κατά ITU (International Telecommunication Union), υπηρεσίες ραδιοεπικοινωνίας, που ενδεικτικά είναι οι: Σταθερή Υπηρεσία, Κινητή Υπηρεσία, Δορυφορική Υπηρεσία και Υπηρεσία Ευρυεκπομπής. Χρήστες του φάσματος είναι πρωταρχικά οι επιχειρήσεις (όπως πάροχοι δικτύων κινητών και σταθερών επικοινωνιών, πάροχοι δορυφορικών επικοινωνιών, τηλεοπτικοί σταθμοί, ραδιοφωνικοί σταθμοί, εταιρείες ραδιοταξί, εταιρείες υπηρεσιών φύλαξης, κλπ.) και ως πελάτες των τηλεπικοινωνιακών παρόχων το σύνολο των επιχειρήσεων και πολιτών.

Οι επιχειρήσεις στον τομέα ηλεκτρονικών επικοινωνιών που χρησιμοποιούν το φάσμα για την παροχή πρόσβασης σε (ευρυζωνικά) δίκτυα και υπηρεσίες απαιτούν την απουσία παρεμβολών στις συχνότητες που τους έχουν εκχωρηθεί, ώστε να προχωρήσουν σε αποδοτική (απρόσκοπτη και αδιάλειπτη) αξιοποίηση τους. Επίσης, το νέο θεσμικό πλαίσιο για την ψηφιακή τηλεοπτική και ραδιοφωνική ευρυεκπομπή δημιουργεί σαφείς ανάγκες για αποτελεσματική εποπτεία του φάσματος για την τήρηση της νομιμότητας και την διασφάλιση του δημόσιου συμφέροντος.

Σε ποιους απευθύνεται

Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ)

Περίοδος υποβολής

από 16/2/2018 έως 15/6/2018 (ώρα 16:00)

Η πρόταση υποβάλλεται στο ΟΠΣ ΕΣΠΑ από τον νόμιμο εκπρόσωπο του Δικαιούχου ή του κύριου Δικαιούχου (στην περίπτωση υλοποίησης της πρότασης έργου (πράξης) από πολλαπλούς Δικαιούχους) (ατομικός λογαριασμός χρήστη του νόμιμου εκπροσώπου). Ο Δικαιούχος μετά την επιτυχή υποβολή της πρότασης ενημερώνεται σχετικά μέσω του ΟΠΣ ΕΣΠΑ. Σε περιπτώσεις εγγράφων, για τα οποία δεν είναι τεχνικά εφικτή η ηλεκτρονική επισύναψη/υποβολή (π.χ. χάρτες, σχέδια, κλπ), ο δικαιούχος υποχρεούται να τα αποστείλει στην ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ στη διεύθυνση ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 56, ΑΘΗΝΑ 115 27 εντός 10 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της πρότασης από τον Δικαιούχο.

Πριν τη λήξη της προθεσμίας υποβολής προτάσεων, επιτρέπεται η επανυποβολή νέας πρότασης κατόπιν ακύρωσης της αρχικής πρότασης. Η πρόταση αξιολογείται βάσει της τελευταίας επιτυχούς/έγκυρης υποβολής.

Η περίοδος υποβολής των προτάσεων δύναται να λήξει σε χρόνο ενωρίτερο της ανωτέρω προσδιοριζόμενης ημερομηνίας, σε περίπτωση εξάντλησης της προς διάθεση συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης της παρούσας πρόσκλησης.

Περιοχή εφαρμογής

Όλη η Ελλάδα

Όροι και προϋποθέσεις

Αναπόσπαστο στοιχείο της πρότασης αποτελούν τα παρακάτω δικαιολογητικά/έγγραφα: Τεχνικό Δελτίο Πράξης Στοιχεία ...

Προϋπολογισμός

€ 30.000.000

Πληροφορίες - Στοιχεία επικοινωνίας
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία
Ηλεκτρονική διεύθυνση
Διεύθυνση
Λεωφ. Μεσογείων 56, 115 27 Αθήνα
Τηλ
801 11 36300
Φαξ
210 7473666

Ελένη Ζώγγου

213 1503784
  

Ελένη Κρητικού

213 1503641
 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης


Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 16/6/2018

Περιοχή μελών