Προγράμματα - Προσκλήσεις

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Ανάπτυξη καινοτόμου εκτεταμένου συστήματος εποπτείας φάσματος για την ενίσχυση της ψηφιακής οικονομίας και επιχειρηματικότητας

Ανάπτυξη και λειτουργία ενός τεχνολογικά καινοτόμου, σύγχρονου και γεωγραφικά εκτεταμένου συστήματος εποπτείας φάσματος ραδιοσυχνοτήτων, το οποίο θα ανταποκρίνεται πλήρως στις υφιστάμενες, αλλά και αναμενόμενες απαιτήσεις στήριξης και προώθησης της ψηφιακής οικονομίας και επιχειρηματικότητας.

To φάσμα ραδιοσυχνοτήτων χρησιμοποιείται για την ανάπτυξη δικτύων παροχής υπηρεσιών στο κοινό, αλλά και για κλειστά δίκτυα που καλύπτουν τις ανάγκες επικοινωνίας των επιχειρήσεων. Τα δίκτυα που αναπτύσσονται αφορούν σε διαφορετικές, κατά ITU (International Telecommunication Union), υπηρεσίες ραδιοεπικοινωνίας, που ενδεικτικά είναι οι: Σταθερή Υπηρεσία, Κινητή Υπηρεσία, Δορυφορική Υπηρεσία και Υπηρεσία Ευρυεκπομπής. Χρήστες του φάσματος είναι πρωταρχικά οι επιχειρήσεις (όπως πάροχοι δικτύων κινητών και σταθερών επικοινωνιών, πάροχοι δορυφορικών επικοινωνιών, τηλεοπτικοί σταθμοί, ραδιοφωνικοί σταθμοί, εταιρείες ραδιοταξί, εταιρείες υπηρεσιών φύλαξης, κλπ.) και ως πελάτες των τηλεπικοινωνιακών παρόχων το σύνολο των επιχειρήσεων και πολιτών.

Ενέργειες προμήθειας και εγκατάστασης εξοπλισμού, προμήθειας λογισμικού διαχείρισης εξοπλισμού και αναβάθμισης λογισμικού, για: Σταθερούς Σταθμούς Εποπτείας (ΣΣΕ), Κινητούς Σταθμούς Εποπτείας (ΚΣΕ), Φορητό Εξοπλισμό, Φορητούς Φασματικούς Αναλυτές (ΦΦΑ), Αναβάθμιση των υφιστάμενων δομών Σταθερών και Κινητών Σταθμών Εποπτείας, Σταθερό Σταθμό Ραδιογωνιομέτρησης HF (ΣΣΡHF), Δίκτυο μέτρησης Ποιότητας Υπηρεσίας Ψηφιακής Επίγειας Τηλεόρασης (DTV), Ασύρματο Δίκτυο Επικοινωνίας για την κάλυψη αναγκών Εποπτείας Φάσματος.

Σε ποιους απευθύνεται

Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ)

Περίοδος υποβολής

από 15/2/2018 έως 30/4/2018

Ο υποψήφιος δικαιούχος υποβάλλει την πρότασή του και τα απαιτούμενα συνοδευτικά έγγραφα και δικαιολογητικά αποκλειστικά μέσω του ΟΠΣ. Τα συνοδευτικά έγγραφα, συμπεριλαμβανομένης της ανάλυσης των καθαρών εσόδων, εφόσον απαιτείται, υποβάλλονται σε μορφή αρχείου τύπου pdf. Σε περιπτώσεις εγγράφων, για τα οποία δεν είναι τεχνικά εφικτή η ηλεκτρονική υποβολή (π.χ. χάρτες, σχέδια, κλπ.) ο δικαιούχος υποχρεούται να τα αποστείλει στην ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 56, ΑΘΗΝΑ 115 27 τις ώρες 09:00 έως 16:00, συνημμένα στην υπογεγραμμένη αίτηση χρηματοδότησης.

Περιοχή εφαρμογής

Όλη η Ελλάδα

Όροι και προϋποθέσεις

Η ηλεκτρονική πρόταση στο ΟΠΣ, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της αίτησης χρηματοδότησης περιλαμβάνει ...

Προϋπολογισμός

€ 30.000.000

Σχετικά αρχεία

Πληροφορίες - Στοιχεία επικοινωνίας
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία
Ηλεκτρονική διεύθυνση
Διεύθυνση
Λεωφ. Μεσογείων 56, 115 27 Αθήνα
Τηλ
801 11 36300
Φαξ
210 7473666

Ελένη Ζώγγου

213 1503784
  

Ελένη Κρητικού

213 1503641
 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης


Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 20/2/2018