Προγράμματα - Προσκλήσεις

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Ενίσχυση φορέων για ανάπτυξη υποδομών και υπηρεσιών ηλεκτρονικής υγείας στις απομακρυσμένες περιοχές των μεγάλων νησιών και στα μικρά νησιά της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου

Έχει λήξει

Ηλεκτρονική διασύνδεση των μονάδων Α' βάθμιας υγείας (κυρίως των μικρών και απομακρυσμένων νησιών) με τις μονάδες της Β' βάθμιας υγείας των μεγάλων νησιών της Περιφέρειας. Εγκατάσταση του απαραίτητου εξοπλισμού και λογισμικού και περιορισμένης έκτασης δράσεις προετοιμασίας των χώρων υποδοχής των μονάδων. Επέκταση του Εθνικού Δικτύου Τηλεϊατρικής (ΕΔΙΤ) στα νησιά της Περιφέρειας με την εγκατάσταση 6 νέων Σταθμών στα παρακάτω σημεία: ΠΠΙ Αγ. Ευστρατίου, ΠΠΙ Βροντάδου, ΚΥ Μυτιλήνης, ΠΠΙ Ψαρών, ΠΠΙ Θύμαινας, ΠΠΙ Βολισσού. Επίσης θα υλοποιηθεί ηλεκτρονικό σύστημα κατ΄οίκον παρακολούθησης ασθενών με χρόνια νοσήματα από τις οικίες μονάδες υγείας και τα Νοσοκομεία υποστήριξης του Δικτύου.

Σε ποιους απευθύνεται

2η Υγειονομική Περιφέρεια Πειραιώς & Αιγαίου

Περίοδος υποβολής

από 1/4/2018 έως 16/7/2018

Ο υποψήφιος δικαιούχος υποβάλλει την πρότασή του και τα απαιτούμενα συνοδευτικά έγγραφα και δικαιολογητικά αποκλειστικά μέσω του ΟΠΣ. Τα συνοδευτικά έγγραφα, συμπεριλαμβανομένης της ανάλυσης των καθαρών εσόδων, εφόσον απαιτείται, υποβάλλονται σε μορφή αρχείου τύπου pdf. Σε περιπτώσεις εγγράφων, για τα οποία δεν είναι τεχνικά εφικτή η ηλεκτρονική υποβολή (π.χ. χάρτες, σχέδια, κλπ) ο δικαιούχος υποχρεούται να τα αποστείλει στην ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 1ο χλμ Μυτιλήνης - Λουτρών, Μυτιλήνη 811 00 τις ώρες 09:00 έως 16:00, συνημμένα στην υπογεγραμμένη αίτηση χρηματοδότησης.

Περιοχή εφαρμογής

Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου

Προϋπολογισμός

€ 500.000

Πληροφορίες - Στοιχεία επικοινωνίας
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΠΕΠ Βορείου Αιγαίου
Ηλεκτρονική διεύθυνση
Διεύθυνση
1ο χιλ. Μυτιλήνης – Λουτρών, 811 00 Μυτιλήνη
Τηλ
22513 52000
Φαξ
22513 52014-5

Θεολόγος Αθανασέλλης

22513 52017
 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης


Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 18/7/2018

Περιοχή μελών