Προγράμματα - Προσκλήσεις

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Προώθηση διεθνικών ερευνητικών έργων για μικρομεσαίες επιχειρήσεις (2018) στη Δυτική Ελλάδα

Έχει λήξει

Η προώθηση Διεθνικών ερευνητικών έργων για μικρομεσαίες επιχειρήσεις περιλαμβάνει την ενίσχυση έργων διεθνικών συνεργασιών σε τομείς του προγράμματος HORIZON 2020, που εντάσσονται στο πλαίσιο ευρωπαϊκών δικτύων ERANET ή παρόμοιων (ή και λειτουργική συνέχεια αυτών) στα οποία συμμετέχει η ΠΔΕ κ.α., την ενίσχυση συμπληρωματικών δράσεων για τη συνεργασία με επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Περιφέρεια Δυτ. Ελλάδας, ώστε να προκύπτουν προϊόντα και υπηρεσίες από την εκμετάλλευση των αποτελεσμάτων και καινοτομιών έργων του προγράμματος HORIZON 2020, την ανάπτυξη συνεργασιών και συνεργατικών δράσεων, την υποστήριξη διεθνούς δικτύωσης επιχειρήσεων της Περιφέρειας, ιδίως ΜΜΕ, με επιχειρήσεις και ερευνητικά κέντρα του εξωτερικού.

Έμφαση θα δοθεί σε προγράμματα έρευνας και καινοτομίας στους τομείς NMP (Nanotechnology – Μaterials – Production) με εστίαση σε προϊόντα ή και υπηρεσίες υψηλής τεχνολογίας αλλά και στην υλοποίηση έργων Ε&ΤΑΚ σε συγκεκριμένους τομείς και δραστηριότητες που υποστηρίζουν τις ανάγκες της κοινωνίας και των πολιτικών σε διάφορους τομείς όπως αγροδιατροφή, τουρισμός-πολιτισμός, ενεργειακές εφαρμογές, Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών κλπ. Προϋπόθεση για τη χρηματοδότηση των ερευνητικών προτάσεων είναι η θετική τους αξιολόγηση στα πλαίσια διεθνούς κοινής πρόσκλησης ερευνητικών έργων ιδιαίτερα από ευρωπαϊκά προγράμματα ERANET (MANUNET I & II , LEADERA και INCOMERA), ή παρόμοια.

Σε ποιους απευθύνεται

Ως «Δικαιούχος Φορέας» χαρακτηρίζεται νομικό πρόσωπο (Επιχείρηση, Ερευνητικός φορέας) που φέρει την ευθύνη έναντι της ΕΥΔΕΠΠΔΕ για την καλή εκτέλεση του τμήματος του έργου (σε περίπτωση συνεργατικού σχήματος), που έχει αναλάβει. Ανάλογα με τον αριθμό των εταίρων σε ένα έργο, η ΕΥΔ TOY ΕΠ Περιφέρειας Δυτ. Ελλάδας εκδίδει Απόφαση Ένταξης-Χρηματοδότησης του έργου με ξεχωριστά υποέργα ανά εταίρο. Επίσης η ΕΥΔ δύναται να τροποποιεί την Απόφαση Ένταξης-Χρηματοδότησης του έργου, όσο αναφορά την υποκατάσταση συμμετέχοντος εταίρου σε περίπτωση σχετικού αιτήματος του κυρίου εταίρου του έργου.

Περίοδος υποβολής

από 20/2/2018 έως 30/3/2018 (ώρα 16:00)

Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων www.ependyseis.gr με την ένδειξη: «Δράση ΕΤΑΚ Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας: Προώθηση Διεθνικών Ερευνητικών Έργων για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις». Τα σχετικά έντυπα υποβολής μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να τα προμηθευτούν μόνο σε ηλεκτρονική μορφή από τον Δικτυακό τόπο της ΕΥΔΕΠΠΔΕ www.dytikiellada.gr. Αιτήσεις χρηματοδότησης στις οποίες δεν έχουν συμπληρωθεί όλα τα υποχρεωτικά προς συμπλήρωση πεδία του ΠΣΚΕ, δεν θα είναι δυνατό να υποβληθούν.

Είδος ενίσχυσης

Περιοχή εφαρμογής

Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

Όροι και προϋποθέσεις

Επιχειρήσεις: Οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής των επιχειρήσεων που υποβάλλουν πρόταση, είναι: να ...

Τι χρηματοδοτείται

Οι επιλέξιμες δαπάνες των έργων έρευνας και ανάπτυξης αφορούν συγκεκριμένη κατηγορία έρευνας και ανάπτυξης και είναι οι εξής:

  • δαπάνες προσωπικού: ερευνητές, τεχνικοί και λοιπό υποστηρικτικό προσωπικό στον βαθμό που απασχολούνται στο έργο
  • δαπάνες οργάνων και εξοπλισμού, στον βαθμό και για όσο χρόνο χρησιμοποιούνται για το έργο. Όταν τα όργανα και ο εξοπλισμός δεν χρησιμοποιούνται καθ' όλη τη διάρκεια ζωής τους για το έργο, επιλέξιμες θεωρούνται μόνον οι δαπάνες απόσβεσης που αντιστοιχούν στη διάρκεια του έργου, οι οποίες υπολογίζονται με βάση τις γενικά αποδεκτές λογιστικές αρχές
  • δαπάνες για έρευνα επί συμβάσει, γνώσεις και διπλώματα ευρεσιτεχνίας που αγοράστηκαν ή ελήφθησαν με άδεια εκμετάλλευσης από εξωτερικές πηγές με τήρηση της αρχής των ίσων αποστάσεων, καθώς και δαπάνες για συμβουλευτικές και ισοδύναμες υπηρεσίες χρησιμοποιούμενες αποκλειστικά για το έργο
  • πρόσθετα γενικά έξοδα και λοιπές λειτουργικές δαπάνες, συμπεριλαμβανομένου του κόστους υλικών, εφοδίων και συναφών προϊόντων, που είναι άμεσο αποτέλεσμα του έργου
  • Επιλέξιμες δαπάνες για τις μελέτες σκοπιμότητας είναι οι δαπάνες διεξαγωγής της μελέτης.

Προϋπολογισμός

€ 800.000

Ο προϋπολογισμός Δημόσιας Δαπάνης κάθε έργου εξαρτάται από το επιδιωκόμενο ερευνητικό αντικείμενο, ενώ θα χρηματοδοτηθούν έργα με δημόσια δαπάνη έως 300.000€ εφόσον συμμετέχουν έως 2 επιχειρήσεις και με προσαύξηση 50% για πάνω από 3 επιχειρήσεις.

Σχετικά αρχεία

Πληροφορίες - Στοιχεία επικοινωνίας
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
Ηλεκτρονική διεύθυνση
Διεύθυνση
NEO Πατρών-Αθηνών 28, 264 41 Πάτρα
Τηλ
2613 611400-1
Φαξ
2610 422978

HELPDESK (γραφείο υποστήριξης)

210 7787940
 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης


Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 31/3/2018

Περιοχή μελών