Προγράμματα - Προσκλήσεις

 • Ενέργειες
 • Εκτύπωση σελίδας

Ενίσχυση του εκσυγχρονισμού επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην παροχή τουριστικών υπηρεσιών ή στην παραγωγή και διάθεση μεταποιητικών προϊόντων στην Αρκαδία

Ενίσχυση υφιστάμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων της περιοχής εφαρμογής της Στρατηγικής ΤΑΠΤοΚ που εφαρμόζει η ΟΤΔ «Αρκαδία 2020» στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, οι οποίες αναφέρονται σε δραστηριότητες μεταποίησης και τουρισμού. Με την παρούσα δράση, επιδιώκεται η ενίσχυση των επιχειρήσεων για την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων, ώστε να αυξηθεί η ανταγωνιστικότητά τους και κατ’ επέκταση να βελτιωθεί η θέση τους στην εγχώρια και διεθνή αγορά.

Στο πλαίσιο της Δράσης ενισχύονται επενδυτικά σχέδια χρονικής διάρκειας από 18 έως 30 μήνες, σε συνάρτηση με τον προϋπολογισμό τους, ο οποίος δε δύναται να είναι μικρότερος των 50.000 ευρώ και δεν δύναται να υπερβεί το ποσό των 300.000 ευρώ σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στην Αναλυτική Πρόσκληση της Δράσης, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας Απόφασης.

Οι προτάσεις που θα υποβληθούν προς ενίσχυση θα αφορούν, ενδεικτικά στις παρακάτω κατηγορίες δραστηριοτήτων:

 •  Τουρισμός (υπηρεσίες παροχής καταλυμάτων, υπηρεσίες εστίασης, διοικητικές/ υποστηρικτικές δραστηριότητες)
 •  Παραγωγή - Επεξεργασία προϊόντων διατροφής/ αγροδιατροφής (δεύτερη μεταποίηση)
 •  Κλωστοϋφαντουργία– Ένδυση
 •  Παραγωγή βιομηχανικών προϊόντων (προϊόντα ξυλείας μέταλλα, χημικές ουσίες κλπ.)
 •  Επεξεργασία μετάλλων
 •  Χαρτοποιία
 •  Ηλεκτρολογικός εξοπλισμός
 •  Μηχανήματα και είδη εξοπλισμού
 •  Δομικά υλικά
 •  Ορυχεία – Λατομεία
 •  Διαχείριση αποβλήτων
 •  Χονδρικό και λιανικό εμπόριο - επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών
 •  Δραστηριότητες υποστηρικτικές των μεταφορών.

Σε ποιους απευθύνεται

Πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, όπως αυτές ορίζονται στη Σύσταση 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής της 6ης Μαΐου 2003

 • Κατηγορία Α: Νεοσύστατες επιχειρήσεις που έχουν συσταθεί μετά την 1/1/2016 και οι οποίες μέχρι την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης, διαθέτουν έναν τουλάχιστον επιλέξιμο ΚΑΔ

 • Κατηγορία Β: Υφιστάμενες επιχειρήσεις που έχουν συσταθεί πριν την 1/1/2016 και οι οποίες μέχρι την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης, διαθέτουν έναν τουλάχιστον επιλέξιμο ΚΑΔ.

Περίοδος υποβολής

από 29/3/2021 έως 15/7/2021 (ώρα 15:00)

Η αίτηση χρηματοδότησης (επενδυτική πρόταση) υποβάλλεται ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (Π.Σ.Κ.Ε.) που παρέχει το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης στην διεύθυνση www.ependyseis.gr με την ένδειξη: «ΤΑΠΤοΚ Αρκαδία: Ενίσχυση του εκσυγχρονισμού επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην παροχή τουριστικών υπηρεσιών ή στην παραγωγή και διάθεση μεταποιητικών προϊόντων».

Είδος ενίσχυσης

Περιοχή εφαρμογής

Περιφέρεια Πελοποννήσου

Όροι και προϋποθέσεις

Οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής των επιχειρήσεων που υποβάλλουν πρόταση, είναι οι ακόλουθες: Να ...

Προϋπολογισμός

€ 2.500.000

Σχετικά αρχεία

Πληροφορίες - Στοιχεία επικοινωνίας
Αρκαδία 2020 ΤΑΠΤοΚ Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία
Ηλεκτρονική διεύθυνση
Διεύθυνση
Ερμού 21 και Κένεντυ 12 (3ος όροφος), 221 32 Τρίπολη
Τηλ
2710 222881
Φαξ
2710 222967

Νικόλαος Ρουμελιώτης

2710 222881
 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης


Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 24/6/2021