Ηλεκτρονική βιβλιοθήκη

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Ενιαίο Σύστημα Παρακολούθησης Δεικτών για τα Επιχειρησιακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020

Ημερομηνία δημοσίευσης: 13/7/2017

To σύστημα καλύπτει τη μέθοδο μέτρησης των δεικτών των Προγραμμάτων ΕΣΠΑ 2014-2020 κοινών και ειδικών προγράμματος, εκροών και αποτελέσματος που περιλαμβάνονται στα εγκεκριμένα προγράμματα. Παράλληλα, καλύπτει τους δείκτες παρακολούθησης που συνδέονται με επιμέρους απαιτήσεις των ΕΔΕΤ ομαδοποιημένους σε υποσυστήματα. Τέλος, καλύπτει τους ποσοτικούς στόχους των στρατηγικών πλαισίων πολιτικής. Το σύστημα εγκρίθηκε με την Απόφαση 66427/ΕΥΣΣΑ 1388/14.6.2017 του Γενικού Γραμματέα Επενδύσεων - ΕΣΠΑ.

Τα Παραρτήματα υπάρχουν σε διακριτό αρχείο (βλ. Σχετικά Αρχεία).


Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 17/7/2017