Ηλεκτρονική βιβλιοθήκη

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου ΕΣΠΑ 2014-2020 / Παράρτημα 7: Εγχειρίδιο Διαδικασιών

Ημερομηνία δημοσίευσης: 20/7/2017

Νέα Επικαιροποίηση εγχειριδίου Ιούλιος 2017

(οι νέες εκδόσεις εγγράφων αποτυπώνονται στο επικαιροποιημένο αρχείο Ε.ΙΧ.1_1 Κατάλογος Εγγράφων Εγχειριδίου ΣΔΕ_update200717).

Το Παράρτημα 7: Εγχειρίδιο Διαδικασιών ΣΔΕ 2014-2020 περιλαμβάνει το σύνολο των Διαδικασιών που πρέπει να εφαρμόζουν οι εμπλεκόμενες Αρχές / φορείς.

Οι Διαδικασίες αυτές έχουν ενταχθεί σε 9 λειτουργικές περιοχές και συνοδεύονται από τυποποιημένα Έντυπα και Λίστες. Στο Εγχειρίδιο, όπου απαιτείται, προσαρτώνται οδηγοί / οδηγίες που προσδιορίζουν λεπτομερέστερα την εφαρμογή συγκεκριμένων θεμάτων στο πλαίσιο των Διαδικασιών αυτών ή παρέχουν διευκρινίσεις και οδηγίες για τη χρήση των Εντύπων/Λιστών.

Το Εγχειρίδιο Διαδικασιών ΣΔΕ είναι ενιαίο για Πράξεις πλην κρατικών ενισχύσεων και πράξεις κρατικών ενισχύσεων και, όπου υπάρχει διαφοροποίηση για τις δύο κατηγορίες, γίνεται σχετική αναφορά είτε στο πλαίσιο μίας ενιαίας Διαδικασίας είτε σε διακριτή Διαδικασία.


Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 7/3/2018