Ηλεκτρονική βιβλιοθήκη

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

YA 123511/ΕΥΘΥ 880/10.11.2017 (ΦΕΚ 3992/Β/15.11.2017) Αναδιάρθρωση της «Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης και Εφαρμογής Δράσεων στους Τομείς της Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας (ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ)»

Ημερομηνία δημοσίευσης: 15/11/2017

YA 123511/ΕΥΘΥ 880/10.11.2017 (ΦΕΚ 3992/Β/15.11.2017) Αναδιάρθρωση της «Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης και Εφαρμογής Δράσεων στους Τομείς της Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας (ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ)» του Υπουργείου Παιδείας,Έρευνας και Θρησκευμάτων

  • PDF (192,15 Kb)

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 20/11/2017

Περιοχή μελών